Działalność Ekologiczna Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku

 

    Już od bardzo wielu lat w naszej szkole duży nacisk kładzie się na działalność ekologiczną, a w szczególności na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego i na budzenie współodpowiedzialności za jego stan.
    Prowadzone na szeroką skalę działania w kierunku ochrony środowiska przyrodniczego były jednym z priorytetowych zadań realizowanych w MZS i cieszyły się dużym zaangażowaniem uczniów.

Program, który realizujemy od lat składa się z następujących działań:

 • realizacja przez nauczycieli w przedmiotowym programie zajęć ścieżek ekologicznych i prozdrowotnych
 • aktywny udział uczniów w szkolnej zbiórce surowców wtórnych (zorganizowano zbiórkę opakowań aluminiowych, baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szkole segregowano śmieci do odpowiednich pojemników)
 • systematyczny udział w corocznych akcjach ogólnoświatowych i ogólnopolskich pn. „Sprzątanie Świata”
 • zorganizowanie licznych przedstawień, warsztatów, pokazów o tematyce ekologicznej
 • zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów kłodzkich szkół
 • liczne udziały uczniów w konkursach ekologicznych
 • współpraca z instytucjami, które na naszym terenie odpowiadają za różne aspekty ochrony środowiska
 • zostaliśmy laureatami wielu konkursów
 • aktywny udział uczniów w akcjach ekologicznych tj. rozdawanie ulotek, przeprowadzenie wśród mieszkańców Kłodzka ankiet dot. problemów ekologicznych, opracowanie listów otwartych dot. wypalania traw oraz zachęcające mieszkańców Kłodzka do używania toreb ekologicznych, napisanie petycji w celu lepszego oznakowania pomników przyrody, sporządzenie raportu „Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci” i przekazanie go Straży Miejskiej…
 • aktywny udział w akcjach, projektach, uroczystościach szkolnych związanych z ekologią przygotowując wystawy, plakaty, postery, makiety … dla innych uczniów
 • organizacja rajdów, wycieczek, zajęć terenowych