3.8 Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις τεχνικές δημιουργίας σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων, σύγχρονου περιοδικού και εξειδικευμένου τύπου γενικότερα, καθώς και, σε κάποιο βαθμό, γενικότερα με θέματα ηλεκτρονικής έκδοσης εντύπων. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει είναι να σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων και  περιοδικών και γενικότερα να γνωρίζουν τα τεχνικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η χρήση τέτοιων μέσων. 
Επιπλέον, να μπορέσουν να επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας αλλά και μια γενικότερη συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:
γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ηλεκτρονικών εφημερίδων και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των περιβαλλόντων και τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ηλεκτρονικών εφημερίδων,
κατέχουν τη στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εφημερίδων,
έχουν μια επαρκή γνώση των διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών εφημερίδων και των χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας,
έχουν τουλάχιστον μια εξοικείωση με τα τεχνικά, οικονομικά, νομικά, πολιτικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εντύπων.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:42 π.μ.