Наукові публікації


Відображається 25 елементів
РікНазва публікаціїАнотаціяБібліографічний описПосилання
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
РікНазва публікаціїАнотаціяБібліографічний описПосилання
2017 ДО ПИТАНЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. ДОВІРА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Стаття присвячена дослідженню можливостей впровадження принципів сучасної психологічної допомоги, зокрема принципів екологічності, в організацію навчального процесу при підготовці фахівців технічних спеціальностей з метою підвищення ефективності навчання.  Лашко О.В. До питань трансформації системи вищої технічної освіти. Довіра у процесі формування екологічного освітнього простору / О.В. Лашко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць конф., 18-19 травня 2017 р., випуск 16 (59), Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2017. - С. 93-95. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v58_133.pdf 
2017 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ  Лашко О. В. Формування екологічного освітнього простору при підготовці фахівців з неруйнівного контролю / О.В. Лашко. // Матеріали 1-шої науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2017» / Люблін, Польща: УТ НКТД, 2017. – С. 49–51.  
2017 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Сучасні темпи розвитку науки і техніки висувають нові вимоги до системи вищої професійної освіти. Вчені характеризують сьогоденні умови як VUCA-світ: динамічний, невизначений, непередбачуваний, багатозначний. Його умови несуть в собі як великий ступінь стресу, так і сприятливі умови для розвитку і зростання. Хаос і невизначеність породжують нові способи мислення і дій–такі, що раніше не були відомі [1]. Перебуваючи у нестабільному світі, який постійно змінюється, концептуальних змін зазнає и вища школа. Стає очевидно, що методи і підходи, які застосовувалися у навчанні раніше, нині малоефективні. У зв'язку з цим, виникає потреба розробки нових методів, які будуть здатні задовольнити потреби всіх сторін навчального процесу– студентів, викладачів, роботодавців тощо.  Лашко О.В. Психолого-педагогічний супровід майбутніх фахівців з неруйнівного контролю в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі / О.В. Лашко // 8-ма міжнародна н/т конф. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, 14 - 16 листопада 2017. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 70-72. http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/5568/1/6157p.pdf 
2017 ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Статья посвящена исследованию возможностей внедрения принципов современной психологической помощи, в частности принципов экологичности, в организации учебного процесса при подготовке специалистов технических специальностей с целью повышения эффективности обучения. В статье предложены пути формирования экологичного образовательного пространства в техническом университете. В частности, сформулированы принципы экологичного, в недефицитарном понимании, взаимодействия между преподавателями и студентами в процессе профессиональной подготовки последних. Лашко О. В. Принципы экологичности в образовательном процессе при подготовке специалистов технического университета/ Олена Вікторівна Лашко. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Будапешт. – 2017. – №58. – С. 20–23. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_v58_133.pdf 
2016 STUDY OF SOCIAL TRUST AMONG THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS The report focuses on the study of the features of trust among the students of technical specialties. In particular, it discusses the interrelation of social trust level and self-control of students. The report contains the results of surveys conducted among the students of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (Kyiv, Ukraine) and the correlation of the results as well. Lashko O., Velychko O. Study OF Social Trust Among the Students of Higher Education Institutions / O. Lashko, O. Velychko // International Scientific Conference "Engineering. Echologies. Education. Security" : Proceedings. - Veliko Tarnovo, Bulgaria, 01.06-03.06 2016. – P. 54-55.  http://techtos.net/sbornik/3-2016.pdf 
2016 ОСОБЛИВОСТІ ДОВІРИ І САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Стаття присвячена дослідженню особливостей саморегуляції та довіри у студентів технічного вищого навчального закладу. Описано результати проведеного серед студентів опитування.  Лашко О.В. Особливості довіри і саморегуляції студентів технічного вищого навчального закладу / Е.В. Лашко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : зб. наук. пр. - Суми, 2016. – С. 148-152.  http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/20545 
2016 ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В доповіді піднімаються проблемні питання гуманізації вищої технічної освіти. Розглядаються деякі практичні напрацювання у вивченні ролі і місця довіри у педагогічній взаємодії. Лашко О.В. Особливості гуманізації вищої технічної освіти при підготовці фахівців з неруйнівного контролю / Е.В. Лашко // Приладобудування: стан і перспективи : зб. тез доп. ХV міжнар. наук. – техн. конф., 17-18 трав. 2016 р. – К., 2016. – С. 159.  
2015 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ДОВЕРИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Статья посвящена исследованию особенностей саморегуляции и ее корреляционной связи с проявлением межличностного доверия у студентов приборостроительного факультета Лашко Е.В. Исследование взаимосвязи саморегуляции и доверия в контексте процесса подготовки специалистов приборостроительной отрасли / Е.В. Лашко // Приборостроение-2015 : матер. 8-й Междунар. научн.-техн. конф., 25-27 ноября 2015 г. - Минск, Республика Беларусь, 2015. - Т.2, С. 206-207. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OjEyZWQ2OGQzMGMzN2U2MmY 
2015 СЕМАНТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ В НЕРУЙНIВНОМУ КОНТРОЛI Семантичнi технологiї (СТ) передбачають вилучення та обробку знань про данi певної предметної областi окремо вiд обробки самих даних. Одна з можливих областей застосування СТ в НК — програмне забезпечення, що допомагає спецiалiстам НК проводити контроль складних промислових виробiв в умовах, коли множина таких засобiв контролю досить динамiчна. Лашко О.В., Булах Б.В. Семантичнi технологiї в неруйнiвному контролi / О.В. Лашко, Б.В. Булах // System Analysis and Information Technologies : 17-th International Conference SAIT 2015, Kyiv, Ukraine, June 22-25, 2015. - p. 244. http://sait.kpi.ua/media/filer_public/f8/7e/f87e3b7b-b254-407f-8a58-2d810d23a2e5/sait2015ebook.pdf 
2014 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ Статья посвящена исследованию возможностей применения инновационных направлений развития информационных технологий для решения задач неразрушающего контроля, технической и медицинской диагностики. Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко // Формування науково-освітньої політики : зб. наук. праць міжнар. конф., 31 тр. 2014 р. - К., 2014. - С. 33-36. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OmExMTcyOGJmNjg4YWRjNg 
2014 РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ Статья содержит краткий обзор современных направлений развития информационных технологий обработки данных, а также предложения относительно их применения для решения задач неразрушающего контроля. В статье рассмотрены некоторые виды распределенных вычислений. Особое внимание уделено грид-технологиям и облачным вычислениям, а также перспективам их применения при обработке данных в неразрушающем контроле. Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Научные известия. – Созополь, 2014. - C. 31-33. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OjZkN2I0OTg3ZmM1OWMwMzc 
2014 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ При построении информационно-измерительных систем, используемых в неразрушающем контроле, необходимо применять такие методы и алгоритмы, которые позволят эффективно выполнять обработку данных, хранить полученную информацию, расширять базу классов дефектов, причем в реальном времени и с максимальной скоростью. Поэтому исследование, разработка и внедрение более эффективных систем, таких как распределенные вычисления, являются актуальной задачей. Лашко Е.В. Перспективы применения облачных вычислений в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко // Приладобудування: стан і перспективи : зб. тез доп. ХІІІ міжнар. наук. – техн. конф., 23-24 кв. 2014 р. – К., 2014. – С. 192-193. http://pbf.kpi.ua/txt/scientific/index_sc.php?/txt/scientific/stud_conf.php 
2014 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ В статье рассмотрены перспективы привлечения грид-технологий и облачных вычислений для решения задач неразрушающего контроля.  Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Приборостроение-2014 : матер. 7-й Междунар. научн.-техн. конф., 19-21 ноября 2014 г. – Минск, Республика Беларусь, 2014. – С.85-87. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OjJjN2VkYmI5ODk0MWUwMjY 
2014 ДОВІРА МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між студентом і викладачем при вивченні фундаментальних дисциплін. Завдання дослідження: встановлення актуальності вивчення довіри між студентом і викладачем у технічному ВНЗ, а також визначення оптимального рівня довіри студента викладачу в умовах вивчення фундаментальних дисциплін. Лашко О.В. Довіра між студентом і викладачем як чинник успішного вивчення фундаментальних дисциплін / О.В. Лашко // Наукові дослідження сучасності : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 жов. 2014 р. - К., 2014. - С. 21-23.  
2013 ФУНКЦІЇ ДОВІРИ У ВЗАЄМОДІЇ «СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ» У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ  Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри взаємодії "студент-викладач". Описується стан вивчення проблеми довіри, її особливостей в освітньому процесі.  Лашко О.В. Функції довіри у взаємодії «студент-викладач» у технічному ВНЗ / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХІ всеукр. наук.-практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 28-30. http://nauka.zinet.info/22/lashko.php 
2013 «ДОВІРЧИЙ ПРОФІЛЬ» ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між учасниками освітнього процесу, зокрема - виявленню зручного і наочного способу відображення вираженості якостей особистості викладача, які, на думку студентів, виступають як критерії довіри йому.  Лашко О.В. «Довірчий профіль» викладача вищого навчального закладу / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХ всеукр. наук.- практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 44-46. http://nauka.zinet.info/20/lashko.php 
2013 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ И ДОВЕРИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  Статья посвящена исследованию особенностей установления доверительных отношений между студентом и преподавателем. Представлены результаты изучения корреляционной связи между уровнем социального доверия и интернальности / экстернальности локуса субъективного контроля студентов технического вуза.  Лашко Е.В. Взаимосвязь интернальности и доверия студентов технического вуза / Елена Викторовна Лашко // Научная дискуссия: инновации в современном мире : сб. статей по матер. ХХ международной заочн. науч.- практ. конф. – М., 2013. - № 12(20). – С. 159-164.  
2013 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  Статья посвящена исследованию особенностей установления доверительных отношений между студентом и преподавателем. В частности, приведены результаты исследования уровня социального доверия у студентов технического вуза согласно предложенной Дж. Роттером шкале межличностного доверия.  Лашко Е.В. Исследование уровня социального доверия у студентов технического вуза / Е.В. Лашко // Потенціал розвитку науки в першій чверті ХХІ століття : матер. міжнар. конф., 30 лист. 2013 р. – К., Ч. ІІ, 2013. – С. 120-122.  
2012 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ДОВІРИ ТА ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ  В статті наведено та проаналізовано результати дослідження психологічних особливостей процесу встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі, а саме: рівня міжособистісної довіри студентів досліджуваного ВНЗ; рівня їх суб'єктивного контролю; кореляційного зв'язку між першим та другим.  Юрченко О.В. Взаємозв’язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ / О.В. Юрченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Ч., Вип. 103, Т. 2, 2012. – С. 204-208.  
2012 ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІРИ МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ  В статті представлено результати дослідження психологічних особливостей процесу встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі, а саме: рівня міжособистісної (соціальної) довіри студентів досліджуваного ВНЗ; оптимального рівня довіри студента викладачу; критеріїв довіри студента викладачу у технічному ВНЗ; відповідності особистісних і професійних якостей викладачів досліджуваної кафедри встановленим критеріям довіри. Юрченко О.В. Особливості встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі / О.В. Юрченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – К., Вип. 6(19), 2012. – С. 447-456. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OjY2NTViYWQ3ZmZmMWIyMTA 
2012 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНТЕРНАЛЬНОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ДОВІРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОГО ВНЗ Стаття присвячена дослідженню ролі і місця довіри між учасниками освітнього процесу у технічному вищому навчальному закладі. Сформульовано завдання, описано методику та процедуру проведення дослідження психологічних особливостей прояву довіри студентів технічного ВНЗ, зокрема кореляційного зв’язку між рівнем соціальної довіри студентів та локусом особистісного контролю. Юрченко О.В. Взаємозв’язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ / О.В. Юрченко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К., 2012. - № 2(35). – С. 110-116.  http://novyn.kpi.ua/2012-2/Yurchenko.pdf 
2010 РОЛЬ І МІСЦЕ ДОВІРИ У ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТУДЕНТОМ І ВИКЛАДАЧЕМ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  Стаття присвячена дослідженню місця довіри в освітньо-виховному процесі.  Юрченко О.В. Роль і місце довіри у взаємодії між студентом і викладачем технічного університету / О.В. Юрченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Ч., Вип. 82, Т. ІІ, 2010. – С. 299-303. http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=16747&chapter=1 
2010 ПРОФЕСІЙНА АНТИЦИПАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО  Одним з важливих чинників формування взаємовідносин між студентом і викладачем є феномен довіри. Адже, успішний обмін інформацією, який є основним завданням навчального процесу, можливий лише за умови встановлення довірчих відносин між його учасниками. Юрченко О.В. Професійна антиципація як важлива складова моделі майбутнього / О.В. Юрченко // Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, 23 квіт. 2010 р. ­– Д., 2010. – С. 334-336. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbGVuYWxhd2tvfGd4OjQwODhiNDNmYjIzNzNiZDM 
2009 ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ „ДОВІРА” В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ  Стаття присвячена виявленню особливостей сприйняття довіри студентами технічного ВНЗ. Дослідження проведено на базі кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю НТУУ «КПІ».  Лашко О.В. Психосемантичний аналіз поняття «довіра» в контексті освітнього процесу в технічному ВНЗ / О.В. Лашко, Г.В. Ложкін // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези допов. на міжнар. наук.-метод. конф., 13-14 жовт. 2009 р. – К., 2009. – С. 50-51.  
2007 РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  Роль высшего образования в формировании личности усиливается и актуализируется тенденциями общественно-экономического развития в начале XXI ст. Растет необходимость организации учебно-воспитательного процесса на научном, гуманистическом, личностноцентрированном основаниях. Высшая школа призвана обеспечить фундаментальную научную, профессиональную и общекультурную подготовку личности. От ее деятельности зависит процесс создания наибольшего богатства государства – ее интеллектуального потенциала. Юрченко Е.В. Роль высшего образования в создании интеллектуального потенциала государства в условиях стремительного научно-технического прогресса / Е.В. Юрченко // Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу : тези допов. VIII міжнар. наук.-метод. конф., 21-22 вер. 2007 р. – К., 2007. – С. 46-48.  
Відображається 25 елементів