Головна

Лашко Олена Вікторівна

асистент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"


ORCID: 0000-0003-4409-4099 Google Scholar: bHpALZ4AAAAJ
Skype: elena.lawkoTelegram: @elenalawko E-mail: написати повідомлення

Освіта:

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (1999 - 2005 рр.). Спеціальність: Прилади і системи неруйнівного контролю.
  • Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України (2009 - 2012 рр.). Спеціальність: Психологія.
  • Аспірантура НТУУ «КПІ» (2009 - 2013 рр.). Спеціальність: Педагогічна та вікова психологія.

Додаткова освіта:

  • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України (2011 р.). Курс: "Управління конфліктами. Базові навички медіатора".
  • Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" НТУУ "КПІ" (2013 р.). Курс: "Управління проектами".
  • Міжнародний центр психолого-педагогічних інновацій (2015 - 2017 рр.). Курс: "Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід" (Школа екофасилітації).
  • ГО "Українська асоціація екологічної психологічної допомоги" (2018 р.). Курс: "Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід. Супервізійний супровід" (Школа екофасилітації).

Досвід роботи:

  • асистент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського: викладання фахових дисциплін (2006 р. - донині);
  • керівник навчального центру з неруйнівного контролю: організація навчання з НК та підготовки до сертифікації (2017 р. - донині);
  • психолог: індивідуальні та групові консультації, онлайн консультування, супервізійний супровід (2014 р. - донині);
  • методист навчального центру з неруйнівного контролю: методична робота з організації навчання з НК (2015 - 2017 рр.);
  • інженер кафедри приладів і систем неруйнівного контролю НТУУ "КПІ": інженер з навчального процесу (2005 - 2009 рр.).

Додаткова діяльність:

  • член ГО "Українська асоціація екологічної психологічної допомоги" (2015 р. - донині);
  • координатор Всеукраїнського форуму вчених і практиків "Екопсихея", ГО "УАЕПД" (2015 р. - донині);
  • відповідальна за дипломне проектування та випускну атестацію на кафедрі ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • відповідальна за перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт всіх рівнів на кафедрі ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • куратор навчальної групи;
  • куратор проекту "Студентська рада ПСНК";
  • співорганізатор конференцій, форумів, семінарів, практик студентів та аспірантів; укладач наукових збірників.

Статті у наукових виданнях:

  • Булах Б. В., Лашко О. В. Віртуальний кабінет викладача програмування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.
  • О.В. Лашко, В.О. Удод Дослідження можливостей автоматизації ультразвукового контролю елементів мостових конструкцій // Збірник праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Погляд у майбутнє приладобудування", 15-16 травня 2019 р. - К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Центр учбової літератури. - 2019. - С. 410-413.
  • Лашко О.В. Застосування сучасних методів психолого-педагогічного супроводу в організації навчальних занять для майбутніх інженерів з приладів і систем контролю та діагностики / О.В. Лашко // Матеріали 2-гої науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2018». – Люблін, Польща: УТ НКТД, 2018. – №2 – С. 27–29.
  • Лашко О.В. Досвід застосування екопсихологічної фасилітації в організації навчальних занять для студентів технічної спеціальності / О.В. Лашко // Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми", 31 травня 2018 р., НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психологія навчання ім. І.О. Синиці. – Київ, 2018 р. – С. 131-134.
  • Лашко О. В. Принципы экологичности в образовательном процессе при подготовке специалистов технического университета/ Олена Вікторівна Лашко. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Будапешт. – 2017. – №58. – С. 20–23.
  • Лашко О. В. Формування екологічного освітнього простору при підготовці фахівців з неруйнівного контролю / О.В. Лашко // Матеріали 1-шої науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2017». – Люблін, Польща: УТ НКТД, 2017. – С. 49–51.
  • Лашко О.В. До питань трансформації системи вищої технічної освіти. Довіра у процесі формування екологічного освітнього простору / О.В. Лашко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць конф., 18-19 травня 2017 р., випуск 16 (59), Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2017. - С. 93-95.
  • Лашко О.В. Особливості довіри і саморегуляції студентів технічного вищого навчального закладу / Е.В. Лашко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : зб. наук. пр. - Суми, 2016. – С. 148-152.
  • Lashko O., Velychko O. Study OF Social Trust Among the Students of Higher Education Institutions / O. Lashko, O. Velychko // International Scientific Conference "Engineering. Echologies. Education. Security" : Proceedings. - Veliko Tarnovo, Bulgaria, 01.06-03.06 2016. – P. 54-55.
  • Лашко Е.В. Исследование взаимосвязи саморегуляции и доверия в контексте процесса подготовки специалистов приборостроительной отрасли / Е.В. Лашко // Приборостроение-2015 : матер. 8-й Междунар. научн.-техн. конф., 25-27 ноября 2015 г. - Минск, Республика Беларусь, 2015. - Т.2, С. 206-207.
  • Лашко О.В. Довіра між студентом і викладачем як чинник успішного вивчення фундаментальних дисциплін / О.В. Лашко // Наукові дослідження сучасності : зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 жов. 2014 р. - К., 2014. - С. 21-23.
  • Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Приборостроение-2014 : матер. 7-й Междунар. научн.-техн. конф., 19-21 ноября 2014 г. – Минск, Республика Беларусь, 2014. – С.85-87.
  • Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко, Б.В. Булах // Научные известия. – Созополь, 2014. - C. 31-33.
  • Лашко Е.В. Современные информационные технологии обработки данных в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко // Формування науково-освітньої політики : зб. наук. праць міжнар. конф., 31 тр. 2014 р. - К., 2014. - С. 33-36.
  • Лашко Е.В. Взаимосвязь интернальности и доверия студентов технического вуза / Елена Викторовна Лашко // Научная дискуссия: инновации в современном мире : сб. статей по матер. ХХ международной заочн. науч.- практ. конф. – М., 2013. - № 12(20). – С. 159-164.
  • Лашко О.В. «Довірчий профіль» викладача вищого навчального закладу / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХ всеукр. наук.- практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 44-46.
  • Лашко О.В. Функції довіри у взаємодії «студент-викладач» у технічному ВНЗ / О.В. Лашко // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. стат. учасників ХХІ всеукр. наук.-практ. конф. – З., Т. 1, 2013. – С. 28-30.
  • Юрченко О.В. Взаємозв’язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ / О.В. Юрченко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К., 2012. - № 2(35). – С. 110-116.
  • Юрченко О.В. Особливості встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі / О.В. Юрченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – К., Вип. 6(19), 2012. – С. 447-456.
  • Юрченко О.В. Взаємозв’язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ / О.В. Юрченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Ч., Вип. 103, Т. 2, 2012. – С. 204-208.
  • Юрченко О.В. Професійна антиципація як важлива складова моделі майбутнього / О.В. Юрченко // Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, 23 квіт. 2010 р. ­– Д., 2010. – С. 334-336.
  • Юрченко О.В. Роль і місце довіри у взаємодії між студентом і викладачем технічного університету / О.В. Юрченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Ч., Вип. 82, Т. ІІ, 2010. – С. 299-303.

Доповіді на конференціях, участь у накових та практичних заходах:

  • Булах Б.В., Лашко О.В. Аналіз та рефакторинг програмного коду для потреб викладача програмування // XLIII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної науки". - 27 червня 2019 р. - Київ.
  • Лашко О.В. Криза у професії як шлях до майбутнього, або майбутнє, що вже відбувається. Майстер-клас у форматі групової екофасилітації / О.В. Лашко // Психологічна футурологія: проекти майбутнього та реальність сучасної людини. Програма Восьмого всеукраїнського форуму вчених і практиків "Екопсихея", 1-2 червня 2019 р., ДВНЗ "УМО" НАПНУ. - Київ, 2019. - с. 11.
  • Лашко О.В. Психологічне благополуччя особистості в умовах нестабільності. Майстер-клас / О. В. Лашко // Фестиваль психологічних методик. Програма-запрошення на науково-практичний захід, 8 лютого 2019 р., НМУ імені О.О. Богомольця - Київ, 2019. - с. 15.
  • Лашко О.В. Я і суспільство: піклування про себе та його соціальний ефект. Майстер-клас / О.В. Лашко // Сьомий всеукраїнський форум вчених і практиків "Екопсихея: Соціальне конструювання психологічної та педагогічної допомоги в епоху змін", 26-27 травня 2018 р. - Київ, 2018. - с. 10.
  • Лашко О.В. Досвід застосування екопсихологічної фасилітації в організації навчальних занять у технічному ВНЗ / О.В. Лашко // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти", 25 травня 2018 р. - Київ, 2018. - с. 10.
  • Лашко О.В. Екопсихологічні технології в організації освітнього процесу у технічному ВНЗ / О.В. Лашко // XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і преспективи", 15-16 травня 2018 р. - Київ, 2018. - С. 145-146.
  • Лашко О.В. З досвіду застосування групової екофасилітації в організації практикумів з комп'ютерних дисциплін / О.В. Лашко // XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і преспективи", 15-16 травня 2018 р. - Київ, 2018. - С. 158-159.
  • Лашко О.В. З досвіду застосування екопсихологічної фасилітації в організації педагогічної практики аспірантів технічного ВНЗ / О.В. Лашко // XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і преспективи", 15-16 травня 2018 р. - Київ, 2018. - С. 172-173.
  • Лашко О.В. Психолого-педагогічний супровід майбутніх фахівців з неруйнівного контролю в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі / О.В. Лашко // 8-ма міжнародна н/т конф. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, 14 - 16 листопада 2017. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 70-72.
  • Лашко О.В. Особливості гуманізації вищої технічної освіти при підготовці фахівців з неруйнівного контролю / Е.В. Лашко // Приладобудування: стан і перспективи : зб. тез доп. ХV міжнар. наук. – техн. конф., 17-18 трав. 2016 р. – К., 2016. – С. 159.
  • Лашко О.В., Булах Б.В. Семантичнi технологiї в неруйнiвному контролi / О.В. Лашко, Б.В. Булах // System Analysis and Information Technologies : 17-th International Conference SAIT 2015, Kyiv, Ukraine, June 22-25, 2015. - p. 244.
  • Лашко Е.В. Перспективы применения облачных вычислений в неразрушающем контроле / Е.В. Лашко // Приладобудування: стан і перспективи : зб. тез доп. ХІІІ міжнар. наук. – техн. конф., 23-24 кв. 2014 р. – К., 2014. – С. 192-193.
  • Лашко Е.В. Исследование уровня социального доверия у студентов технического вуза / Е.В. Лашко // Потенціал розвитку науки в першій чверті ХХІ століття : матер. міжнар. конф., 30 лист. 2013 р. – К., Ч. ІІ, 2013. – С. 120-122.
  • Лашко О.В. Психосемантичний аналіз поняття «довіра» в контексті освітнього процесу в технічному ВНЗ / О.В. Лашко, Г.В. Ложкін // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези допов. на міжнар. наук.-метод. конф., 13-14 жовт. 2009 р. – К., 2009. – С. 50-51.
  • Юрченко Е.В. Роль высшего образования в создании интеллектуального потенциала государства в условиях стремительного научно-технического прогресса / Е.В. Юрченко // Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу : тези допов. VIII міжнар. наук.-метод. конф., 21-22 вер. 2007 р. – К., 2007. – С. 46-48.