Materials

Els materials d'autoaprenentatge tenen un enfocament didàctic que permet aprendre d’una manera autònoma. L’aprenent parteix d’uns coneixements previs des dels quals desenvoluparà el seu aprenentatge, hi té un paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves necessitats.
Sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari. S’ha procurat adaptar els guions a un nivell de llengua apte per a aprenents que hagin cursat almenys 90h i que vulguin aprofundir en la realitat lingüística i cultural.
Material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que tenen inquietud per apropar-se a la nostra realitat lingüística i cultural. A l'abast vol facilitar l'adquisició d'una sèrie de recursos útils per a una comunicació bàsica en llengua catalana. Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana que es poden sentir pronunciades per parlants nadius.
Material amb teoria i exercicis amb el solucionari. Útil per a la preparació dels nivells B2 i C1.

Material de nivell bàsic per accedir a la comprensió del català oral i escrit.

Materials per a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. S'hi treballen el vocabulari i les expressions bàsiques.
Programa d’aprenentatge de llengua catalana. 

Guia per a no catalanoparlants, amb la inclusió de vocabulari i imatges, que permet construir oracions senzilles però útils a les primeres incursions lingüístiques en diferents àmbits.

Conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.

És una proposta formativa que s'organitza en quatre nivells d'aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos s'ofereixen en dues modalitats d'aprenentatge: la modalitat lliure i la modalitat amb tutoria. El web està disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany.

És una eina didàctica que s'ha dissenyat específicament per a l'aprenentatge de català a través d'Internet. Ofereix recursos teòrics i pràctics agrupats en nivells. La correcció dels exercicis i dels dictats que conté és immediata.

Programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge vàlid com a suport excepcional de preparació de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

Pla de treball per preparar el nivell B (elemental), C (mitjà) i D (avançat).

Comments