- Πρότυπο σύμβασης εργασίας εργαζομένου-εργοδότη

Σύμβαση Εργασίας εξαρτημένης σχέσης

 

 

Στ… .............................................. σήμερα την .........../.........../............. μεταξύ:

Α) του εργοδότη: «....................................................................................................»

που εδρεύει στη περιοχή.........................…επί της οδού ...........................................,

με ΑΦΜ ...................................... ΔΟΥ .................................................,

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από

τ…. .................................................. ......................................................

του........................................ που είναι κύριος / ανάδοχος του έργου:

«.................................................................................................................»,

κατά την εκτέλεση του οποίου απαιτείται η πρόσληψη αρχαιολόγου

σύμφωνα με τον Νόμο 3028/2002, αρθρ.37 παρ.6

Β) και αφετέρου τ… ............................................ ................................................

του ..................................., αρχαιολόγου, που κατοικεί στ... ...............................

και επί της οδού ................................................... με ΑΦΜ ...................................

ΔΟΥ ................................., που διαθέτει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα

και τελεί υπό την εποπτεία της ................Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών/

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από την οποία και έχει προταθεί,

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω:

1.                   Ο εργαζόμενος (Β) προσλαμβάνεται ως μισθωτός υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας από τον εργοδότη (Α).

2.                   Διάρκεια σύμβασης: ........................................ (πχ Αορίστου Χρόνου)

3.                   Θέση Ειδικότητα κατηγορία απασχόλησης: Αρχαιολόγος

4.                   Τόπος παροχής εργασίας: .........................................

5.                   Διάρκεια της άδειας με αποδοχές: Σύμφωνα με τον Ν.539/45. (ΦΕΚ 229/Α/6-9-1945), όπως τροποποιήθηκε με τα ΝΔ 4504/66 και 4547/66 και τους νόμους 549/77 και Ν 1346/83.

Τρόπος και χρόνος χορήγησης άδειας: Κατόπιν συμφωνίας, στο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος ή κατ’ άλλη εποχή, μετά από αίτηση του εργαζομένου ή σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

5. Ύψος αποζημίωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3198/55 και του Ν 2112/20.

6. Αποδοχές: Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: ...............................................

Περιοδικότητα καταβολής: Ανά μήνα.

7. Διάρκεια κανονικής πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης: 40 ώρες.

8. Εφαρμοζόμενη Συλλογική ρύθμιση: Σ.Σ.Ε. Σ.ΕΚ.Α. (Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων).

9. Οι αποδοχές του εργαζομένου είναι οι οριζόμενες εκάστοτε από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων μετά των επιδομάτων που δικαιούται.

Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία όμοια αντίτυπα, από τα οποία κάθε μέρος έλαβε από ένα, του δε τρίτου κατατεθησομένου κατά Νόμο. –


Οι Συμβαλλόμενοι

ĉ
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
26 Νοε 2011, 5:48 π.μ.
Comments