- Ενεργή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Σ.ΕΚ.Α.

Βάσει των αντεργατικών διατάξεων της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012), μετά τις 14/05/2013 διατηρούνται τα επιδόματα τέκνων («Επίδομα Παιδιού»), σπουδών («Επίδομα Μεταπτυχιακού Διπλώματος») και επικινδύνου εργασίας («Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας»). Περικόπτονται τα επιδόματα: «αρχαιολογικών ερευνών», «βιβλιοθήκης» και «ξένης γλώσσας». Τα κλιμάκια παραμένουν τα ίδια, όπως υπολογίζονταν στις 14/2/2012. Η αντεργατική νομοθεσία επιτρέπει τους εργοδότες να περικόψουν μονομερώς και αυτόματα τα υπόλοιπα επιδόματα, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του εργαζομένου, επιτρέποντας τη συγκεκριμένη μόνο, μονομερή μεταβολή όρων ενεργής σύμβασης.

 

 Συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) ορίζεται ότι «4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.»

 

Συνεπώς συνεχίζουν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. του Σ.ΕΚ.Α. «που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας», τόσο για όσους ήδη εργάζονται, όσο και για τους νεοπροσληφθέντεςκαθώς δεν γίνεται πουθενά τέτοιος διαχωρισμός. 

 

Την ισχύ της σύμβασης του Σ.ΕΚ.Α. καταδεικνύει η κανονιστική δέσμευση της από μικρές και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που συνεχίζουν να την εφαρμόζουν κατά την πρόσληψη νεοπροσληφθέντων αρχαιολόγων, είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά έργα και μετά τη 14η Μαίου 2013, ημερομηνία τυπικής λήξης πολλών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παραδείγματα προσλήψεων μετά τις 14/5/2013, όπου οι αποδοχές των αρχαιολόγων ορίζονται από τη ΣΣΕ του ΣΕΚΑ, αποστέλλει ο Σύλλογος σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Η Συλλογική Σύμβαση αποτελεί μία συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Καθώς η συλλογική μας σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές (ΣΑΤΕ-ΣΕΚΑ) και οι εργοδότες (ΣΑΤΕ) δεν έχουν προσέλθει για την υπογραφή νέων όρων σύμβασης, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις μας, οι όροι της προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι. Συνεπώς, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α. συνεχίζει να υφίσταται και τα μέλη του σωματείου οφείλουν να τη διεκδικούν.

 

Οι αντεργατικοί και αντισυνταγματικοί όροι της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) δεν επιβάλλουν τον κατώτερο μισθό αυτοδικαίως σε όλους. Περικόπτουν τα επιδόματα των Συλλογικών συμβάσεων και δεν επιτρέπουν τη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Πουθενά δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κατώτερος μισθός. Αντιθέτως, επιτρέπεται στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αμοιβή που διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ανάλογα με το πώς οι ίδιοι αξιολογούν την εργασία τους.

 

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΕ (κατεβάστε το έγγραφο σε δύο εικόνες jpg παρακάτω: GSEE_gia_SSE_SEKA).


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π.Κ. 7/3-6-2010

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

 

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-μελών του

Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)»

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 6η Μαΐου 2010, οι κάτωθι υπογράφοντες:

1.      Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθμ. 14-16, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Στάθη Κοκκίνη, μέλος του Δ.Σ.

2.      Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νικηταρά αριθμ. 8-10, όπως νομίμως εκπροσωπείται από την κ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρο και κ. Παναγιώτη Κουτή, Γραμματέα

     συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής

     σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων αρχαιολόγων ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που εργάζονται σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρίες, κοινοπραξίες τεχνικών ή κατασκευαστικών εταιριών, Ν.Π.Ι.Δ., εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ του αρ. 16 του Ν. 1418/1984, ιδιωτικές εταιρίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις, οι εργασίες των οποίων εποπτεύονται άμεσα ή έμμεσα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από υπηρεσίες υπαγόμενες σε αυτό, και οι οποίοι (αρχαιολόγοι) είναι μέλη του Σωματείου.

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ανωτέρω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου (έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα των λιμνών ή ποταμών), με σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε συστηματική ή σωστική ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής, είτε σε επιφανειακή έρευνα που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους, καθώς και στην επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών-πολιτιστικών εργασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Βασικοί μισθοί (κλιμάκια)

Α. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια), όπως έχουν διαμορφωθεί τη 2α Μαΐου του 2009, παραμένουν ως έχουν, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα αποδοχών, που προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Β. Ως βάση για τον υπολογισμό των επιδομάτων, που ορίζονται στο άρθρο 3, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βασικός μηνιαίος μισθός κάθε κλιμακίου.

Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου από τον εργαζόμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Επιδόματα

Α. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.

Β. Επίδομα βιβλιοθήκης:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.

Γ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.

 

Δ. Επίδομα διδακτορικού τίτλου:

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου.

Ε. Επίδομα ξένης γλώσσας:

Για τη γνώση μίας ξένης γλώσσας χορηγείται επίδομα που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου, ενώ για τη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας χορηγείται παράλληλα δεύτερο επίδομα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση του αναγνωρισμένου πτυχίου της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία.

ΣΤ. Επίδομα γάμου:

Ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του ετέρου συζύγου.

Ζ. Επίδομα παιδιού:

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το τέταρτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η. Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας:

Το επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός και εκτός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλασσίων και υπολιμνίων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών.

 

 

Θ. Επίδομα ενάλιων εργασιών – καταδυτικό επίδομα:

Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε κλιμακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που εργάζονται σε σταθερά ή πλωτά μέσα για τη διενέργεια πάσης φύσεως εναλίας έρευνας πεδίου, εφόσον διαθέτουν πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός και πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Γενικοί όροι και λοιπές ρυθμίσεις

Α. Αποδοχές ανώτερες, από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, πρακτικά συμφωνίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα, αποφάσεις Δ.Σ. των εταιριών, πράξεις των διοικήσεών τους ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Β. Στο σύνολό τους οι αποδοχές των μισθωτών δεν μπορούν επ’ ουδενί να υπολείπονται από τα γενικώς ισχύοντα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, που καθορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Γ. Οι εργαζόμενοι, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας ΣΣΕ, θα λαμβάνουν επίσης και τις εξαμηνιαίες, ετήσιες ή άλλες αυξήσεις που χορηγούνται βάσει της ΕΓΣΣΕ.

Δ. Όλες οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, συλλογικών ρυθμίσεων και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων, εφ’ όσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

E. Την παρούσα ΣΣΕ οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αποκλειστικά και μόνον για τους αρχαιολόγους-μέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφ’ όσον οι δεύτεροι προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου κατά το τρέχον έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τη 2α /5/2009 και λήγει την 30η/4/2011.

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

                                                        Για το                                              Για το

Σ.Α.Τ.Ε.                               Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων

            Στάθης Κοκκίνης               Χριστίνα Θεοδωροπούλου           Παναγιώτης Κουτής

            Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.                  Πρόεδρος Σ.ΕΚ.Α.                   Γραμματέας Σ.ΕΚ.Α.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

 

Τη Σύμβαση βρίσκετε και στα site:

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3812.pdf

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=L9Sj54gVbsHfuKMC&syl_symv=&st=&StartAt=0&ra=next

http://www.sate.gr/nea/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%99_2010.pdf

http://www.sate.gr/html/sse.aspx?&menuID=61&pID=3

http://www.taxheaven.gr/labordoc/index/view/mid/267

http://www.union.gr/content/view/28/50/lang,el/theid=1498

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ 272210 (Λοιπές Ειδικότητες). ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΟΥΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΥΤΟ.

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΑΦΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βάσει των αντεργατικών διατάξεων της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012), μετά τις 14/05/2013 διατηρούνται τα επιδόματα τέκνων («Επίδομα Παιδιού»), σπουδών («Επίδομα Μεταπτυχιακού Διπλώματος») και επικινδύνου εργασίας («Επίδομα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας»). Περικόπτονται τα επιδόματα: «αρχαιολογικών ερευνών», «βιβλιοθήκης» και «ξένης γλώσσας». Τα κλιμάκια παραμένουν τα ίδια, όπως υπολογίζονταν στις 14/2/2012. Η αντεργατική νομοθεσία επιτρέπει τους εργοδότες να περικόψουν μονομερώς και αυτόματα τα υπόλοιπα επιδόματα, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του εργαζομένου, επιτρέποντας τη συγκεκριμένη μόνο, μονομερή μεταβολή όρων ενεργής σύμβασης.

2. Η Συλλογική Σύμβαση αποτελεί μία συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Καθώς η συλλογική μας σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές (ΣΑΤΕ-ΣΕΚΑ) και οι εργοδότες (ΣΑΤΕ) δεν έχουν προσέλθει για την υπογραφή νέων όρων σύμβασης, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις μας, οι όροι της προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι. Συνεπώς, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α. συνεχίζει να υφίσταται και τα μέλη του σωματείου οφείλουν να τη διεκδικούν.

 Οι αντεργατικοί και αντισυνταγματικοί όροι της Π.Υ.Σ. 6/ 2012 (ΦΕΚ38/Α/28-2-2012) δεν επιβάλλουν τον κατώτερο μισθό αυτοδικαίως σε όλους. Ορίζουν την χρονική διάρκεια ισχύος των συμβάσεων και δεν επιτρέπουν τη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών. Πουθενά δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κατώτερος μισθός. Αντιθέτως, επιτρέπεται στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν αμοιβή που διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ανάλογα με το πώς οι ίδιοι αξιολογούν την εργασία τους.


κατεβάστε το έγγραφο της γνωμοδότησης της ΓΣΕΕ σε δύο εικόνες jpg παρακάτω: GSEE_gia_SSE_SEKA).
 
 
Ċ
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
2 Φεβ 2012, 1:29 π.μ.
ą
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
17 Αυγ 2012, 3:18 π.μ.
ą
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
17 Αυγ 2012, 3:18 π.μ.
Ċ
ΣΣΕ.pdf
(170k)
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
15 Νοε 2012, 12:33 μ.μ.
Comments