- Νόμοι - Γνωμοδοτήσεις

Όλες οι αρχαιολογικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και της παρακολούθησης των εκσκαφών, διενεργούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄):

Αρ. Φύλλου 153

28 Ιουνίου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3028

Άρθρο 37: Σωστικές ανασκαφές

1. Η ανασκαφή για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύ­πτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ι­διωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγο­νότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική α­νασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία.

2. Για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται οπό την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία και δεν έχει παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης των εκθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39.

3. Η Υπηρεσία οφείλει να μεριμνά για τη συντήρηση και τη φύλαξη των ευρημάτων σε συνεργασία με ειδικούς ε­πιστήμονες, τεχνικούς και συντηρητές, για τη φύλαξη της περιοχής που έχει ανασκαφεί, καθώς και για τη λήψη μέ­τρων ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων. Για τη διατήρη­ση των ακινήτων ευρημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.

4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρό­σβαση ειδικών επιστημόνων στο χώρο της ανασκαφής υ­πό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.

5. Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άμεσης διάσωσης εφαρμόζονται οι διατά­ξεις του προηγούμενου άρθρου.

6. Η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο υ­πό την έννοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α), όπως αυτός ι­σχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισμού μεγα­λύτερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε). Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση καλύπτει και το κόστος συντή­ρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργου προϋπολογισμού μικρό­τερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε), μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, με α­πόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες αφορούν την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 15 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), αλλά και τη συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄):

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3840/30.3.2010- ΦΕΚ A 53/31.3.2010

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 10

15. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.»Οι κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων επιλέγουν το κατάλληλο προσωπικό που αυτές κρίνουν κατάλληλο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.99/18/24.3.92 (ΦΕΚ 46 Α'):

 

Π.Δ. 99/18/24.3.92. (ΦΕΚ 46 Α'-Διόρθωση Σφάλματος. στο ΦΕΚ-66Α/92)

Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -Γενικές διατάξεις

'Άρθρο 10 : Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

(Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010). Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 42. 4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.")

1. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν έργα και εργασίες με αυτεπιστασία, εκτός από την διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλ. τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας εποχιακού ή πρόσκαιρου ωρομισθίου προσωπικού που είναι αναγκαίο και κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/91.

(Κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 2026/1992(Α/43): "Το προσλαμβανόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού ωρομίσθιοπροσωπικό,

ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσληψης, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται σε εκτέλεσή του, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου αυτού").

Το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται αμείβεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ Α' 27), σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται δια της Υπηρεσίας, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για εκτέλεση επί μέρους εργασιών ή μελετών.

"2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωρομισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης." (Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992, όπως είχε τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3525/2007 (ΦΕΚ16/Α) ,αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010))

3. Η δαπάνη μετακινήσεων εκτός έδρας του τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την μελέτη ή εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχου έργου, καταβάλλεται δε και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 65/1973 "Περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων" η κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1735/87, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν αρχαιολογικά έργα, εν γένει μπορούν να εισηγούνται την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης έργων σε ιδιώτες με σύμβαση έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 263/87.ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 / 5 Απριλίου 2011

Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα.

Άρθρο 1ο

Όροι της συνεργασίας

2. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τα οποία διενεργούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός της ζώνης κατάληψης του τεχνικού έργου και επί απαλλοτριωμένων ακινήτων για τις ανάγκες του τεχνικού έργου, καθώς και η δαπάνη των εργασιών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων, τα οποία θα είναι δυνατόν να επηρεαστούν από την κατασκευή του τεχνικού έργου, βαρύνει στο σύνολο της, σύμφωνα και με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002 και την εγκύκλιο αρ. 3785/22.06.2010 της Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ., τον γενικό προϋπολογισμό του έργου.

3. Το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης ανήκουν στην αρμοδιότητα και διαχείριση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι Προϊστάμενοι των οποίων έχουν υπό την αποκλειστική διεύθυνση, εποπτεία και ευθύνη τους τις ανασκαφές, την κάθε είδους επιστημονική έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη του Κύριου του Έργου ή του Αναδόχου στα επιστημονικά . αρχαιολογικά στοιχεία ή στην αξιοποίηση του ανασκαφικού υλικού, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Άρθρο 2ο

Προγραμματισμός της Αρχαιολογικής Έρευνας

4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων, η εκσκαφή με μηχανικά μέσα θα διακόπτεται και θα ακολουθεί ανασκαφική έρευνα, όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 3. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών ο χώρος θα παραδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου. Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. προωθούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (το πολύ εντός 15ημέρου) τη διαδικασία παραπομπής των σχετικών θεμάτων στο Κ.Α.Σ. ή το Κ.Σ.Ν.Μ., ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα του έργου.

Άρθρο 3ο

Έκταση και η διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας

1. Εάν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών ανασκαφών ή κατά την διάρκεια των εργασιών, σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου, διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα.

5. Τη διεύθυνση, επιστημονική εποπτεία και ευθύνη κάθε είδους αρχαιολογικού έργου ή εργασίας, όπως της επιφανειακής έρευνας, των δοκιμαστικών τομών και της σωστικής ανασκαφής, έχει ο αρμόδιος κατά περίπτωση Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο οποίος προγραμματίζει και συντονίζει το αρχαιολογικό έργο και συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου και τους εκπροσώπους του Αναδόχου για την επίλυση όλων των προβλημάτων. Αναθέτει επίσης καθήκοντα σε αρχαιολόγους πεδίου, επικεφαλής των οποίων ορίζεται, αναλόγως και κατά τη δυνατότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας, αρχαιολόγος της Υπηρεσίας με μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας.

Άρθρο 4ο

Ανασκαφική . αρχαιολογική τεκμηρίωση

Η ανασκαφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση (τήρηση ημερολογίων ανασκαφής, καθαρισμός και συντήρηση ευρημάτων, καταγραφή, φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστημονικής έκθεσης συνοδευόμενης από κατάλογο ευρημάτων) καλύπτεται από δαπάνες του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002, που αφορά στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3028/2002.

Άρθρο 7ο

Αποθήκευση, συντήρηση και τεκμηρίωση κινητών ευρημάτων

5. Το σύνολο των δαπανών για τις αρχαιολογικές εργασίες, δηλαδή την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών, τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και του άρθρου 10 (παρ.15) του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), και τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του έρευνας, ανασκαφών, διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων χρηματοδοτείται από τον Κύριο του Έργου. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Δημοσίας Δαπάνης, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 9ο

Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως αναγκαίο προσωπικό στα αρχαιολογικά έργα, στη μεταφορά, καταγραφή και συντήρηση των ευρημάτων, καθώς και στα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο αριθμός και η ειδικότητα του προσωπικού ορίζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ και κοινοποιούνται στον Κύριο του Έργου, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος.

2. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων επιθυμεί να επιταχύνει τις εργασίες σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες, δύναται να θέσει θέμα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού ή υπερωριακής απασχόλησης. Το ΥΠΠΟΤ είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την επίβλεψη των εργασιών κατά την διάρκεια και της υπερωριακής απασχόλησης.

3. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς και στα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, υποχρεούνται να εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται, λαμβάνοντας εντολές και οδηγίες μόνον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο οποίος και ασκεί τον πάσης φύσεως έλεγχο στην εργασία τους.

4. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας, εξομοιώνονται με το προσωπικό του Κυρίου του Έργου.

5. Ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων και τρίτων.

6. Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται είναι αυτό των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, δηλαδή σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ημερή. σια απασχόληση, που θα ανέρχεται σε επτάμισι ώρες (7.30 π.μ. . 3.00 μ.μ.). Τα παραπάνω ισχύουν με την επι. φύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7. Θα υπάρξει μέριμνα από τον Κύριο του Έργου ή τον Ανάδοχο για τη μετακίνηση επί καθημερινής βάσης του προσωπικού από την έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τα σημεία των εργασιών, με την εξασφάλιση μεταφορικού μέσου, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί.Η προϋπηρεσία των αρχαιολόγων αναγνωρίζεται ακόμα και σε έργα ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997):

Ν. 2557/97 (ΦΕΚ-271 Α') : Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης

'Αρθρο 7

Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού

7.δ. Κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόντος διορισμού Αρχαιολόγων στο Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.Νόμος 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27/8-3-90)

παρ. 1 του Άρθρου 9: «Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας», προβλέπεται ότι: «1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Κάθε συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από ένα έτος, θεωρείται ότι έχει αόριστη διάρκεια. Η διάρκεια της ισχύος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.»

 


Η προϋπηρεσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί και απασχοληθεί σε σωστικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού σε τεχνικά έργα τρίτων αναγνωρίστηκε με την απόφαση αρ. 27 / 3-10-2005 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ ως προϋπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να υπαχθεί το εν λόγω προσωπικό στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 και να καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Απόφαση Αρ. 27

Συγκροτήθηκε από τους Γεώργιο Βέη, Πρόεδρο, Νικόλαο Καβαλλιέρο Αντιπρόεδρο, Αγησίλαο Μπακόπουλο Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Αδαμάντιο Φαρμάκη, Γεράσιμο Φρούντζο, Φώτιο Μπολόφη, Γεώργιο Πατρινέλη, Μίνωα Μαθιουδάκι, Ευάγγελο Γκουλούση, Παναγιώτη Λάμπο, Ευθύμιο Βελώνια, Βασιλική Κοσμά, Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Βασίλειο Γκούβα, Νικόλαο Κωστάκη, Κωνσταντίνο Τράκα, Δημήτριο Μπέικο, Ρίζο Αντωνακόπουλο και Βελισσάρι Καρακώστα, Συμβούλους.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημά του την 3 Οκτωβρίου 2005 κατά την οποία χρέη Γραμματέα εξετέλεσε η Ουρανία Σπυροπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄.

Αντικείμενο της συνεδριάσεως ήταν η υπαγωγή ή μη στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 απασχοληθέντων σε σωστικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού αρχαιολόγων και ειδικευμένων τεχνιτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνήψαν με τρίτα πρόσωπα (εργολάβους εκτελέσεως δημοσίων ή ιδιωτικών έργων) κατόπιν υποδείξεως των αρμόδίων Υπηρεσιών του προαναφερομένου Υπουργείου.

Η Ολομέλεια αφού άκουσε την πρόταση του μέλους της Νικολάου Κωστάκη, που είχε ορισθεί εισηγητής, καθώς και τις απόψεις που εξετέθησαν από τα υπόλοιπα μέλη, αποφάσισε ως ακολούθως:

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 3 εδ. γ' και 11 του ΠΔ 164/2004, που εκδόθηκε προς τον σκοπό προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας, όσον αφορά το προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέως προς την Οδηγία της 1999/70 ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 υπάγεται, εφ' όσον συντρέχουν και οι οριζόμενες λοιπές προϋποθέσεις, το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς του δημοσίου τομέως, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 3, καθώς και το προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το οποίον απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξηρτημένης εργασίας. Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής του προαναφερομένου προσωπικού στις εισαχθείσες με το άρθρο 11 εξαιρετικές ρυθμίσεις αποτελεί η πραγματική απασχόλησή του κατά το οριζόμενον χρονικό διάστημα, αλλά και η νομική σύνδεση αυτού με τους φορείς στους οποίους παρείχε τις υπηρεσίες του με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ή έργου ή με άλλες συμβάσεις ή σχέσεις που υποκρύπτουν σχέσεις εξηρτημένης εργασίας. Τέτοια σύνδεση δεν υφίσταται όταν το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας από πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με φορείς του δημοσίου τομέως με συμβάσεις εργολαβίας και βάσει αυτών ανέλαβαν την υποχρέωση να εκτελέσουν το αναληφθέν έργον με ιδικόν των προσωπικό, διότι στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό αυτό δεν ευρίσκεται σε νομική σύνδεση με τους φορείς, αφού εργοδότες των ήσαν οι εργολάβοι, οι οποίοι κατέβαλαν τις πάσης φύσεως αποδοχές του, είχαν τα δικαιώματα των εργοδοτών και υπείχαν τις εκ της ιδιότητός των αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις. Διαφορετική όμως είναι η περίπτωση κατά την οποία στα πλαίσια ενός δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου. εκτελουμένου από αναδόχους, εργολάβους ή άλλους κατασκευαστές, ανακύψει ανάγκη ειδικών εργασιών που εκτελούνται, σύμφωνα με τον νόμο, υπό την επιστημονική διεύθυνση και ευθύνη φορέων του δημοσίου τομέως με ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται μεν από τον εργολάβο ή τον κύριο του έργου, αλλά κατόπιν ονομαστικής υποδείξεως των αρμοδίων υπηρεσιών του δημοσίου φορέως που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τον χώρο των εργασιών αυτών, βαρύνονται με την τελική χρηματοδότησή των, ασκούν άμεση εποπτεία επί των απασχολουμένων σε αυτές και υποδεικνύουν την απόλυσή των.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 2 εδ. στ' , 36 και 37 νόμου 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς», 6, 9, και 10 του ΠΔ 99/1992, προκύπτουν τα εξής: Η ανασκαφή για την διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση στρώματος, ανασκαφές, αποτυπώσεις, φωτογραφική και σχεδιαστική. αποτύπωση, συντήρηση και. ανάδειξη ευρημάτων, φύλαξη ανασκαφικών χώρων, αμοιβές του απαιτουμένου προσωπικού κλπ βαρύνουν τον κύριο του τεχνικού έργου και αποδίδονται σε αυτόν με την υποβολή των νομίμων παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Αφού συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες και διατυπώσεις συντάσσεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του κυρίου του τεχνικού έργου και της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, στο οποίον καθορίζονται, εκτός άλλων, η έναρξη της ανασκαφικής ενέργειας, η διάρκειά της, το περιεχόμενον αυτής, ο προϋπολογισμός και η πηγή χρηματοδοτήσεως, εν συνεχεία δε καταρτίζεται η σχετική σύμβαση μεταξύ της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, του κυρίου του έργου και του αναδόχου. Το απαιτούμενο για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών έκτακτο ειδικευμένο προσωπικό, που αποτελείται από αρχαιολόγους και ειδικευμένους τεχνίτες, προσλαμβάνεται κατόπιν έγγραφης εντολής του προϊσταμένου της ως άνω Εφορείας, στην οποία κατονομάζονται τα μέλλοντα να προσληφθούν πρόσωπα και απολύεται επίσης κατόπιν έγγραφης εντολής της Εφορείας αυτής μετά την ολοκλήρωση της εργασίας που τους είχε ανατεθεί (βλ. περί όλων αυτών την υπ' αριθμ. 6418/27-5-2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία, ερμηνεύουσα τις προαναφερόμενες διατάξεις, διαγράφει λεπτομερώς την διαδικασία των σωστικών ανασκαφών σε τεχνικά έργα τρίτων, καθώς και φωτοαντίγραφα σχετικών συμβάσεων και εγγράφων). Υπό τα δεδομένα αυτά η σχέση μεταξύ του υπό τους ανωτέρω όρους απασχοληθέντος ειδικευμένου προσωπικού δεν αποτελεί σύμβαση ή σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έργου με τον κύριο του τεχνικού έργου ή τον ανάδοχο. Και τούτο διότι, εκτός από την τυπική πρόσληψη και αμοιβή του, η οποία καταβάλλεται μεν από τον εργολήπτη, εν τέλει όμως αποδίδεται από το Δημόσιον, δοθέντος ότι υπολογίζεται στην δαπάνη του έργου, όλα τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της σχέσεως εξηρτημένης εργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, Επομένως το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού, που διανύθηκε με συμβάσεις για την πραγματοποίηση σωστικών ανασκαφών, πρέπει να λογισθεί ως χρόνος απασχολήσεως στο ανωτέρω Υπουργείο με σχέση εξηρτημένης εργασίας και εφ' όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004, να κριθεί ότι είναι δυνατή η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.

Κατά την γνώμη όμως του Αντιπροέδρου Αγ. Μπακόπουλου και των Συμβούλων Κ. Μπουκουβάλα, Αδ. Φαρμάκη, Γ. Φρούντζου, Γ. Πατρινέλη και Κ. Τράκα, το Π.Δ. 164/2004 που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μετατροπή των συμβάσεων εις αορίστου χρόνου, δεν έχει εφαρμογή στις υπό κρίσιν κατηγορίες συμβασιούχων διότι εργοδότης εν προκειμένω δεν είναι το Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) αλλά οι εργολήπτες.

Πράγματι, η δημιουργηθείσα μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, εργοληπτών και απασχολουμένων μισθωτών σχέση, συνιστά ιδιότυπη σχέση αποκαλούμενη από την θεωρία και την νομολογία «τριμερής σχέση εκ παροχής εργασίας» κατά την οποία οι εργαζόμενοι αυτοί διορίζονται ή προτείνονται μεν από την δημόσια αρχή η οποία ασκεί και την επ' αυτών εποπτείαν η εργασιακή όμως σχέση δημιουργείται μεταξύ αυτών και του φυσικού εργοδότη που είναι ο εργολήπτης για λογαριασμό του οποίου παρέχουν πράγματι οι εργαζόμενοι αυτοί τις υπηρεσίες τους.

Η ανάμειξη της δημοσίας αρχής (εν προκειμένω Υπουργείο Πολιτισμού) απορρέει από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν την κατηγορία εργαζομένων εμπλέκονται με το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στη διαφύλαξη και διάσωση των αρχαιοτήτων που αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο το απασχοληθησόμενο με τα έργα αυτά προσωπικό πρέπει να τοποθετείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστού, άλλωστε, όντος ότι τέτοιας μορφής και καταρτίσεως προσωπικό δεν μπορεί να ανευρεθεί στην ελεύθερη αγορά

Το ίδιο εξ άλλου συμβαίνει και με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως λ.χ. είναι οι πρόσθετοι αστυφύλακες ή οι δασολόγοι και. δασοφύλακες που διορίζονται από τη δημόσια αρχή για προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος (δημόσια ασφάλεια, προστασία δασών) όπου όμως, παρά την ανάμειξη της δημοσίας αρχής, πραγματικοί εργοδότες παραμένουν αυτοί για λογαριασμό των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δηλαδή στις εν λόγω περιπτώσεις, ως προς τους προσθέτους αστυφύλακες η πρόταση ή υπόδειξη γίνεται από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως εργοδότες όμως είναι εκείνοι υπέρ των οποίων παρέχεται η ασφάλεια, ως προς δε τους δασολόγους και δασοφύλακες η πρόταση ή υπόδειξη γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εργοδότες όμως είναι οι δασοκτήμoνες, οι οποίοι ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα, καταβάλλουν τις αμοιβές, ενάγουν και ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων κ.λ.π.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εργοδότης είναι η εκάστοτε εταιρεία, η οποία προσέλαβε τους εργαζομένους και η οποία τους απέλυσε όταν έληξε το έργο ή τους εχρησιμοποίησε στην εκτέλεση άλλου, που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια αποφαίνεται, κατά πλειοψηφία, ότι το προσωπικό που έχει προσληφθεί και απασχοληθεί σε σωστικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού σε τεχνικά έργα τρίτων, υπό τους όρους που εκτίθενται στο σκεπτικό, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βέης

Η Γραμματέας

Ουρανία Σπυροπούλου

Comments