Python

Základy jazyka

přidáno: 8. 6. 2015 6:22, autor: Josef Kolář   [ aktualizováno 22. 6. 2015 11:52 ]

Operátory

 • ** - umocnění
 • // - celočíselné dělení
 • % - zbytek po celočíselném dělení
 • << - bitový posuv doleva (o x míst)
 • >> - bitový posuv doprava
 • | - bitový součet OR
 • & - bitový součin AND 
 • ^ - bitový XOR
 • ~ - bitová negace (~10 = -11)
 • and, or, not

Moduly

 • importované balíčky s funkcemi, konstantami atd.
 • import math ... math.sqrt(číslo)
 • import random ... random.randint(min, max) nebo random.random()
 • import turtle ... 

Proměnné, datové typy

 • funkce Type() - vypíše datový typ výrazu/proměnné
 • funkce Isinstance(proměnná, typ) - vrátí True/False

Funkce

 • klíčové slovo def
 • název funkce a příp. parametry v závorce (oddělené čárkou)
 • dvojtečka
 • blok s příkazy (odsazený)
 • návratová hodnota (return)

Větvení

 • jednoduché - if podmínka : ... else: (pozor porovnání ==, nerovnost !=)
 • více podmínek - elif uvnitř bloku if

Vstupy a výstupy

 • zápis řetězců - do uvozovek (uvozovky uvnitř textu \")
 • len(řetězec) - délka řetězce
 • porovnání řetězců - == shodné, > nebo < větší řetězec je "dále" v abecedě
 • input("výzva pro uživatele")
 • str(řetězec) - převod čísla na řetězec

Cykly

 • while podmínka : ... tělo cyklu

1-1 of 1