1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαντώνται όλο και συχνότερα σήμερα. Όμως, ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενό τους και ποιες δεξιότητες και εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν ένα νέο επιχειρηματία για την είσοδό του στην αγορά; Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η οριοθέτηση των προηγούμενων εννοιών και η σύντομη συζήτηση του ρόλου τους στο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο.

Αρχικά, συζητούνται οι διάφοροι ορισμοί για την επιχειρηματικότητα και οι διάφορες μορφές της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η διαδικασία της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης: από την επιχειρηματική ευκαιρία στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην ίδρυση της εταιρείας. Τέλος, συζητούνται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ως προς την αρχική φάση διοίκησής τους, συγκρινόμενες με μεγαλύτερες εταιρείες εγκατεστημένες στην αγορά.

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει, επίσης, σε μάθηση μέσω δράσης θεμάτων που αφορούν στο επιχειρείν. Έτσι, δίνεται έμφαση στην εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου βασισμένου σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ιδέες των εκπαιδευομένων. Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασική επιχειρηματική δεξιότητα, χρήσιμη στην προσέλκυση συνεργατών και επενδυτών, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων: παρουσίαση του προϊόντος, ανάλυση ανταγωνιστών, ανάλυση SWOT, οικονομική ανάλυση και σχέδιο μάρκετινγκ. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν άμεσα σε όσα μαθαίνουν.

 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:38 π.μ.