3.2 Etablering av Kompetanseforum

Realisering av «Forum for Mulighetenes eldreomsorg"

Redaktør: Geir Lahnstein
Si din mening i tilhørende Blogg

Budskap
Teknologirådet har utredet konsekvenser av den kommende eldrebølgen og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å møte behovene som eldrebølgen skaper. Teknologirådet foreslår at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for å ta i bruk og beherske ny omsorgsteknologi.  Handelshøyskolen BI i Drammen har helseledelse som et sentralt satsningsområde og har det faglige ansvaret for et «Forum for Mulighetenes eldreomsorg» i Drammen. Dette forumet vil ha sitt hovedfokus rettet mot helsepolitikk, helseledelse og omsorgsteknologi.  Forutsetningen for meningsfull utvikling og drift av et slikt Forum er på sikt å få ekstern finansiering knyttet til aktuelle pilotprosjekter. Slik finansiering kan skje gjennom offentlig ressurstilførsel eller fra frivillige organisasjoner men også andre instanser. 


Utdyping
Handelshøyskolen BI har i en årrekke hatt undervisningsprogrammer knyttet til fokuset «Ledelse i helsetjenesten».  Det er et ønske å utvide dette perspektivet med de nye muligheter som omsorgsteknologi innebærer.  Det er i grensesnittet mellom helsefag, organisasjon og ledelse samt hensiktsmessig anvendelse av moderne omsorgsteknologi vi kan forvente en rivende utvikling i fremtiden.  Det har vært ønskelig å lokalisere ideen om et Forum som kan arbeide målrettet og systematisk med denne problematikken til Handelshøyskolen BI´s  aktivitet i Drammen. 
For å skape ønskede resultater i tjenestetilbudet med bruk av moderne omsorgsteknologi må kompetansen til tjenesteyterne løftes vesentlig. Dette gjelder spesielt kompetanse i å utnytte teknologistøtten i samspill med kompetanse i pleie- og omsorgsfaget. Ny omsorgsteknologi vil kunne få svært positive konsekvenser for mottakere av pleie- og omsorgstjenester, medarbeidere i det kommunale tjenesteapparat undervisningen og ikke minst for fremtidig undervisning både i helsefag og i organisasjons- og ledelsesfag. 

Idekonseptet ”Fellesskap om kvalitet” er både revolusjonerende og dramatisk på en positiv måte. Hverdagen for alle mennesker vil være preget av ny informasjonsteknologi. Slik teknologi vil også prege forholdene i arbeidslivet sterkt; jobben vil bli forandret, både i struktur, prosess og innhold. Forandring kommer uansett i kraft av den teknologiske utvikling. Realisering av konseptet krever mye, men åpner for nye muligheter. I tredje del utdyper vi dette. 

Rapporten fra Teknologirådet etterlyser et nasjonalt kompetansesenter. 
Regionen har gode forutsetninger fordi Kunnskapsparken i Drammen (Papirbredden) huser mange organisasjoner som kan bidra til kompetanseutvikling. Disse organisasjonene har en god tverrfaglig og sammensatt kompetanse. 

Kompetanseforumet kan ha stor betydning for både kommunene og næringslivet i Drammensregionen.  Kompetanseforumet kan i neste omgang bli utviklet til å omfatte ulike kommunale tjenesteområder samt elektronisk forvaltning generelt (e-Forvaltning).

Si din mening i tilhørende BloggKompetansen til tjenesteyterne må løftes vesentlig

Ny omsorgsteknologi vil bli viktig for mottakerne av pleie og omsorgstjenester

 

I tillegg til omsorgsteknologi vil "Fellesskap om kvalitet" være sentralt  i "Mulighetenes eldreomsorg". Dette gir grunnlag for teknologisk samhandling som vil innebære samarbeid på en positiv måte. 


Comments