สัมมนาโครงการการประยุกต์ใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว

ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการการประยุกต์ใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสหกรรมไทย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยคณะวิจัยของ ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน