Начална страница

Сайтът е създаден, за да бъде в помощ на учениците от 4 клас.
Той съдържа тестове по различни учебни предмети, насочени към подготовката на децата
за външното оценяване в края на учебната година.


Скала за оценяване:
От 17 до 20 точки - Отличен
От 14 до 16 точки - Мн. добър
От 11 до 13 точки - Добър
От 7 до 10 - Среден
От 0 до 6 - Слаб