Maturalni radovi‎ > ‎

Digitalno mjerenje potroška električne energije u kućanstvima

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
Velika Gorica
Kralja StjepanaTomaševića 21
http://public.srce.hr/obrt_skola_vg/
ELABORAT ZAVRŠNOG RADA
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
Obrazovni profil: ELEKTROTEHNIČAR
Zanimanje: ELEKTROTEHNIKA
Stupanj: ČETVRTI

Naziv teme: Digitalno mjerenje potroška električne energije u kućanstvima

kandidat: Marko Antolović
mentor: dipl. ing. Veljko Skočilić
veljko.skocilic@ka.t-com.hr
Školska godina 2003/2004
Velika Gorica 04. 05. 2004

SADRŽAJ:
Uvod ....................................................................................... str. 1
Karakteristike brojila .........................................................................str. 1
Glavni dijelovi indukcijskih brojila ....................................................str. 2
Mjerenje potroška električne .............................................................str. 2
energije u trofaznim mrežama
Višefazna brojila .............................................................................str. 2
Tarifna brojila .............................................................................str. 3
Višenamjenska brojila .......................................................................str. 3
Upotreba brojila s komunikacijom IEC 1142 I GMS .........................str. 3
Osnovne funkcije brojila ...................................................................str. 4
Jednofazno digitalno brojilo ...............................................................str. 5
Slika jednofaznog digitalnog brojila ..................................................str. 6
Slika dimenzije jednofaznog digitalnog brojila ................................str. 7
Slika dimenzije ............................................................................. str. 8
Smanjivanje troškova .......................................................................str. 9
Poboljšanje kvalitete usluge ..............................................................str. 9
Rješenje sustava ................................................................................str. 9
Komunikacijski sustav IEC 1142 .....................................................str. 9
Komunikacijski sustav GSM ...........................................................str. 10
Očitavanje .........................................................................................str. 10
Programiranje ....................................................................................str. 10
Ovjeravanje i žigosanje brojila ..........................................................str. 11
Slika jednofaznog elektroničkog brojila EBM95 ..............................str. 11
Potvrdna oprema za programiranje i očitavanje ................................str. 12
Napajanje ...........................................................................................str. 12
Osiguranje od ispada napajanja .........................................................str. 12
Općenito – shema spajanja brojila .....................................................str. 13
Princip mjerenja .................................................................................str. 14
Opcije po želji kupca .........................................................................str. 15
MTK 95 .............................................................................................str. 15
Osnovni uvjeti ispitivanja električnih brojila ....................................str. 15
Glavni dijelovi indukcionog motornog brojila ..................................str. 16
Ispravno mjerenje .............................................................................str. 17
Prema konstrukciji .............................................................................str. 17
Oznake ...............................................................................................str. 17
Prema načinu priključenja na el. mrežu ............................................str. 17
Vrste brojčanika ................................................................................str. 17
Zaključak ..........................................................................................str. 18
Literatura ..........................................................................................str. 19

UVOD

Kada govorimo o digitalnom mjerenju potroška električne energije dobro je nešto reći o brojilima koja su prethodila digitalnim brojilima. Električka brojila su instrumenti koji služe za integriranje neke fizikalne veličine električkim putem. Namijenjena su najčešće integriranjem električke snage radi registriranja električke energije koju u određenom razdoblju prodavač električke energije predaje potrošaču. Njihovi podaci obično služe za obračunavanje električne energije u javnom prometu.

Prema tome da li brojilo mjeri proteklu količinu elekriciteta u ampersatima ili proteklu električnu energiju u vatsatima (ili u drugim dopuštenim jedinicama ) razlikuju se ampersatna i vatsatna brojila. Dok se ampersatna brojila upotrebljavaju samo za istosmjernu struju , vatsatna se brojila upotrebljavaju i za istosmjernu i za izmjeničnu struju.

Brojila se mogu podijeliti:
KUĆANSTVO
OBRT
JAVNA RASVJETA

Brojila potroška električne energije mogu se podijeliti:
1. Prema vrsti električke struje brojila mogu biti za istosmjernu i za izmjeničnu struju. Brojila za izmjeničnu struju mogu biti jednofazna ili trofazna.
2. Prema registriranoj energiji razlikuju se brojila djelatnog potroška, brojila jalovog ili reaktivnog potroška, brojila prividnog potroška i brojila mješovitog potroška.

Brojila istosmjerne struje registriraju samo tzv. djelatni rad , a kod izmjenične struje dolaze u obzir tri vrste rada : djelatan , jalov i prividan .

Kao vatsatna brojila istosmjerne struje dolaze u obzir elektrodinamička motorna brojila i brojilo s njihalom , a za izmjeničnu struju rijetko elektrodinamička , a pretežito indukcijska brojila , koja danas čine 100 % svih brojila u prometu.
Karakteristike brojila

Na rad brojila utječu mnogi faktori( npr. jakost struje, napon, frekvencija, fazni pomak, temperatura) pa se time izazvana pogreška izražava kao funkcija jednoga od tih faktora, a za ostale se pretpostavlja da se ne mijenjaju.
Pogreške brojila prikazane u dijagramu u ovisnosti o odabranoj promjenjivoj veličini određuju nepravilnu crtu koja se naziva karakteristika brojila.

 

Glavni dijelovi indukcijskih brojila

Glavni su dijelovi indukcijskih brojila : kućište , sastavljeno od podložne ploče i poklopca (koji se može plombirati ) ; priključnica s poklopcem i stezaljkama za priključak vodova ; trajni magnet i mjerni mehanizam (sastavljan o potrebnog broja mjernih sustava ) ; rotora i brojača . Mjerni sustav sastavljen je u pravilu od dva elektromagneta , od kojih je jedan priključen u strujni krug trošila (strujni magnet ) a drugi na napon ( naponski magnet ) . Električne struje u elektromagnetima i struje koje se induciraju u tankoj aluminijskoj pločici ( rotoru ) proizvode zakretni moment , koji uzrokuje okretanje rotora brzinom koja je približno proporcionalno razmjerna s djelatnom snagom električne struje .

Trajnim magnetom može se regulirati brzina vrtnje rotora u velikom opsegu pa o njegovoj jakosti i vremenskoj stalnosti ovisi točnost brojila . Zbog toga je trajni magnet jedan od temeljnih elemenata u brojilu.

Mjerenje potroška električne energije u trofaznim mrežama
Za mjerenje potroška električne energije u trofaznim mrežama služe trofazna indukcijska brojila sa dva odnosno tri mjerna sustava kojima su rotori spojeni na zajedničku osovinu što pokreče brojač. Da bi domaćinstva i drugi potrošači trošili što manje električne energije u vrijeme najvećeg opterećenja električne mreže , cijena je u to doba viša , a za najmanjeg opterećenja (oko podne i po noći ) niža . Za određivanje potroška pri višestrukim tarifama služi dvotarifno i trotarifno brojilo, koje se sastoji od jednog mjernog sustava i dva brojača ili više njih što ih releji naizmjence povezuju s mjernim sustavom . Prebacivanje od brojača za jednu tarifu provodi se pomoću sklopnog sata ili pomoću sklopnog uređaja , koji se aktivira signalom iz mreže. Osim navedenih postoji još niz drugih električnih brojila predviđenih za specijalne namjene .

Višefazna brojila

Za integriranje djelatne snage višefaznog sustava potrebno je toliko mjernih sustava koliko sustav ima vodova, manje 1.
Nije pri tome važno da li su ti svi mjerni sustavi smješteni tako da djeluju na isti rotor (tzv. višefazno brojilo) ili tako da svaki sustav djeluje na posebni rotor(nekoliko jednofaznih brojila). Zbog praktičkih razloga i zbog veće točnosti daje se prednost višefaznim brojilima.Za pogonske sustave višefaznih brojila tvornice najčešće upotrebljavaju pogonske sustave svojih jednofaznih brojila
 

Tarifna brojila

Tarifna brojila služe za što prikladnije provođenje tarifne politike prodaje električne energije. Izvode se tako da prilikom registriranja električkog potroška uzimaju u obzir različite značajne okolnosti upotrebe električke struje, kao npr.
doba dana u kojem se uzima struja(vremenska tarifa),visina opterećenja(učinska tarifa), smjer toka električke energije (tarifa davanja i primanja) itd.
Općenito brojila mogu biti jednotarifna ili višetarifna. Višetarifna brojila mogu se izvoditi sa dvije, tri ili četiri tarife, pa se nazivaju dvotarifna , trotarifna i četverotarifna.
Višenamjenska brojila

Višenamjenska brojila (kombi brojila),takva su brojila koja unutar jednog kućišta imaju mjerne sustave za mjerenje radne i jalove energije(u više tarifa),te vršne snage, a ponekad i uklopni sat, MTU prijamnik i limitator. Često im je pridodan, i sklop koji u vidu električnih impulsa jednako vrijednih u trošenoj električnoj energiji, daje podatke o njoj na daljnje korištenje distributeru i potrošaču.
Premda sve više pristižu brojila s elektronskim zapisom i LCD-pokaznikom, još dugo će biti u pogonu brojila s elektromehaničkim uređajem za mjerenje vršne snage.
Novije konstrukcije brojila, a osobito statička imaju umjesto mehaničkih brojčanika i kazaljki, pokaznik s tekućim kristalima(LCD),na kojem se mogu očitati sve veličine što ih brojilo mjeri za proteklo razdoblje (ponekad duže i od godine dana ), a također i podaci o mjernom mjestu i potrošaču.

Upotreba brojila s komunikacijom IEC 1142 I GSM

Koncept i ideja rješenja sustava IEC 1142 I GSM komunikacije sastoji se u tome ,da se uz minimalna financijska ulaganja u potpunosti iskoriste prednosti i potencijal elektroničkih brojila s jedne strane elektrodistribucijskim poduzećima omogući daljinsko optimalno upravljanje i kontrola potrošnje električne energije.
S obzirom na činjenicu da je brojilo zapravo jedina veza potrošača i elektrodistribucijskog poduzeća, direktnim povezivanjem ostvaruje se bliska veza između ta dva međusobno ovisna subjekta i temelj za ostvarivanje partnerskog odnosa.
Pri svakom koraku realizacije koncepta sustava IEC 1142 I GSM komunikacije, što ćemo prikazati u ovom kratkom opisu, težili smo, a i uspjeli u namjeri da faktor vremena tj. brzina ostvarenja promjena, troškovi i dodatni napori budu što manji.

Osnovne funkcije brojila :
mjerenje potrošene električne energije za četiri različite tarife

lokalno (daljinsko ) postavljanje početka i kraja svake tarife

prikaz postavljenog vremena ukapčanja pojedine tarife

pohranjivanje posljednjih 18 uzastopnih (mjesečnih) kumulativnih vrijednosti utrošene električne energije po svakoj tarifi

prikaz svake od 18 pohranjenih vrijednosti utroška električne energije pojedinačno po svakoj tarifi

lokalno (daljinsko ) postavljanje limita angažirane snage za svaku tarifu

prikaz upisanih vrijednosti limita angažirane snage za svaku tarifu

pohranjivanje maksimalno angažirane trenutne snage u toku mjeseca za posljednjih 18 mjeseci po tarifama

prikaz maksimalno angažirane trenutne snage u toku mjeseca za posljednjih 18 mjeseci za svaku od tarifa

prikaz trenutnog stanja 15 – minutne angažirane snage s postotkom proteklog vremena

prikaz tekućeg datuma i vremena

mogućnost ugradnje modula vlastitog MTK prijemnika

mogućnost ugradnje modula vlastitog uklopnog sata

mogućnost ugradnje modula za lokalno ili daljinsko očitavanje stanja brojila ili programiranje brojila prema IEC 1142

mogućnost ugradnje modula za generiranje signala limitatora

mogućnost ugradnje modula očitavanja stanja brojila prema IEC 1107

 

 

JEDNOFAZNO DIGITALNO BROJILO
Porodica jednofaznih digitalnih brojila pripada novijoj generaciji monolitnih brojila , što znači da su sve funkcije brojila električne energije združene u jednoj integriranom krugu. Namijenjeni su mjerenju i registriranju električne energije u jednofaznoj dovodnoj mreži , za direktni ili transformatorski priključak . Projektirani su tako da udovoljavaju svim sadašnjim im narednim potreban a po mjerenju i upravljanju s električnom energijom u domaćinstvu i gospodarstvu .
Uz svesrdnu pomoć tvrtke «ISKRAEMECO» Zagreb , koja spada među vodeće proizvođače brojila , čiji su proizvodi temeljeni na proizvodnim postupcima organizirani sukladno s normom ISO 9001 , ispitnim laboratorijima koji imaju certifikat EN45001 .
Mjerno tehničke značajke ovog brojila odgovaraju međunarodnoj preporuci IEC 1036 , za elektronička brojila električne energije i za to odgovarajućim nacionalnim normama. Brojilo je izrađeno u skladu s normom ISO 9001 , što kupcima osigurava proizvode jednake kakvoće .
Moderna zamisao mjernog sustava , koja se temelji na integriranom Hallovom osjetilu osigurava točno , vremenski stabilno i sigurno mjerenje električne energije.

 

SLIKA JEDNOFAZNOG DIGITALNOG BROJILA
 

DIMENZIJE JEDNOFAZNOG DIGITALNOG BROJILA
Dimenzije

 

Smanjivanje troškova

Ne samo u hrvatskoj nego i u svijetu kao jedna od najneproduktivnijih aktivnosti društava koja se bave distribucijom električne energije je angažiranje osoblja za očitavanje potrošnje.
Sustav za očitavanje brojila putem GSM komunikacije osim što eliminira potrebu zapošljavanja takvog osoblja, čime se automatski smanjuju troškovi, omogućuje očitavanje na problematičnim, odnosno teško pristupnim lokacijama.

Poboljšanje kvalitete usluge

GSM komunikacija omogućuje redovito, brzo, kvalitetno – točno i precizno, prikupljanje i obradu podataka. Omogućuje stalni obračun potrošnje prema stvarnom utrošku, čime se prema iskustvu pojedinih europskih zemalja smanjuju pritužbe i nezadovoljstva potrošača, a isto tako i pruža izbor funkcioniranja ugrađenih elektroničkih brojila kao standardnih uređaja odnosno kao pretplatnih brojila.

Rješenje sustava
Rješenje komunikacijskog sustava IEC 1142 i GSM komunikacije osmišljeno je na takav način da se osigura bežična dvosmjerna komunikacija- od računala u elektrodistribucijskom centru do brojila, i obrnuto , od brojila do istog računala.

Time se omogućuje:

-       očitavanje brojila / grupe brojila
-       programiranje brojila / grupe brojila
-       isključivanje/uključivanje potrošača(trenutno u fazi razvoja)
-       praćenje i kontrola potrošnje
Komunikacijski sustav IEC 1142

Sustav komunikacije po međunarodnom protokolu IEC 1142 je sustav umreženog lokalnog očitavanja i programiranja brojila.
U lokalnu žičanu mrežu spaja se do sto brojila simetrično, telefonskom linijom , a očitava se pomoću posebnog sučelja (u stvari konvertora koda u logičkom i električkom smislu),i primopredajnika informacija (najčešće računala, prijenosnog ili stacionarnog).
U protokolu IEC 1142 određena su pravila formiranja podataka iz brojila u grupe , način kriptiranja i ostale vremenske, informacijske i električke posebnosti te način povezivanja. Time je omogućeno programiranje svih željenih parametara i očitavanje svih željenih podataka iz svih ili svakog brojila.
Komunikacijski sustav GSM

Telekomunikacijski sustav GSM (Global System Mobile) originalno je predviđen za mobilne komunikacije, no dokazao je svoje prednosti i kod stacionarnih uređaja jer ne zahtjeva fiksnu fizičku liniju za vezu.
GSM se bazira na grupi primarnih uređaja; prostorno relativno gusto raspoređenoj mreži povezanih primopredajnika i skupini sekundarnih, korisničkih komunikacijskih uređaja.
Komunikacija se obavlja na vrlo visokim frekvencijama, upotrebom složenih sustava digitalne modulacije, zaštite informacija i bolje iskoristivosti frekvencijskog spektra kanala. Komunikacija između dva (pokretna) GSM uređaja ostvaruje se vezom jednog korisnika (sekundarni uređaj) s najbližim primarnim primopredajnikom sustava , zatim kroz fiksni sustav, do najbližeg primarnog sustava, zatim kroz fiksni sustav, do najbližeg primarnog primopredajnika pozvanom korisniku (drugi sekundarni uređaj) i od tog primopredajnika pozvanog korisnika. Nakon uspostavljanja te veze komunikacija je u potpunosti dvosmjerna
Očitavanje

Za očitavanje potrošnje potrebno je upisati serijski broj brojila i pritisnuti tipku
Očitaj brojilo.
Nakon toga bit će poslan zahtjev za očitavanje uređaja. Vrijeme za odgovor ovisi o trenutnom stanju GSM mreže, a najčešće iznosi nekoliko minuta.
Po prijemu odgovora bit će ispisane kumulativne potrošnje, angažirane snage, stanje sata realnog vremena i poruke grešaka.

Ako postoji potreba za korekcijom sata zahtjev za korekciju sata bit će automatski poslan, a brojilo će po prijemu zahtjeva izvršiti potrebnu korekciju.
Programiranje

Parametri koji se mogu programirati su: uklopna vremena, sat realnog vremena brojila i mjerne periode.
Za programiranje parametara potrebno je upisati serijski broj brojila, te vrijednosti uklopnih vremena ili sata tj. zahtjev za zaključivanje mjerne periode (u ovisnosti što se želi programirati) i pritisnuti tipku Programiraj brojilo.

Svi podaci o brojilima i oni očitani i oni potrebni za očitavanje nalaze se u bazi podataka brojila. Znači da je za, na primjer, očitavanje nekog brojila dovoljno upisati samo broj brojila ili ime potrošača, a ostalo program radi automatski.
Ovjeravanje i žigosanje brojila

Žigosanje se obavlja utiskivanjem žigova u dvije olovne ili kositrene plombe, kojima se osiguravaju vijci na kućištu brojila od neovlaštenih zahvata kojima bi se mogla mijenjati mjerna svojstva brojila.

Jednofazno elektroničko brojilo EBM95

INCLUDEPICTURE "C:\\WINDOWS\\Desktop\\Matura\\Matura - Trpimir Car_files\\image012.jpg" \* MERGEFORMATINET

Brojilo EBM95 je elektroničko jednofazno, četverotarifno brojilo, klase 2, nazivnih strujnih opsega 10-40A;10-60 i 20-80A u cijelosti u skladu sa stardardnom IEC 1036.
Predviđeno je za kućanstvo za unutrašnju ugradnju.
INCLUDEPICTURE "C:\\WINDOWS\\Desktop\\Matura\\Matura - Trpimir Car_files\\image014.jpg" \* MERGEFORMATINET
Napajanje

Napajanje sklopova brojila je transformatorsko. Ispravljeni naponi diodnih mostova se privode na regulatore u 3 točke koji osiguravaju stabilizirane napone. Napajanje analognih i digitalnih sklopova je galvanski odvojeno.

Osiguranje od ispada napajanja

U slučaju izostanka električne energije osigurano je pamćenje svih podataka litijevom baterijom napona 3V i kapacitetom koji osigurava držanje svih podataka u trajanju od 5 godina, bez prisustva mrežnog napona.

Upravljanje tarifama.
Upravljanje tarifama je moguće izvana preko priključnice i internim uklopnim satom ili opcionalnim internim MTK modulom.

Općenito

U normalnom radu na displayu brojila se prikazuje kumulativna potrošnja u tekućoj tarifi u kWh. Promjena prikaza postiže se pritiskom na tipke 1 ili 2.
Pritiskom na tipku 1 ispisuju se podaci vezani za izabranu funkciju, dok se tipkom 2 bira funkcija.
INCLUDEPICTURE "C:\\WINDOWS\\Desktop\\Matura\\Matura - Trpimir Car_files\\image016.jpg" \* MERGEFORMATINET

PRINCIP MJERENJA
Hallov efekt , otkriven 1876. godine , karakterističan je za poluvodičke kristale . Na poluvodičkom kristalu , koji se nalazi na magnetskom polju H i kroz koji teče električna struja I , pojavi se tzv. Hallov napon koji je proporcionalan jakosti magnetskog polja H i jakosti električne struje I .

S druge je strane električna snaga P proporcionalna je mrežnom naponu U i struji I tereta . Ako u magnetsko polje H ( i ) , kojeg uzrokuje struja tereta postavimo poluvodički kristal i kroz njega provedemo struju I (u) , koja je proporcionalna mrežnom naponu , onda će Hallov napon biti upravo proporcionalan električnoj snazi tereta . To je princip mjerenja na kojem se temelje Iskrina monolitna elektronička brojila električne energije iz porodice ME 1 ...

Tvrtka je razvila orginalnu izvedbu Hallovog osjetila kojeg možemo integrirati na istom Si substratu (monolitu ) , zajedno sa digitalnom i analognom elektronikom . Integrirani krug je izrađen u MOS tehnologiji i ugrađen u keramičko kućište , što osigurava malu vlastitu potrošnju električne energije i visoku otpornost na klimatske utjecaje okoliša . S uporabom Hallovog osjetila kao detektora struje tereta te ujedno množila struje tereta i napona mreže , a s odgovarajućim podešavanjem pojedinih funkcijskih stupnjeva u integriranom krugu , dobiveno je vremenski stabilno inteligentno osjetilo električne snage .
Analogna elektronika pretvara Hallov napon u slijed impulsa i brine se za kompenzaciju temperaturne ovisnosti i nelinearnosti . Digitalno – procesni stupanj integriranog kruga izvodi ulazno – izlazne i ispitne funkcije .

Opcije po želji kupca :
mogućnost ugradnje modula vlastitog MTK prijemnika

mogućnost ugradnje modula vlastitog uklopnog sata

mogućnost ugradnje modula za generiranje signala limitatora

mogućnost ugradnje modula za lokalno i daljinsko očitavanje stanja brojila i programiranja , odnosno reprogramiranja brojila (prema IEC 1142 )
MTK 95
Prijemnik MTK 95 suvremeni je mikroprocesorski uređaj namjenjen prijemu mrežnih komandi koje se putem kodiranog tonfrekventnog signala šalju distribucijskom mrežom električne energije.

Osnovna namjena prijemnika MTK 95 jest upravljanje tarifama na brojilima električne energije , dirigirana potrošnja , paljenje / gašenje ulične rasvjete , upravljanje vremenskim intervalom pokazivača maksimuma .

Prijemnikom MTK 95 mogu se upravljati i razni drugi uređaji kao što su : uređaji za grijanje , ventilaciju , rasvjetu , kućanski aparati ...
OSNOVNI UVIJETI ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH BROJILA
Za vrijeme ispitivanja brojila treba opteretiti tako da se može ispitati svim zahtjevnim točkama. Brojilo bi se moglo opteretiti tako da strujni krug optereti svim vrijednostima struje koje traži ispitivanje. Pošto bi to ispitivanje tražilo velike snage onda postoji umjetno opterećenje. Odvajanjem strujnog kruga od naponskog prekidamo vezu naponskog kruga sa strujnim na priključcima brojila i potom cijeli strujni krug za sebe priključen na pripadajući izvor napona. Time je izvor napona opterećen malom strujom. Takvo se brojilo može ispitati uz malo struje.
Kada se istovremeno ispituje više brojila naponski se krugovi spoje paralelno, a strujni serijski. Za napajanje brojila za vrijeme ispitivanja potreban je izmjeničan napon čije izobličenje ne smije premašiti 2-5%. Za ispitivanje električnog brojila upotrebljavaju se razne metode, no njihov izbor ovisi prvenstveno o zahtjevima državnih kontrolnih organa, i opremljenosti ispitivališta.

Glavni dijelovi indukcionog motornog brojila:

1 naponski svitak
2 strujni svitak
3 kotva
4 klizač
5 jezičak
6 magnet
7 ležajevi

Ispravno mjerenje

Da bi se električka energija mogla ispravno mjeriti, po pravilu mora svaki vodič električke mreže biti priključen na brojilo.

Prema konstrukciji

Razlikujemo motorna, elektrolitska i elektromehanička brojila.
Motorna brojila mogu biti magnetomotorna, elektrodinamička i indukcijska.
Magnetomotorna brojila mogu se upotrijebiti samo za priključak na istosmjernu struju, elektrodinamička za istosmjernu i izmjeničnu, a indukcijska samo za izmjeničnu struju.
Elektrolitsko brojilo temelji se na prvom Faradayjevom zakonu koji kaže da su elektrolitskim putem izlučene količine tvari razmjerne jakosti struje i trajanju njenog prolaženja tj. količini elektriciteta koji prolazi elektrolitom.
Elektrolitska brojila mogu se izravno primijeniti samo za mjerenje u sustavima istosmjerne struje.
Elektromehanička brojila ( npr. S vjetrenjačom i polugom poput sablje ) imaju danas samo povijesno značenje.

Oznake

Oznake propisane od službe kontrole mjera jesu u nas ove:
>A< za motorska ampersatna brojila, >D< za elektrodinamička, >E< za elektrolitska i >F< za indukcijska. Sa >B< označena su daljinska brojila.

Prema načinu priključenja na el. mrežu

Razlikuju se brojila za izravan priključak na mrežu, transformatorska i redukcijska.

Vrste brojčanika

Potrošnja električne energije registrira se na brojčaniku. Brojčanik mora biti tako izveden da je omogućeno lako i točno očitanje.
Dozvoljava se upotreba brojčanika s kolutima i kružnim skalama ( kazaljke ).
Brojčanici mogu biti izvedeni kao jednotarifni, dvotarifni itd.
Veličine koje su na njima registrirane mogu biti primarne i sekundarne.
Literatura:
Enciklopedija električnih instalacija
www. ? .com

ZAKLJUČAK:


S maturalnim radom tj. sa brojilom nisam se prije susretao tako da mi je maturalna tema bila dosta nepoznata.
U praktičnoj radionici nismo imali prilike upoznati se sa brojilom tako da nisam do sada znao gotovo ništa o njemu.
Sada kad sam obradio maturalni rad s temom brojila sama tema mi je puno jasnija i moram priznati jako zanimljiva.
O brojilima se može pisati stvarno mnogo jer početak upotrebe brojila bio je sa samim početcima pojave električne struje.
Današnja brojila i brojila u prošlosti po mnogočemu se razlikuju ali rade na sličnom principu.
Bez električnog brojila bilo bi gotovo nemoguće distribuirati električnu energiju.
U svakom kućanstvu ili bilo kojoj drugoj ustanovi susrećemo se sa brojilom.
Današnja brojila daleko su suvremenija od prvih brojila.
Sam zaključak napisao sam u samom maturalnom radu i mislim da nemam više o čemu pisati.
Comments