2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

Μια γρήγορη ματιά τριγύρω πείθει όλους ότι περιβαλλοντικά προβλήματα υποβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα της ζωής καθενός. Η συνειδητοποίηση όμως του γεγονότος αυτού, αν και είναι αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της και ικανή συνθήκη για βελτίωση της καθημερινής ζωής στο σπίτι, στη δουλεία, στη γειτονιά ή στο δήμο. Έτσι, προκύπτουν προβληματισμοί όπως:
Ποια η έννοια του περιβάλλοντος στην καθημερινότητα και ποια η επίδραση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην ποιότητα ζωής;
Υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές και κριτήρια επιλογής φιλικότερων περιβαλλοντικά  λύσεων;
Ποιος ο ατομικός ρόλος και ο βαθμός προσωπικής ευθύνης, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα;
Στόχος της θεματικής ενότητας αυτής είναι να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό πρακτικών της καθημερινότητας. Να προσφέρει ιδέες για περιβαλλοντική προστασία με εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, προτείνοντας εξίσου αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα:
Διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα, 
Επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων, 
Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής εξοικονόμησης, 
Θέρμανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους,
Μετακινήσεων και ηχορρύπανσης,
Αστικού περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων,
Επιπτώσεων των καταναλωτικών συνηθειών στο περιβάλλον. 
Τέλος, στόχος είναι να προωθήσει την κοινή συλλογική δράση για ουσιαστικές παρεμβάσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, προς μια πιο αειφόρο προοπτική στην καθημερινή ζωή.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:18 π.μ.