STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" (6)
Budúci pápež nebude pápež?! REAKCIA:  8. feb. 2012        


Slovensky tú linku nemôžem nájsť, anglicky je to táto linka na ktorú reagujem:


Na stránke JKVS je, - zo všetkých asi najzávažnejšie, - posolstvo, v ktorom sa tvrdí, že budúci pápež (po Benediktovi) "nebude od Boha" bude to "Falošný prorok". Ježišovi nasledovníci majú byť V STREHU pred AKÝMKOĽVEK NOVÝM PÁPEŽOM [po Benediktovi]. Hlavným nebezpečenstvom od "nového pápeža" bude UČENIE, ktoré bude v protive s Ježišovou pravdou. 

Ďalej sa tam tvrdí, že ako Ježiš poslal pred tisícmi rokmi prorokov, tak ich pošle opäť pre prípravu svojho druhého príchodu.

- V kontexte vyššie načrtnutého je jasné, že títo "proroci" nahradia učiteľský úrad Cirkvi a najmä pápeža!!! Opäť, a ešte jasnejšie, sa potvrdzuje to, čo som v predchádzajúcich svojich reakciách povedal o tejto stránke.

V "posolstve" sa hovorí: "Uvedomte si, že som to Ja, ktorý k vám teraz hovorí."

- Z kontextu opäť je jasné, že sa tu chce povedať, že cez onoho neznámeho vizionára hovorí TERAZ už priamo Ježiš a nepotrebujeme cirkevných predstaviteľov.

Ďalej sa v "posolstve" o nasledujúcom pápežovi hovorí: "PODVODNÍK... Musíte uznať, že FALOŠNÝ PROROK vás už ide zviesť. Okúzliť vás. Presvedčiť vás, že reprezentuje pravdu. Musíte teraz ukázať svoju oddanosť Mne a Môjmu Večnému Otcovi... Vaša loajálnosť má byť ku Mne."

- Ak naša loajálnosť má byť k Ježišovi, tak potom mu verme, že pápež, ak je pápežom, NEMÔŽE viesť Cirkev do bludu. 

Ďalším ohromným bludom v tom "posolstve" je nasledujúce tvrdenie: "Petrova Cirkev je Moja cirkev. Ale keď sa kľúče odovzdajú späť Bohu Otcovi, čo bude teraz, cirkev sa stane časťou Môjho kráľovstva. Ja som pravda.... Falošný prorok svojimi charizmatickými šarmantnými spôsobmi uchytí Moje milované deti. ... Satan neprevládne nad Mojou Cirkvou, ak Moji služobníci budú v strehu pred podvodom... Obráťte sa ku Mne na vedenie..."

- No toto je veľmi zaujímavé! - Ježiš povedal, že na Petrovi postaví SVOJU Cirkev, nie "Petrovu". Ak by bol niekto taký dobrý a ukázal mi niekde vo Svätom písme, kde sa hovorí, že Kristova Cirkev je "Petrova", lebo ja pamätám, že Ježiš, keď hovoril, povedal: "MOJU [JEŽIŠOVU] Cirkev" nie "Petrovu" cirkev postaví na Petrovi.

- Ďalší menší zázrak je v tom, že ten "ktosi" zrazu vie napísať aj veľké písmeno, keď sa hovorí o "CIRKVI". Petrova Cirkev je s veľkým "C", Moja cirkev je s malým "c"! Pekná šlamastika! Hoci mne je to jasné, kam sa tým mieri. Tá "cirkev" čo bola doteraz to je "Moja cirkev", ale keď už kňazi, biskupi a kardináli odmietnu nového pápeža, potom tá cirkev s malým "c" bude "Mojou Cirkvou". Toto je zaujímavé!!!
Inými slovami trochu objasniť ten nezmysel: Tá Petrova Cirkev bude tou Cirkvou, ktorá odmietne ďalšieho pápeža a cirkev (s malým "c") bude tá, ktorá sa ďalšieho pápeža bude držať.
Mimochodom, doteraz sa vždy adresovali najprv kardináli, potom biskupi, potom kňazi, potom veriaci. Nie naopak, ako je to tu.

- Ďalšia zaujímavosť! - Vždy som bol v tom, že posledný pápež odovzdá na konci sveta kľúče Ježišovi Kristovi. Pri druhom Kristovom príchode!!!
Tu sa tvrdí, že to bude po Benediktovi! 
To mi je novinka!

- Cirkev sa vraj stane časťou "Môjho kráľovstva"?! - A od kedy Cirkev katolícka nie je jeho kráľovstvom? Vedel by ma niekto informovať? To sú mi novinky! - Och ahá! To myslí na tú "cirkev", ktorá sa odtrhne od ďalšieho pápeža, od skaly. No jasné. Veď Jeho služobníci, kňazi, biskupi, kardináli budú v strehu a nepôjdu s pápežom. Oni sa dajú PRIAMO (nie cez pápeža) POD VEDENIE JEŽIŠA KRISTA (cez akúsi osobu vraj z Írska - vlastne, internetová stránka ich bude spoľahlivo viesť k spáse). Veď sa tu hovorí: "Obráťte sa ku Mne na vedenie".

-
"Satan neprevládne nad Mojou Cirkvou, AK..." - Ježiš nepovedal vo Svätom písme "Ak", ale "BRÁNY PEKELNÉ JU NEPREMÔŽU" bez nejakého "ak" (ani toto vám nestačí, že tá stránka je od diabla?!). - Ja osobne verím viac Ježišovi ako týmto posolstvám. REAKCIA:  Iné posolstvo tej linky, kde sa hovorí, že ďalší pápež nebude pravý  - plus jej iné bludy  


Táto linka je aj po slovensky:


CITÁTY Z TEJTO LINKY:

Cez moc a riadenie z Nebies a pod vedením Mojich prorokov nanovo vzplanie viera v Mojich deťoch.

- Takže ako hovorím, bude to PRIAME riadenie z Nebies cez vizionárov, pomimo pápeža, ako nanovo vzplanie viera. - No to je riadne diabolský blud! Ó, úbohá Cirkev (či mal som napísať: cirkev?) nefunguje. Zlyhala. Cirkev stratila vieru, ó, aké nešťastie!


Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť Moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

- No tak z toho by už naozaj človeku mohli narásť parohy. To ako môžu byť praví vizionári v omyle? Ak sú v omyle, ako môžu byť praví???!!!
- No, človeče, takže "praví vizionári" ešte len budú praví (to akože v tej dobe, keď pápež nebude pápežom). Myslím, že sa mi vytvárajú hrčky na hlave, žeby parohy?
- Takže pravých vizionárov "budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť"! - Ale predtým v tom istom posolstve sa hovorí: "Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne." - No tak z toho možno budem aj štrnástorák! Alebo možnože sa nájde nejaký génius, ktorý dokáže vysvetliť, že tie posolstvá to NEMYSLIA TAK, ale MYSLIA to inak.

Moji zasvätení služobníci… Máte voči Mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. 

- Pokiaľ si dobre pamätám, robili sme sľuby a prisahali výslovne vernosť Ježišovi a Jeho Cirkvi na čele s pápežom, nie nejakému vizionárovi. Ale ak nejaký kňaz prisahal vernosť vizionárovi, tak už je to na ňom, či si tie sľuby chce obnoviť alebo nie.


Prečo sa neriadite učením Písma?... Posolstvo biskupom... Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu Mojej svätej knihy.

- UFF! Takže Ježiš Kristus je protestant!!! Tak to som nevedel.
- Katechizmus katolíckej Cirkvi tvrdí, že kresťanská viera NIE JE "NÁBOŽENSTVOM KNIHY" (108). Nuž komu mám veriť?
- Teraz neviem komu mám veriť, či Písmu, či Cirkvi? Asi budem veriť Písmu, lebo Písmo "hovorí", že CIRKEV JE STĹP A OPORA PRAVDY (1 Tim 3:15)

Posolstvo kardinálom... Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom.

- Ach, takže nám zostanú už iba praví vizionári! NA ZÁVER K OTÁZKE PÁPEŽA - NEPÁPEŽA - antiPÁPEŽA                    


V histórii Cirkvi bol nie jeden, ani nie dvaja ANTIPÁPEŽI.
Čo je antipápež?
Antipápež je človek, ktorý sa vydáva za pápeža ALE NÍM NIE JE. (Dokonca v dobrej vôli sa môže pokladať za pápeža, ako je príklad tzv. "trojpápežstva" - z tých troch len jeden bol pravý, teda bol pápežom.)

Pápež, ktorý je pápežom, nemôže nikdy viesť Cirkev do bludu. Pápež, ako ktosi správne poznamenal, môže spáchať všetky hriechy sveta okrem jedného, - nemôže sa stať heretikom. Teda nemôže zblúdiť v otázkach učenia viery a mravov. Túto nemožnosť potvrdzujú slová Ježiša Krista: "Na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu." (Aspoň čo sa mňa týka, ja verím Ježišovi) 

Za druhé:

Dokiaľ nie je nad slnko jasnejšie dokázané, že ktosi je antipápežom (teda že nie je pápežom), dovtedy sa mu musí vzdávať úcta a poslušnosť ako pápežovi.

NESTAČÍ sa len domnievať, že ktosi je antipápež. Museli by byť PÁDNE argumenty, zjavné a jasné, že ten, koho pokladali alebo pokladajú za pápeža, NIKDY PÁPEŽOM ANI NEBOL. 

Nejasnosť, pochybnosť, NESTAČIA NA TO, aby katolík kohosi pokladal za antipápeža. (ale to sa už opakujem)

Je tu ešte jedna vec, ktorá sa teraz na verejnosti dosť OPAKUJE, že totiž pápež môže prestať byť pápežom tým, že upadne do herezy (do bludu). - Ako som povedal, TO JE NAPROSTO NEMOŽNÉ. PÁPEŽOVI SA TO NIKDY STAŤ NEMÔŽE!!!

Preto o neplatnosti pápeža môže "rozhodovať" JEDINE TEN FAKT, že nikdy pápežom ani nebol. Že tu boli proste záležitosti, ktoré od samého začiatku voľbu (ak išlo o voľbu) robili neplatnou, alebo sa právoplatnou voľbou nedostal k "pápežstvu".

Túto verziu (že keď pápež upadne do herézy prestane byť pápežom) tvrdí napríklad istý kňaz od nás, ktorý sa dal bez povolenia vysvätiť na biskupa (je v Ukrajine). Je to veľmi brilantný kňaz (biskup?), ale v tejto veci je to slepé. Neverí Ježišovým slovám, že Cirkev na Petrovej sklale nemôže byť premožená.

Ten kňaz, keď som pozeral na youtube jeho prehlásenie, vyhlásil, že pápež Ján Pavol, ako aj tento sa stali heretikmi a preto tým pádom prestali byť pápežmi. Ale hlavne, čo ma zaujalo v jeho vyhlásení, že on sám preberá zodpovednosť aj za latinskú cirkev (keďže podľa neho pápež už nie je pápežom, - a za Východnú cirkev prebral zodpovednosť už predtým). Ak teda prebral zodpovedanoť za Východnú ako aj za Západnú cirkev, tým pádom sa urobil hlavou celej katolíckej Cirkvi, - a teda je..... (doplňte si to slovo za domácu úlohu)


o. Eirene

Kto chce (prípadne nechce) dostávaťemailom aktuality z tejto stránky, nech mi to napíše (email je v logu hore)