Program och aktiviteter

2019

Alla exkursioner är beroende av fint väder och kan komma att flyttas beroende på väderförhållanden. Kolla med kontaktpersonen om du är intresserad av att åka med för att förvissa dig om exkursionen genomförs som annonserat.

------------------------------------------------------------------


Välkommen på insektskurs 10 januari - 14 mars!

Läs mer om kursen här!

------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsmöte i

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
28 april 2019 i Skräddartorp, Västmanland


Plats: Skräddartorp, Västmanland 
Program: Ej klart Vi återkommer om detta

Dagordning årsmöte
§01 Mötets öppnande
§02 Val av mötesordförande
§03 Val av mötessekreterare
§04 Val av två justerare
§05 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§06 Fastställande av dagordningen
§07 Föredragande av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
§08 Föredragande av revisionsberättelsen
§09 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Budgetförslag för det kommande året
§11 Val av styrelseordförande
§12 Val av styrelseledamöter
§13 Val av suppleanter
§14 Val av revisorer
§15 Val av valberedning
§16 Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
§17 Behandlande av inkomna motioner och propositioner
§18 Mötets avslutande

Motioner till årsmötet bör insändas till styrelsen så snart som möjligt och senast två veckor innan mötet. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

------------------------------------------------------------------ 


 

Comments