สอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา  2560

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล ได้กําหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจําปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ที่กําหนดให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมThailand 4.0”   

                ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อดำเนินการจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะจบหลักสูตรตามปีการศึกษา 2560  (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) โดยการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และกำหนดวันเวลาในการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.30 น.
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  กำหนดเกณฑ์การประเมินในภาคทฤษฎีต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และทั้งสองภาครวมกันต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


https://sites.google.com/site/elecsbt/vq---pwch-3

https://sites.google.com/site/elecsbt/vq---pws-2-xi-lek

Comments