1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στις μέρες μας, το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της προστατευτικής κρατικής πολιτικής αλλά και η αποθέωση της φιλελεύθερης αγοράς (της προσφοράς και ζήτησης) έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη αλλαγής της σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενσωματώνοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές παραμέτρους. 

Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει σκοπό να αναπτύξει θέματα: 

- κοινωνικής οικονομίας, 

- κοινωνικής (ή αλληλέγγυας) επιχειρηματικότητας, 

- σχετικά με τον κοινωνικό επιχειρηματία, 

- λογοδοσίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και 

- σχετικά με τους ηθικούς επενδυτές. 

Επίσης, θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες και επαρκείς γνώσεις για μια σειρά θεμάτων θεσμικού πλαισίου (λ.χ. σχετικές νομοθεσίες), πρακτικών ζητημάτων και εμπειρικών αποτελεσμάτων βασιζόμενα στην εθνική και διεθνή εμπειρία, ώστε να προετοιμαστούν στελέχη ικανά να ανταποκριθούν μελλοντικά στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας. 


ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:40 π.μ.