1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα αποτελεί την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και καλύπτει σήμερα όλο σχεδόν  το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις πρακτικές και τις δυνατότητές της, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος καλείται να γνωρίσει και να αξιολογήσει κριτικά σε σχέση με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τις πρωτοβουλίες του.
Αρχικά, παρουσιάζεται ιστορικά η εμφάνιση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ως εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως: η Amazon, η TripAdvizor, το Skype κ.ά. συζητούνται οι διάφορες μορφές ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα επιχειρηματικά μοντέλα του, οι πρακτικές του και ο χαρακτήρας του (αγοραίος, κοινωνικός, μικτός κ.ά.). Στη συνέχεια, συζητείται το επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικών επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των παραδοσιακών εδαφίων του, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και ασφάλειας των συναλλαγών, συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικά συστήματα μάρκετινγκ κ.ά. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία επηρεάζει άμεσα την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα όπως: η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η υπεραισιοδοξία για τις νέες τεχνολογίες, η πειρατεία στο διαδίκτυο κ.ά.
Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι αφενός η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευομένων,  αφετέρου η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και σειρά δραστηριοτήτων.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:45 π.μ.