หน้าแรก

 เว็บไซต์คลังสืออิเล็กทรอนิกส์  :  http://gg.gg/mediankp1 
   

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ‎(ทดลองสอน)‎ ร.ร.อนุบาลนครพนม

                                              

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านดอนยานาง : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาทราย : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎(COVID-19)‎

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
                                                                                                      

ข่าวประชาสัมพันธ์ /ประกาศ/หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานของ ศน.จันทร์เพ็ญ

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 174 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ผลงานเยี่ยมด้าน ICT

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : ผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประถมศึกษา
    
       

  ชื่อผลงาน  :  ข้อมูลและสารสนเทศ
  เจ้าของผลงาน : คุณครูวารุณี  บำรุงสวัสดิ์
  สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
  ต้นสังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัด ป 5/1 : ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประะสงค์ 
  เนื้อหา :  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ช่องทางการรับข้อมูล ประเภทของข้อมูล

  "คลิก" ที่่รูปภาพข้างล่าง ..เข้าไปชม "กด like  กด แชร์  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับคุณครูคนเก่งของเราด้วยค่ะ

  ํํYouTube ผลงาน : คุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลนครพนม

  ส่ง 6 ต.ค. 2560 07:54 โดย junkaew
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
                                                          

เครื่องมือนิเทศ

 • เกณฑ์การประเมินคัดเลือก รร.ต้นแบบ DLIT ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559.pdf   185กิโลไบต์ - 28 ก.พ. 2560 07:25 โดย junkaew (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน มี 3 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 7 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสาเร็จ มี 5 ตัวชี้วัด‎
 • เกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล (ใช้ประเมินทุกเขต) ปีการศึกษา 2559.pdf   215กิโลไบต์ - 28 ก.พ. 2560 06:57 โดย junkaew (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน มี 4 มฐ. 25 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย มฐ. 1 ด้านการดาเนินงานพื้นฐาน มี 4 ตัวชี้วัด มฐ. 2 ด้านการบริหารจัดการ มี 5 ตัวชี้วัด มฐ. 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 9 ตัวชี้วัด มฐ. 4 ด้านภาพความสาเร็จ มี 7 ตัวชี้วัด‎
 • เกณฑ์การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คัสเตอร์ 11.pdf   215กิโลไบต์ - 28 ก.พ. 2560 06:08 โดย junkaew (เวอร์ชัน 1)
  ‎การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 จะประเมินผลการดำเนินงาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพแห่งความสาเร็จโดยการประเมินเชิงประจักษ์ และการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน‎
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม.pdf   13967กิโลไบต์ - 28 ส.ค. 2559 09:42 โดย junkaew (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.เวอร์ชัน 3 สพฐ. จัดทำขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติ ความเป็นมาของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. และการทำงานของระบบงานย่อยต่างๆ ได้แก่ งานจัดการและบริหารระบบ งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการยืม-คืน งานสถิติและรายงาน งานสนับสนุน และงานสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด รวมทั้งการสำรองและกู้คืนข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น‎
 • แบบติดตามภาคสนามทั้ง 4 ฉบับ.rar   147กิโลไบต์ - 18 ก.ค. 2559 09:19 โดย junkaew (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบนิเทศติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบนิเทศติดตามฉบับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบนิเทศติดตามฉบับผู้บริหารสถานศึกษา แบบนิเทศติดตามครูผู้สอน และแบบนิเทศติดตามนักเรียน‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือนิเทศ

แนะนำบล็อกเพื่อการศึกษา ของคุณครูในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Facebook Fanpage

กิจกรรมจาก FB Fanpage ของ กลุ่มนิเทศฯ