1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα

1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Στόχος της θεματικής ενότητας «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» είναι να αποτελέσει έναν οδηγό δημιουργίας μιας πράσινης επιχείρησης υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Η θεματική ενότητα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλει η εποχή μας για ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος με ανάπτυξη ενός προσοδοφόρου επιχειρηματικού προτύπου που θα αποφέρει τόσο περιβαλλοντικά, όσο και επιχειρηματικά οικονομικά οφέλη.
Μελετώντας το υλικό της θεματικής ενότητας, ο εκπαιδευόμενος - ενδιαφερόμενος αντιλαμβάνεται τις έννοιες της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς επίσης και τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε επιχείρησης που ενσωματώνει περιβαλλοντικές δράσεις. 
Για την καλύτερη κατανόηση κάθε έννοιας - ενότητας υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία αποτελούν καλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής εφαρμογής από επιχειρήσεις του ελλαδικού χώρου. Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται Καλές Πρακτικές και Μελέτες Περιπτώσεων, οι οποίες περιέχουν και ασκήσεις για τους εκπαιδευόμενους - ενδιαφερόμενους. 
Τέλος, εκτιμάται ότι η θεματική ενότητα διευκολύνει στη δημιουργία μιας ευρύτερης αντίληψης για αντίστοιχες τάσεις που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το αντικείμενο της πράσινης – περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική στο άμεσο και απώτερο μέλλον.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:46 π.μ.