4.3 Σύνταξη εγγράφων - φορμών

«Λένε ότι “μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”. Μπορεί κάποιος να μου δώσει αυτές τις προηγούμενες πέντε λέξεις σε μια εικόνα;».
Στόχος της θεματικής ενότητας «Σύνταξη Εγγράφων και Φορμών» είναι να αποτελέσει έναν οδηγό για τη σημασία της γραπτής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλει η εποχή μας για τη συγγραφή ενός επιτυχημένου βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής του επιστολής και μιας συστατικής επιστολής, την εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές αναγνώρισης και συμπλήρωσης χρήσιμων εντύπων και δημοσίων εγγράφων και τη σύνταξη επιστολών, παραγράφων και περιλήψεων.
Μελετώντας το υλικό της θεματικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τη δομή σε διάφορα έντυπα κρατικών υπηρεσιών, να κατανοούν τους όρους που αναγράφονται σε ένα έντυπο, να συμπληρώνουν έντυπα χρήσιμα στην καθημερινή τους πρακτική, να συντάσσουν επίσημες και ανεπίσημες επιστολές, να κρατάνε σημειώσεις και να εφαρμόζουν στην προφορική και γραπτή επικοινωνία τις πληροφορίες που αντλούν.
Για την καλύτερη κατανόηση κάθε έννοιας-ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία βρίσκονται στα παραρτήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλές περιπτώσεις δειγμάτων προς χρήση. Επιπρόσθετα, κάθε ενότητα περιέχει χρήσιμες ασκήσεις και δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους. 
Στην ολοκλήρωσή του, η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων συμβουλών για τη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο γραπτός λόγος στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα και λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:49 π.μ.