4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

Παρακολουθώντας την ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, μαθαίνοντας δηλαδή γραφή και ανάγνωση.

Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν μόνοι του, όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να παράγουν σύντομα και σωστά γραπτά κείμενα, όταν η καθημερινότητα το απαιτεί (π.χ. μια υπεύθυνη δήλωση για μια δημόσια υπηρεσία).

Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επόμενες σχετικές ενότητες για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Μέσα από την ταχύρρυθμη ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» βασικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι αρχάριοι εκπαιδευόμενοι να ξεπεράσουν φόβους, να προσεγγίσουν το γραπτό λόγο και να τον χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με σιγουριά, σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:50 π.μ.