3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα περιβάλλοντα (εργαλεία) και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα (social media).

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίσουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες υπηρεσίες και τα περιβάλλοντα της κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τις δυνατότητες που αυτά διανοίγουν.

Επιπλέον, θα κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική ζωή, στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές πρακτικές, καθώς και στον κόσμο της οικονομίας και της εργασίας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαφυλάττουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα και γενικότερα να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα με ασφάλεια.

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:

§  αντιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά σημαντικών εργαλείων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των δυνατοτήτων που διανοίγουν αυτές οι υπηρεσίες,

§  γνωρίζουν τη θεμελιώδη ορολογία των εργαλείων, περιβαλλόντων, υπηρεσιών των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

§  αναγνωρίζουν τα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των εργαλείων, περιβαλλόντων, υπηρεσιών των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναμένεται να υφίστανται με ένα γενικευμένο τρόπο (ενδεχομένως και στο εγγύς μέλλον) - όπως οι διαδικασίες έγγραφής, επεξεργασίας ενός προσωπικού προφίλ κ.λπ.

 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:38 π.μ.