แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้า q1 = +5.00 μC วางอยู่ที่ตำแหน่ง 0 บนแกน x  และประจุไฟฟ้า q2 = +4.00 μC วางอยู่ที่ตำแหน่ง 5.00 m บนแกน x    จงหาตำแหน่งที่จะวางประจุไฟฟ้า q3 ที่ทำให้แรงลัพธ์ไฟฟ้าบนประจุ q3 เป็นศูนย์ 

            ก. 2.64 m

            ข. 4.63 m

            ค. 8.41 m

            ง. 5.02 m

     เฉลย

2. ประจุไฟฟ้า q1 = +5.00 μC วางอยู่ที่ตำแหน่ง 0 บนแกน x  และประจุไฟฟ้า q2 = +4.00 μC วางอยู่ที่ตำแหน่ง 5.00 m บนแกน x    จงหาตำแหน่งที่จะวางประจุไฟฟ้า q3 = -3.00 μC ซึ่งวางที่ตำแหน่ง x = 2.50 m 

            ก. -6.85 X 10-3  N 

                ข. -1.32 X 10-3  N 

                 ค. -4.32 X 10-3  N 

                 ง. -5.54 X 10-3  N 

       เฉลย

3.  จุดประจุ 3 ประจุ วางอยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 2 เซนติเมตร ทำให้จุดที่เส้นมัธยฐานทั้งสามตัดกันมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ หากจุดประจุ 2 จุดประจุ มีค่า +2 ไมโครคูลอมบ์ และ +4 ไมโครคูลอมบ์ จงหาค่าจุดประจุตัวที่สาม

             ก. +6 ไมโครคูลอมบ์

                ข. -8 ไมโครคูลอมบ์

                 ค. -6 ไมโครคูลอมบ์

                 ง. +7 ไมโครคูลอมบ์

        เฉลย

4.  จากวงจรในรูป เริ่มแรกตัวเก็บประจุ A มีความต่างศักย์ 2,000 โวลต์ และ B ไม่มีประจุ เมื่อสับสวิทซ์ S ลง ความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุ A จะลดลงเหลือ 1,600 โวลต์ ถ้าความจุของ A เท่ากับ 4.0 × 10-3 ไมโครฟารัด, ความจุของ B มีค่ากี่ไมโครฟารัด


            ก. 2.0 × 10-3

                ข. 4.0 × 10-3

                 ค. 5.0 × 10-3

                 ง. 1.0 × 10-3

            เฉลย

5.  ที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้า เป็นระยะ 70.0 เซนติเมตร มีขนาดของสนามไฟฟ้า 3500 นิวตัน/คูลอมบ์ มีทิศพุ่งออกจากทรงกลม ศักย์ไฟฟ้าที่จุดห่างศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะ 30 เซนติเมตร คือ

            ก. 7165 โวลต์

                ข. 5716 โวลต์

                 ค. 6175 โวลต์

                 ง. 7516 โวลต์

            เฉลย


Comments