2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις       

 Η ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας συμβάλλει στην απαρίθμηση των αμεσότερων και κρισιμότερων περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, τη γειτονιά και το Δήμο, καθώς και στην κατανόηση της σημασίας που έχει η επίλυση των ζητημάτων για την ποιότητα της καθημερινής ζωής.

Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την υποκίνηση και το σχεδιασμό συλλογικών περιβαλλοντικών δράσεων. Περιγράφονται έννοιες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές δράσεις, γίνεται αναφορά στη σημασία τους και στους τύπους που διακρίνονται, ενώ παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την ενεργό συμμετοχή.

Παράλληλα, καλλιεργείται η ανάπτυξη ειδικών επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων, όπως η χρήση του λόγου με επάρκεια και πειθώ για την προβολή επιχειρημάτων και αιτημάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήθηκαν ασκήσεις που εμπεριέχουν ερωτήματα με στόχο να ενθαρρύνουν το στοχασμό πάνω σε προσωπικές εμπειρίες επιτυχημένων πρακτικών, τη συζήτηση σε ομάδες και τη διερεύνηση τρόπων επέκτασης των πρακτικών αυτών στο ατομικό, εργασιακό και συλλογικό περιβάλλον.

Τέλος, συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργατικότητας και της ανάδειξης νέων ιδεών που υποκινούν συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις και συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής και στην οικοδόμηση μιας αειφόρου τοπικής κοινωνίας.

 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:21 π.μ.