หน้าแรก

                
     

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2200-1004 การขายเบื้องต้น 
2200-1005 การขายเบื้องต้น 
 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2202-2001 ศิลปะการขาย 
2202-2002 การหาข้อมูลการตลาด 
2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 
2202-2004 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 
2202-2005 การโฆษณา 
2202-2006 การส่งเสริมการขาย 
2202-2007 การจัดแสดงสินค้า 
2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 
 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
2202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น 
2202-2102 การขายตรง 
2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 
2202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 
2202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์ 
2202-2106 การกำหนดราคา 
2202-2107 การประกันภัย 
2202-2108 การขายประกันชีวิต 
2202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 
2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย์ 
2202-2113 การขายออนไลน์ 
2202-2114 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง 
2212-2108 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 

3200-1002 หลักการจัดการ 

3200-1003 หลักการตลาด 

 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

3202-2001 การจัดการขาย 

3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 

3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 

3202-2004 การสื่อสารการตลาด 

3202-2005 การวิจัยการตลาด 

3202-2006 กลยุทธ์การตลาด 

3202-2007 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 

3202-2102 การตลาดบริการ 

3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

3202-2104 สัมมนาการตลาด 

3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก 

3202-2106 การสร้างตราสินค้า 

3202-2107 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม