Rehberlik Servisi

                                                                                                                                                                                               

     
    
                

                                                                              

                                                                     Şehnaz   ŞAHİNCİ                                         

 

     REHBERLİK     ÇALIŞMALARIMIMIZ.

                                       

                                                        

 

                                                        REHBERLİK SERVİSİ OKULLARDA NE İŞE YARAR?

Rehberlik, seçimler ve uyum yapmada, problem çözmede bir kişinin diğerine verdiği yardımdır” (Jones, 1963) 

     Sanırım birçok öğretmen için rehberlik servisi ne olduğu pek de bilinmeyen çalışanlarının ne öğretmen ne idareci olduğu derslere girmeyen bunun yanında sınıf öğretmenlerinden öğrenciler hakkında bilgi edinmelerini, test yapmalarını isteyen, öğrencilerin gidip bir şeyler konuştuğu konuşulanların kimseye söylenmediği garip ve gizemli bir yerdir. Eksik yanları da vardır bu arada.

     Gizemlidir çünkü çocuklar özel şeylerini anlatırlar ve öğretmenler bunun dışında kaldıklarını hissederler.

     Diğer yandan öğrencilerin rehberlik servisini öğretmenlerin ajanlığını yapan bir yer olarak görmeleri işin çelişkili yanıdır.

     Rehberlik servisinin bir başka çelişkili durumu idarecilerle olan ilişkisindedir, idare resmi rapor ister öğrencinin gerekirse özel bilgilerini bilmek ister, rehberlik sırlara saygı göstermek durumundadır.

     Aslında Rehberlik Servisi yaptığı çalışmalarla öğrencilerin yaşamlarında sorunlar çıkmadan psikolojik ve bilişsel müdahalelerle önlemler almaya çalışır. Bu girişimler ilk önce öğrencilerin yararınadır, fakat dolaylı olarak da öğretmen ve idarecilerin yararınadır.

Nasıl mı?

     1. Sınıfta davranış sorunu çıkmaz ise öğretmen daha rahat çalışır, öğrencilerin olumsuz davranışlarıyla uğraşmak yerine enerjisini daha yararlı alanlarda harcayabilir.

     2. Öğrencilerinin başarısını daha yükseltebilir: rehberlik hizmetlerinin sağladığı bazı ipuçlarını sınıfta kullanarak derslerinin hem daha fazla sevilmesini hem de öğrenciler tarafından daha kolay kavranmasını sağlayabilir.

     İsterseniz bu konularla ilgili ipuçlarını bu sayfada bulabilirsiniz. İpuçları diyoruz çünkü siz asıl yumağı yapmasını zaten biliyorsunuz. Yine de gerekirse bu ipuçlarının ayrıntılarını burada olacaktır.

     Rehberliğin eksikliklerine dönelim: rehberlik servisi öğrenci, idareci ve öğretmene hizmet vermek için vardır. Sizin sorun olarak gördüğünüz ve psikoloji ve eğitim bilimleri ile ilgili konularda çözüm bulmakla görevlidir. Sizler öğrencilerinizin gereksinimlerini belirledikten sonra ve hatta belirlerken size çeşitli seçenekler sunarak yardım eder. Diğer yandan çalışmalarıyla öğrencilerin davranış sorunlarının azalmasına çalıştığı gibi onların daha mutlu ve sağlıklı olmalarına yardım edecek tutumları geliştirmelerine yardım eder. Eğer bunları yapmıyorsa bunlar eksikliktir.

     İsterseniz biraz daha rehberliğin tuhaf taraflarından bahsedeyim. Genellikle çocuklarla bir tür oyunlar oynarlar. Bu oyunların ne olduklarını kestirmek de zordur ayrıca çok ciddi de görünmemektedirler.

     Evet ünlü bir psikologun (Winnicott) dediğine göre bir çocuğun ruhsal gelişimi için en önemli gereksinimlerden biri de oyun oynamaktır. Oyun aslında gerçek hayatın bir benzerini hayal dünyasında kurmak orada çeşitli deneyimleri yaşamak demektir.

     Suzan Carrell (ergenlerle çalışan bir terapist) iki yaşındaki bebeklerle ergenlerin gelişimsel olarak birbirlerine çok benzediklerini söyler. Örnek ister misiniz?

 İki Yaşındakiler    Ergenler
Anne babaların isteklerine karşı gelir.   Anne babaların isteklerine karşı gelir.
Arkadaşlarını görünce heyecanlanır.   Arkadaşlarını görünce heyecanlanır.
Anne babasının varlığıyla güvende hisseder.   Anne babasının varlığıyla güvende hisseder
Oyuncaklarını paylaşmaz.   Arkadaşlarını paylaşmaz.
Oyunu yönetmek için mücadele eder.   Arkadaşlarının onayını almak için mücadele eder.

     Oyun oynamak çocuklar için de ergenler için de yetişkinlerin hayatlarını taklit etmek demektir. Bu taklitler elbette nitelik açısından farklılık gösterirler. Bununla birlikte amaçları aynıdır. Yaşamı sürdürebilecek özellikler kazanmak. Yaşamı sürdürecek özellikleri kazanmaksa yaşamın sürdürüleceği çevreye dikkat etmeyi gerektirir çevreye. Bu yüzden çocuklar ve ergenler söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yaparlar.

     Ünlü bir düşünürün söylediği gibi; Eğer çocukla alay edilirse utanmayı öğrenir...

 

                         Okul Rehberlik Servisinin Görevleri

A.    Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber öğretmenlerine yardım etmek

B.    Okula yeni gelen öğrencilere, sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak, okulu ve yakın çevreyi tanıtan çalışmalar yapmak

C.    Okulun öğretim programı, uygulanan mevzuat ve bunlarla yapılan değişiklikleri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, disiplin kurulları ve ihtiyaç duyulan diğer konular hakkında açıklayıcı bilgiler hazırlar ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak

D.    Eğitici çalışmaları programlamada ilgili ve sorumlu öğretmenlere yardım etmek, bu çalışmalara katılan öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip etmek, görülün aksaklıkların çözümüne çalışır.

E.     Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek, problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri takip etmek, görülen aksaklıkların çözümüne çalışmak

F.     Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek, problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit etmek, şahsi ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları yapmak

G.    Öğrencilerin gidebileceği üst okullar, çalışabileceği, iş ve meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilere duyurmak.

H.    Okulda iş ve meslekleri tanıtıcı programlan hazırlamak, ilgili okullara ve iş yerlerine öğrencilerle birlikte geziler düzenlemek

I.      Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri ile ilgili, kişilik özellikleri ve bilgi seviyeleri hakkında bilgi toplamak amacı ile test, envanter ve anket gibi psikolojik ölçme araçları uygulamak, sonuçlarını toplu dosyalara işlemek, özel ve şahsi bilgileri gizli tutmak

J.      Üstün zekalı ve üstün özel yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları olan öğrencileri tespit etmek ve bunları koordinatör rehber öğretmenlere bildirmek

K.    Öğretim programları, okul ve meslek seçimi, başarısızlık, öğrenme güçlükleri, şahsi ve sosyal uyum problemleri vb. konularda öğrencilere psikolojik danışmanlık yapmak, danışmanlık yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip etmek ve sonuçlarını değerlendirmek

L.     Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmaya olan ihtiyaçları, problemleri ile başarılarını etkileyen faktörler hakkında inceleme ve araştırma yapmak, sonuçları hakkında öğretmenlere ve okul yöneticilerine tekliflerde bulunmak

M.   Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili gerekli kayıtları tutmak, ilgili yazılara cevaplar hazırlamak ve istenen raporları düzenlemek

N.    Çocukların genel olarak yetenek,ilgi,başarı ve gelişim durumları ve diğer konular hakkında velilere açıklamada bulunmak

O.    Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter, anket, toplu dosya gibi araçları hazırlamada ve geliştirme çalışmalarına katılmak

P.    Okul-aile birliği toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermek

Q.    Çevrede hizmet veren kuruluşların ve başka okulların çalışmalarını takip etmek ve bunlarla işbirliği yapmak

R.    Okulu bitiren öğrencilerin durumlarını incelemek ve sonuçlarını analiz ederek ilgililerin bilgisine sunmak

S.     Disiplin kurulu toplantılarına iştişari mahiyette katılmak, olayların yorumunda ve ceza tertibinde fikrini söylemek

T.    Yıllık plana uygun olarak her gün yapacakları işleri planlamak ve okul müdürünün onayına sunmak

U.    Öğretim yılı sonunda uygulanan rehberlik faaliyetlerini, meydana gelebilecek, aksaklıkları gelecek öğretim yılında rehberlik faaliyetleri için gerekli ihtiyaçları ve bu konu ile ilgili tekliflerini belirten bir rapor hazırlayarak koordinatör rehber öğretmene vermek

Görevleri arasındadır.

            

    

                                                     ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLER

Çalışma ilkeleri
Başlamak başarmanın yarısıdır...
Boş zamanlar
Verimli ders çalışma yöntemleri
Meslek seçimi
Cinsel eğitim
Dinle beni
Çocuk psikolojisi
Kendine güven
Öfke
Kişiler arası iletişim
Kız olmak, Erkek olmak
Sınav kaygısı ve başetme yolları
Nasıl çalışmalı
Kendinle ve çevrenle barışık ol...
Hatayı kabul etme


                                    

VELİLERE YÖNELİK BİLGİLER

Veliye rehberlik
Veliler için 10 öneri
Yaşadığı döneme ilişkin sorunlarını biliyor musunuz?
Ergenlik
Meslek seçimi
Cinsel eğitim

                                             


 

                                                                      

                                                            

 

Yeni Sınav Sistemindeki Değişiklikleri Sunu olarak bilgisayarınızda izlemek için burayı tıklayınız... 

Sınav Stresini  Yenmenin  Formüleri!

                                                                        

           İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler !

 

 1. Alan bilgisine sahip olmalı    
 2. Mesleki formasyonu tam olmalı, derse ve konuya uygun metot, teknik seçebilmeli ve derse, konuya ait araç-gereç kullanabilmeli
 3. Genel kültür bilgisine sahip olmalı
 4. Eleştirilere açık olmalı
 5. Empati kurmalı
 6. İdeolojik görüşleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun öğrencilere eşit davranmalı
 7. Sınıf ortamına kendi ideolojisini, dünya görüşünü taşımamalı
 8. Türkçe’yi iyi kullanmalı, ses tonunu iyi ayarlamalı ve jest ve mimikleri kullanmalı
 9. Sınıf ortamında demokratik olmalı
 10. Derste öğrencileri söz hakkı  vermeli
 11. Müfredata körü körüne bağlı kalmamalı (bir kitabı açıp onu aynen okuyarak ders işlememeli )öğrencileri derse motive etmeli
 12. Öğrencileri ezberci bir anlayış yerine, araştırmacilığa yönlendirmeli
 13. Öğrenci çalışlmalarını (ödev, proje vb.) değerlendirmeli ve bu değerlendirmede objektif olmalı
 14. Öğrenciyi eleştirel düşünmeye sevk etmeli
 15. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmeli
 16. Sınavlarda öğrenciden ne işlediyse onu istemeli
 17. Öğrenciyi notla tehdit etmemeli
 18. Lider ve yönetici olmalı
 19. Hoşgörülü ve kibar olmalı
 20. Derse zamanında girip çıkmalı
 21. Devamı tehdit olarak kullanmamalı
 22. Kılık kıyafetine dikkat etmeli