2.4 Tjenestemappene

Redaktør: Tor Haug 
Si din mening i tilhørende Blogg

Budskap
Både de personlige og digitale tjenestene blir administrert og organisert fra tjenestemappene. Tjenestemappene er bygd opp gjennom en felles struktur og med de samme grunnleggende funksjoner. Gjenbruk av informasjon og rutiner samt ubrutte kvalitetskjeder, fra forskrifter til tjenesteutførelse og rapportering, er viktige egenskaper. Tjenestemappene representerer også en overbygning som gjør det enkelt å integrere tilknyttede (gamle tradisjonelle / proprietære) systemer. Tjenestemappene er derfor grunnlaget for en arkitektur som går under navnet serviceorientert arkitektur (SOA).

Utdyping av budskapet

I vårt konsept er tjenestemappen selve ”navet” i samhandlingens infrastruktur.

Tjenestemapper står helt sentralt i vårt forslag til hvordan data og hjelpemidler skal presenteres overfor brukerne. Dette gjelder organisering, innsamling og utveksling av informasjon. Tjenestemapper danner infrastrukturen for samhandling mellom mennesker og virksomheter.

Tjenestemappene er bygd opp gjennom en standardisert struktur og funksjonalitet.

I tillegg til spesifikasjon av mappen i seg selv, er innholdet i mappen tredelt: ( Se også Fig 5)
 1. dokumenter og andre bærere av informasjon 
 2. rutiner og administrative oppgaver som skal utføres 
 3. tjenester som er blitt gitt eller skal bli gitt 
Alle tjenester blir organisert i tjenestemapper ogadministrert fra tjenestemapper gjennom tre kategorier styrekort; dokumentkort, rutinekort og tjenestekort samt mappen i seg selv. Tjenestene vil være både personlige og digitale tjenester. Tjenestemottakers tjenestemappe vil være hovedmappen mens for eksempel tjenestegivernes mapper vil være avledede mapper.

Sykepleierens og lærerens tjenestemapper er bygd opp på samme vis, men innholdet er selvsagt helt forskjellig.
Vi bruker begrepet tjenestemappebåde om selve tjenestemappen, avledede mapper og sammensatte mapper.

Selve tjenestemappen – basismappen– er tjenestemottakers tjenestemappe. Denne ”inneholder” dokumentasjon og beskrivelser av tjenester som har eller skal bli gitt. Tjenestemappen må være dynamisk den må tilpasses tjenestemottakers livssyklus og behov for tjenester. Vi bruker begrepet tjenestemappebåde om selve tjenestemappen, avledede mapper og sammensatte mapper.

Selve tjenestemappen – basismappen– er tjenestemottakers tjenestemappe. Denne ”inneholder” dokumentasjon og beskrivelser av tjenester som har eller skal bli gitt. Tjenestemappen må være dynamisk den må tilpasses tjenestemottakers livssyklus og behov for tjenester.

Eksempel på avledet mappe er en mappe som er satt sammen for å dekke en tjenestegivers behov. Tjenestegivers tjenestemappe inneholder bare det som er nødvendig for å utføre tjenestene med ønsket kvalitet. Hjemmehjelperens tjenestemappe inneholder bare det hjemmehjelperen trenger, osv. Dette prinsippet er viktig for å unngå unødig spredning av informasjon.

Eksempel på sammensatte mapper er flere tjenestemapper som er blitt satt sammen for å dekke en tjenesteadministrators behov. Som leder må administratoren koordinere og lede en gruppe medarbeidere som skal yte tjenester til mange tjenestemottakere.

Alle tjenestemapper – sykepleierens tjenestemappe, hjemmehjelpers tjenestemappe, avdelingens tjenestemappe og tilstøtende mapper fungerer på samme måte. All aktuell omsorgsteknologi skal kunne opereres fra tjenestemappen. Alle tjenestemapper – sykepleierens tjenestemappe, hjemmehjelpers tjenestemappe, avdelingens tjenestemappe og tilstøtende mapper fungerer på samme måte. All aktuell omsorgsteknologi skal kunne opereres fra tjenestemappen.

Tjenestemappene vil være overbygninger hvor fagsystemer og datasystemer av ulik alder og teknologi blir integrert. Innen helse- og omsorgssektoren er det ”myriader” av datasystemer som skal integreres. Integrasjonen vil skje gjennom overbygninger som er basert på internasjonale standarder – og ikke ved en ”system til system integrasjon”. Datasystemer som må integreres kan være fagsystemer, ekspertsystemer, hjelpesystemer, forskrifter, resepter, røntgenbilder osv som er nødvendig for å gi den konkrete tjenestemottager en så god behandling som mulig.

Helt sentralt er standarder som gjør det mulig å bygge serviceorientert arkitektur, forkortet SOA. SOA tar utgangspunkt i den service og de tjenester virksomheten skal utføre og gi. Tjenestemappen er i utgangspunktet teknologi og plattformuavhengig.

Tjenestemappene som overbygninger er virkelig og sann Service Orientert Arkitektur.

Fordi strukturen er generalisert vil repeterende funksjoner være standardisert og knyttet til angjeldende deler av strukturen.

De etterfølgende fire prinsippene er de viktigste prinsipper som tjenestemappen bygger på. Disse prinsippene er sentrale forutsetninger for å skape dynamiske SOA løsninger gjennom overbygninger.
 1. Overbygningene har flere formål; et felles tilknytningspunkt for all relevant informasjon samt å integrere tilknyttede systemer. Overbygningen funksjonerer som overbygning gjennom å anvende åpne standarder for XML-basert templat-prosessering. Overbygningen kan kommunisere med alle aktuelle plattformer
   
 2. Mappene kan også sees på som superportaler basert på templater. Templatene prosesseres i overbygningen. Templatene er avanserte maler med regelstyrt input og output som vil bli prosessert i superportalen. Templatene kan gjenbrukes fra templatregistre og anvendes i andre kvalitetskjeder. Utforming og prosessering av templatene er spesifisert i to standarder fra standardiseringsorganisasjonene OASIS (BCM og CAM)
   
 3. Tilkoblinger av programvarer og data skjer på kommando (”on demand”). Programvarer og data er mindre enheter i applikasjonene. Tilkobling på kommando er det motsatte av permanent tilkobling. Tilkobling på kommando kalles på engelsk fagspråk«loosely coupled applications». Dette innebærer at integrasjon av applikasjoner skjer gjennom overbygningen. Alle typer applikasjonen brytes ned i mindre enheter som kobles til og fra overbygningen ved behov. De mindre enhetene blir eksekvert i fagsystemet og ikke i overbygningen
   
 4. Mappene er tilpasset (”adapted”) tilpasset brukers behov. Dette innebærer at det bare er informasjon som er aktuell og nødvendig i en ”der og da” situasjon som blir stilt til rådighet gjennom mappene. Avhengig av brukers erfaring vil informasjonen være mer eller mindre detaljert. Brukerens profil, rolle med mer brukes for å få til den ønskede tilpassingen og avgrensningen.
Prinsippene om tilpassede mapper og tilkobling på kommando er viktige prinsipper for å unngå unødig spredning av informasjon. Disse prinsippene, i tillegg til klar rolledeling er spesielt viktig i forbindelse med sensitiv informasjon og personvern. 

Elektroniske mapper vil bli benyttet som en overbygning for å organisere de administrative og fysiske oppgavene med tilhørende dokumenter. Innpakking av datastøtten i elektroniske mapper vil kunne skjule kompleksiteten i datastøtten overfor brukeren og gjøre at denne oppleves naturlig. Datastøtten må være tilpasset brukernes behov, den må være dynamisk og levende.

 Se også "Mer om tjenestemappene"

Forslag til funksjonstandard (vedlegg) må revideres. Det vil ikke være et omfattende arbeid med det grunnlaget som er lagt.   Illustrasjon som viser integrert tjenesteplanlegging og rapportering basert på åpen standard og åpne kildekoder. 
 


Omsorgsteknologi blir organisert og administrert fra tjenestemappen 
 
Omsorgsteknologi omfatter både personlige og digitale tjenester 
 
De digitale tjenestene opprettes i og styres fra tjenestemappen 

Digitale tjenester vil utløse meldinger om personlige tjenester 

Tjenestemappen er overbygning som kobler til andre systemer 

Tilkoblingen opprettholdes bare så lenge behovet er tilstede 

Tjenestemappen er tilpasset Annas behov for tjenester - der og da, samt brukerens behov for forklaringer osv. 

Det er behov for taleteknologi. Det vil si stemmesyntese, tale gjenkjenning og stemmestyring.

Det må være ekstremt enkelt å betjene fysiske innretninger i hjemmet  
 
Annas tjenestemappe inngår i et nettverk av tjenestemapper som er bygd på det samme grunnlaget. Disse tjenstemappene er del av infrastrukturen. 

Tjenestegivers mappe inneholder bare den informasjon som brukeren trenger for å yte tjenestene 


Et felles tilknytningspunkt for all relevant informasjon  
Templater - avanserte maler - med input og output - prosessere i overbygningen 

Tilkobling av programvare skjer på kommando og opprettholdes bare så lenge behovet er tilstede 


Innholdet i mappene er tilpasset brukers behov og rettigheter  så lenge behovet er tilstede 
Prinsippene er sentrale i personvern  Innpakking i mapper vil skjule kompleksiteten for brukeren 
  


ĉ
Tor Haug,
14. okt. 2009, 00:25
Comments