5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται σπονδυλωτά θέματα που σχετίζονται με την προσωπική μας ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα. Αναπτύσσονται τα θέματα της επικοινωνίας, των συναισθημάτων και της αποδοτικής διαχείρισής τους, θέματα προσωπικών ορίων, διαχείρισης θυμού, θέματα αυτοεκτίμησης, σχέσεων στο ζευγάρι και διαχείρισης της απώλειας και του πένθους.
 Τα διαφορετικά θέματα που προσεγγίζονται έχουν μεταξύ τους μια ισχυρή σύνδεση, η οποία αφορά στην καθημερινή διαχείριση των διαπροσωπικών μας σχέσεων.
Το μεγάλο εύρος του θέματος αυτού δημιουργεί την ανάγκη για συνοπτική αλλά και επιλεκτική ανάπτυξη των διαφορετικών υποενοτήτων. Κάθε ομάδα εκπαιδευομένων, αλλά και καθένας ξεχωριστά μπορεί να εστιάσει και να εμβαθύνει σε θέματα που τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν περισσότερο. 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης με γνώμονα τη διερεύνηση προσωπικών πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των εκπαιδευομένων, αλλά και την κινητοποίηση για πιθανές αλλαγές. 
Δίνονται πληροφορίες που ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιοποιήσει στην καθημερινή ζωή, χωρίς να απαιτούνται προαπαιτούμενες γνώσεις στα θέματα αυτά. 
Η βιβλιογραφία αποτελεί και έναν οδηγό για περαιτέρω μελέτη σε θέματα που ο καθένας επιθυμεί ή έχει περισσότερη ανάγκη.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 3:00 π.μ.