1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού

Το θέμα της διαχείρισης των οικονομικών του νοικοκυριού ήταν ανέκαθεν σημαντικό για την οικογενειακή ευημερία, σήμερα όμως δείχνει πιο κρίσιμο από ποτέ. Η μείωση των μισθών και εισοδημάτων, η ανεργία, οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που συνεχώς αυξάνονται έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ποιότητα διαβίωσης των περισσότερων οικογενειών. Για το λόγο αυτό, η σωστή διαχείριση των εσόδων και εξόδων, η λήψη αποφάσεων για τη μείωση και τακτοποίηση των δαπανών και η σωστή καταγραφή και υπολογισμός τους είναι σημεία μεγάλης σημασίας.
Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Υπολογίζοντας τις Δαπάνες του Νοικοκυριού» είναι η ανάδειξη γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε οι συμμετέχοντες να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις δαπάνες του νοικοκυριού. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στο να επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο να υπολογίζει και να οργανώνει τις οικογενειακές του δαπάνες χρησιμοποιώντας μαθηματικά και τεχνολογικά εργαλεία. 
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης των δαπανών του νοικοκυριού και στην ανάπτυξη τεχνικών λήψης αποφάσεων για την εναρμόνιση των οικονομικών δαπανών με την ποιότητα διαβίωσης. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της θεματικής αυτής θα είναι σε θέση να καταγράφουν και να αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν τις δαπάνες που έχει ένα νοικοκυριό, να προσδιορίζουν αριθμητικά τις δαπάνες του νοικοκυριού και να εκτελούν μαθηματικές πράξεις ώστε να τις υπολογίζουν, να χρησιμοποιούν τα Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) για να πραγματοποιούν πράξεις, να οργανώνουν σε πίνακες και να αναπαριστούν σε διαγράμματα  τις οικογενειακές δαπάνες.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:54 π.μ.