ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา

 • เอกสารสิ่งประดิษฐ์ การจัดทำเอกสาร (ให้จัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด มาส่งในวันประกวดฯ) ให้จัดเรียงเอกสารดังนี้ 1.       แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (แบบ ว-สอศ-2) 2 ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2562 19:02 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กำนดการเปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์  ที่ 21 กันยายน 2562 
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 22:13 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกาา ปีการศึกษา 2561
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 09:37 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • ประกาศผลสอบโควต้า ประกาศผลสอบโควต้าระดับชั้น ปวช. และ ปวส ที่ผ่านการสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบระดับชั้น ปวช. คลิกดูรายชื่อรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบระดับช ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 09:32 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • กำหนดการแก้กิจกรรม รายละเอียดการแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกาา2561 
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:48 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์บุคคลากรช่างไฟฟ้ากำลัง

 • กำหนดส่งแผนการสอน กำหนดส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องวิชาการ 
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 22:11 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • กำหนดส่งวิจัย กำหนดการส่งวิจัยในชั้นเรียนของวิทยาลัยการการอาชีพหลวงปรธานราษฎร์นิกร วันที่ 30 กันยนยน 2562 ณ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 22:08 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • การส่งแผนการสอน กำหนดการส่งแผนการสอนของครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ส่งภายในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เอกสารที่ต้องส่งมีแผนการสอน 1 เล่ม CDพร้อมฟายเอกสารแผนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของคร ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:28 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • กำหนดส่ง SARครู และSARแผนก การส่ง SAR แผนกวิชา และ SAR ตนเองหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ของครูในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กำหนดส่งภายในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562  คลิกล ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:29 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • กำหนดการส่งวัจัยในชั้นเรียน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ภาคเรียนที่ 2 ,พร้อม CD 1แผ่น เอกสาร 1 เล่ม และบันทึกข้อความ, ดาวโหลดบันทึกข้อความ คลิกดาวน์โหลด 
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:29 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานดีเด่น

 • ชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติ ด้วย PLC แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1แข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติ ด้วย PLC ครั้งที่ 16 ในสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาล ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 01:29 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. ที่เทคนิคสตูลได้รับรางวัลชนะเลิศอับด ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 01:30 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรมแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • การสอบมาตรฐานวิชาชีพ   ภาพการสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:23 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษา สาขาควบคุมไฟฟ้า และสาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้นปวส.2 สอบมาตราฐานที่ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน เพื่อให้นักศ ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:10 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • บริจาคเครื่องดื่มอาหารแห้งผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึก แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและบ้านพักครูร่วมบริจาคเครื่องดื่มอาหารแห้ง ให้ผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึกเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภ ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 01:55 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • สอบสัมภาษณ์ นร. นศ.โควต้า           การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา โควต้า ที่จะศึกาาต่อในระดับชั้น ปวช และ ปวส แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์กร ในภาคเรียนต ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2562 02:12 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่บทความงานวิจัย

 • วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการ การวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงการเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAPและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติของน ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 22:15 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยครูสุริยา ทองมาก การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง R-C ต่ออนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:23 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยครูสุริยยา ทองมาก เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3104 - 8501  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:24 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
 • เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนครูสุริยา ทองมาก เรื่องการดาเนินการจัดทาโครงการ วิชาโครงการ รหัสวิชา3104-8501 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2562 23:24 โดย ธนาวุฒิ วีระสิงห์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.lpt.ac.th/lpt_cms/


http://202.29.242.123/?p=login


https://sites.google.com/site/activitysection2018/

https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-301735730385891/