Mevzuat

                                      

              

              

            

  E  Ğ  İ  T  İ  M  -  Ö  Ğ  R  E  T  İ  M    i l e     İ  L  G  İ  L  İ     T  E  M  E  L     M  E  V  Z  U  A  T 

 

 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 

Ödül ve  Disiplin yönetmeliği 

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarının öğrencilerini ve bu kurumları dışarıdan bitirme sınavlarına girenleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' a dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
“Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,
“Ortaöğretim Kurumu”, resmi ve özel genel, mesleki ve teknik liselerle açık öğretim lisesini,
“Müdür”, okul müdürünü,
“Uyarma”, öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğuna yazı ile dikkatinin çekilmesini,
“Mahrumiyet”, öğrencinin belli bir süre için spor çalışmalarına, okul gösteri ve gezileri gibi ders dışı eğitici ve toplu faaliyetlere alınmamasını,
“Kınama”, öğrenciye cezayı gerektiren davranışa bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak bildirilmesini,
“Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma”, öğrencinin bir günden beş güne kadar okulun açık olduğu sürede okula devamına izin verilmemesini,
“Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma”, öğrencinin, başka bir okulda öğrenime devam etmek üzere bulunduğu okuldan uzaklaştırılmasını,
“Örgün Eğitim Dışına Çıkarma”, öğrencinin devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramayacak şekilde okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmasını,
“Öğretim Yılı”, okulların açıldığı günden bir sonraki öğretim yılının başlama tarihine kadar olan süreyi,
“Ders Yılı”, derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki kanaat dönemini veya iki dönemi kapsayan süreyi,
“Kanaat Dönemi”, derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,
“Dönem”, en az 90 iş gününü kapsayan eğitim ve öğretim süresini 
ifade eder.

Öğrencilerin Uyacağı Kurallar
Madde 5- Öğrencilerden;
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, toplumun ahlak kurallarına ve okul düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları,
b) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaları, korumaları ve kollamaları,
c) Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri,
ç) Çevresindeki kişilere, öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı hoşgörülü ve çevreye iyi örnek olmaları,
d) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları onur ve haklarına saygı göstermeleri,
e) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
f) Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları,
g) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalmaları,
h) İçkili ve zararlı yerlere gitmemeleri,
ı) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
i) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
j) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri,
k) Çevrenin tabii tarihi güzelliklerini korumak ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
l) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
m) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden zeka ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları, 
istenir.


Davranışların Kazandırılması

Madde 6- Beşinci maddede belirtilen kuralların, derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, sosyal, kültürel ve benzeri tüm eğitici faaliyetlerde davranış olarak öğrencilere kazandırılmasına özen gösterilir.

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Madde 7- Okul disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerle ilgili olarak;
Dönem notu, hiç bir dersten 10'luk not sisteminde “5” ten, 5’lik not sisteminde “2" den az olmayan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde “7”den, 5'lik not sisteminde “3.50” den aşağıda olmayan öğrencilerin adlarını dönem sonlarında bir liste halinde okul yönetiminden ister.
Listeyi inceleyerek, davranış notu indirilmemiş öğrencilerin, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde “7.00-8.49”, 5'lik not sisteminde “3.50-4.49” arasında olanların teşekkür, 10'luk not sisteminde “8.50”, 5'lik not sisteminde “4.50” ve daha yüksek olanların takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir.
Ayrıca, almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan öğrencilerin, onur kurulu, öğretmenlere veya okul yönetiminin teklifi üzerine onur belgesi ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.
a) Hiç devamsızlığı bulunmamak. 
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.
c) Çeşitli yarışmalarda, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başatı göstermek.
ç) Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkısı bulunmak.
d) Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilmiş olmak.

Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 8- Ödül takdir edilirken;
a) Öğrencinin okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Öğrencinin derslerdeki ilgisi,
c) Davranışın niteliği önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği,
ç) Çalışmaları ile eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Onur kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.

Onur Genel Kurulu
Madde 9- Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla okulda her sınıfın bütün şubelerinden birer, ders geçme ve kredi uygulamasına dahil okullarda oluşturulan danışman öğretmen gruplarından birer öğrenci ders yılı başında sınıf öğretmenleri veya danışman öğretmenlerin gözetiminde seçilerek “Onur Genel Kurulu” oluşturulur. Erken mezuniyet veya diğer sebeplerle boşalan üyeliklere müteakip dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.
Öğretmen ve öğrenci mevcudu fazla olan veya ikili öğretim yapılan okullarda da sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı ayrı Onur Genel Kurulu oluşturulabilir.

Onur Genel Kurulunun Görevleri

Madde 10- Onur Genel Kurulu; “Onur Kurulu”nu seçer, okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında tekliflerde bulunur.
Onur Genel Kurulu her dönem en az iki kez toplanır.

Onur Kurulu

Madde 11- Onur Genel Kurulunda her sınıfın temsilcileri kendi aralarında bir öğrenciyi; ders geçme ve kredi uygulamasında ise danışman öğretmen gruplarının temsilcileri, kendi aralarında beş öğrenciyi onur kurulu üyeliğine seçerler. Genel Kurul ayrıca son sınıf temsilcileri veya grup temsilcileri arasından okulun programına göre beşinci veya daha üst dönemlerdeki bir öğrenciyi onur kurulu ikinci başkanlığına, başka bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığına yedek olarak seçer. 
Sınıfları veya grupları birer şube olan okullarda temsilciler onur kurulunu oluşturur. Son sınıf veya son dönem grup temsilcisi aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.
Son sınıfı veya dönemi bulunmayan okullarda en yüksek sınıf veya dönemden, bu sınıf veya dönem birden fazla ise genel kurulca seçilen temsilci ikinci başkan olur.

Temsilcilerde Aranan Nitelikler

Madde 12- Bir öğrencinin onur genel kurulu temsilciliğine veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı bir davranışının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,
ç) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması
gibi nitelikleri taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası, alan öğrencilerin üyeliği düşer.

Onur Kurulu Başkanı

Madde 13- Onur kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenlerden biridir. Öğretmenler kurulu disiplin kurulu üyelerini seçerken, 20. madde esaslarına göre onur kurulu başkanını da seçer.

Onur Kurulunun Görevleri

Madde 14- Onur Kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen veya temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları oku müdürlüğüne bildirir.
b) Okulda; örnek davranışlarda bulunan, derslerinde başarılı olan sosyal ve kültürel etkinliklere katılan farklı sınıf ve dönemlerden altı öğrenciyi tespit ederek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir.
c) 7. madde hükümleri doğrultusunda öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.
ç) Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.
d) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.
e) Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri okul yönetimine bildirir.
f) Öğrenci nöbetleri ve sınıf ve grup başkanlığı seçim işlerini okul yönetimi ile işbirliği yaparak yürütür.
g) Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla işbirliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler planlar ve uygular.
h) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirler alarak, anne ve babalarla işbirliği yapar.
ı) Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar.

Onur Kurulu Kararlarının Yazılması

Madde 15- Onur kurulunun bütün kararları, onur kurulu karar defterine yazılır.

Disiplin Cezaları
Madde 16- Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;
a) Uyarma-Mahrumiyet-Kınama,
b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma,
c) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma, 
ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma,
cezalarından biri verilir.

Davranışlar

Madde 17- Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:
a) Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;
1. Görgü kurallarına uymamak,
2. Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,
3. Okulu ve çevresini kirletmek,
4. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapmamak,
5. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak,
6. Okulda sigara içmek,
7. Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,
8. Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak, bu konuda uyarılara aldırış etmemek,
9. Yalan söylemek,
10. Duvarları, sıraları kirletmek,
11. Okul içinde kavga etmek,
12. Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara atölye, laboratuar ve uygulama çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu terk etmek,
13. Okul kitaplığından, laboratuarlarından, atölyelerinden, pansiyonundan veya spor yurdundan aldığı kitap, araç ve gereci geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,
14. Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,
15. Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
16. Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar
1. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.
2. Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi, amaçlayan davranışlarda bulunmak,
3. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmak,
4- Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak, 
5. Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı, ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak,
6. Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
7. Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek,
8. Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
9. Kumar oynamak veya oynatmak,
10. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
11. Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak Bayram törenlerine gelmemek,
c) Okuldan Tasdikname İle Uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar:
1. Hırsızlık yapmak,
2. Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
3. Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,
4. Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak,
5. Okul sınırlan içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
6. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula alt taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,
7. Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
8. Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak,
9. Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak,
10.Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak,
11. Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak,
12. Türk Bayrağı'na, Sancağı'na kasırlı olarak saygısızlık yapmak,
13. Milli ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere küfretmek, 
14. Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
15. Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
16. Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak,
ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını gerektiren davranışlar
1. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak,
2. Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek, 
3. Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak,
4. İffetsizliği tespit edilmiş olmak, herhangi bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek, 
5. Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
6. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmayı kışkırtmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
7. Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
8. Okulun bina,eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip etmek,
9. Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü, silah, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi ve manevi zarara yol açmak,
10. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya yaptırmak,
11. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak,
12 .Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmezliği, ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa' nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting,forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,
13. Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak.

Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 18- Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Öğrencilerin kişisel özellikleri,
b) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,
c) Davranışın yapıldığı zamanki öğrencinin psikolojik durumu,
ç) Öğrencinin okul içinde ve dışındaki genel durumu,
d) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti;
e) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce ceza alıp almadığı,
g) Öğrencinin tüm kişiliği değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması gerektiği,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Uygulama ile İlgili Esaslar

Madde 19- Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının uygulanmasında;
1. Pansiyonlu okullarda, bu cezayı alan öğrencilerin disiplin olayının özelliği ve öğrencinin cinsiyetine, yaşına, ailesinin durumu ve oturma yerinin okula uzaklığına göre disiplin kurulu kararı ile cezalı bulunduğu süre içinde pansiyonda kalıp kalmamasına ve yemekhaneden yararlanıp yararlanmamasına karar verilir. 
2. Pansiyonda kalması engellenen öğrenci, velisine teslim edilir.
3. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası devamsızlıktan sayılmaz.
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasının uygulanmasında;
Bu cezayı alan öğrenci ilgili okul müdürlüğü ve valiliğin olumlu görüşlerinin alınması şartı ile öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir.
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasının uygulanmasında;
Öğrencinin devam zorunluluğu bulunan okullara tekrar kayıt yaptırmasının mümkün olamayacağı hususu açıkça belirtir.
ç) işlenen suçlar ile bu suçların karşılığı olan cezalar uyumlu bir şekilde tespit edilir.
d) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları ilgili makamlara müracaat edilmek suretiyle alınır.
e) Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde veya okul dışında olup doğrudan okul yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri halinde ilgili makamları haberdar eder.
Kamu suçlarından dolayı haklarında tutuklama kararı verilip yakalanamadıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca okula bildirilen öğrenciler, okul eklentilerinde barındırılmaz ve ders, sınav, laboratuar, uygulama gibi eğitim-öğretim çalışmalarına ve okulun diğer faaliyetlerine alınmazlar.
Bu öğrencilerin, okulda ve eklentilerinde bulunduklarının anlaşılması halinde okul yöneticilerince derhal ilgili makamlar haberdar edilir.
Haklarında kamu davası açılmış bulunan öğrenciler için disiplin soruşturması yapılır, kamu davasının sonucu beklenilmeden ceza uygulanır.
f) Disiplin cezalarından “uyarma” ve “mahrumiyet” cezaları müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ile onur ve disiplin kurullarınca, diğer cezalar ise yalnız disiplin kurulu tarafından verilir.
Okul müdürü gerektiğinde yazılı savunmasının alınması şartıyla öğrenciye doğrudan kınama cezası” verilir.
Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve onur kurulunca verilen cezalar yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.
g) Öğrencilerin davranış notu; her ders yılı veya dönem başında 5'lik not sistemi uygulanan okullarda “5”, 10'luk not sistemi uygulanan okullarda ise “10”dur.
Ceza alan öğrencilerin davranış notlarından 5'lik not sistemine göre;
1. “Okuldan kısa süreli uzaklaştırma” cezası için bir,
2. “Okuldan, tasdikname ile uzaklaştırma” cezası için iki,
3. "Örgün eğitim dışına çıkarma" cezası için üç not düşülür.
10'luk not sisteminde davranış notlarından cezalara göre 5'lik not sisteminde düşülen notun iki katı kadar not düşülür.

h) öğrenciye cezayı gerektiren davranışından dolayı birden fazla disiplin cezası verilmez,
ı) Disiplin kurulunca verilen cezalar öğrencilerin dosyalarına işlenir,
i) Öğrencilere verilen;
1. "Uyarma", "Mahrumiyet", "Kınama", "Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezalarını okul müdürünün,
2.
"Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma" cezası ile öğrenci disiplin kurulunun.
3. "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezası üst disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

Üst disiplin kurullarında görüşülmesi gereken disiplin dosyaları en geç bir hafta İçinde bu kurullara gönderilir.
j) Cezalara itiraz edilmesi durumunda zaman kaybını önlemek için;
1. İtiraz dilekçesi, itirazda bulunulacak makama ulaştırılmak üzere okul müdürlüğüne verilir.
2. Okul müdürlüğü dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini 55 inci maddedeki belgelerle birlikte dilekçenin okul idaresine verildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde üst kurullara gönderir.
3. İtiraz sonuçlanıncaya kadar ceza uygulanmaz.

Okul Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 20 - Okul disiplin kurulu, her ders yılının ilk ayı içerisinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek İki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, onur kurulu ikinci başkanı ve okul aile birliğinin kendi içinden seçeceği bir öğrenci velisinden kurulur. Yeter sayıda öğretmen bulunmaması halinde, stajyer öğretmenler de disiplin kuruluna üye seçilebilir.
Kadrolu Öğretmen sayısı altı veya daha az olan okullarda ücretli öğretmenler de oylamaya katılabilirler ve üye seçilebilirler.
Yapılan seçimde oyların eşit çıkması halinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş olur. Kıdemlerin de yıl olarak eşit olması halinde kura’ya başvurulur.
Disiplin kurulu üyelerinin görevi, yenisi kuruluncaya kadar devam eder. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar.Öğretmen ve öğrenci mevcudu geniş olan ve ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı disiplin kurulu kurulabilir.

Yedek Üyelik
Madde 21 - Disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç de yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut İzinli bulunması halinde bu üyelik sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

Açık Üyelik İçin Seçim

Madde 22 - Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle disiplin kurulunun kurulamaması halinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır.

Disiplin Kurulu Başkanı

Madde 23 - Disiplin kurulunun başkanı müdür başyardımcısıdır. Bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya müdürün görevlendireceği üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.

Okul Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 24 * Okul disiplin kurutu, okulun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır. Kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarda, varsa okulun rehberlik servisi ilgilileri, okul doktoru ve okul aile birliği başkanı da bulunur.
Okul Disiplin Kurulu;
a)
Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.
b)
Okul içinde ve dışında milli ve İnsani bakımdan fazilet olarak kabul ettiğimiz İyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
c) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla okul rehberlik servisinden, sınıf veya
danışman öğretmenlerden yararlanarak bunlarla sürekli İşbirliği yapmak için gerekli kararları alır.
ç) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir "öğrenci kamuoyu" oluşturularak, disipline aykırı
davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
d) öğrencilerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını tattıracak faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.
e) Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirler hakkında okul yönetimine tekliflerde bulunur.
f) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.
g) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor halinde okul yönetimine sunar.
h) Okul müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını inceler, davranışların gerektirdiği kararları alır.

Toplantıya Çağrı
Madde 25 - Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere sınıf ve danışman öğretmenler ile rehberlik servisi yetkilisini toplantıya çağırabilir.

Toplantı ve Oy Çoğunluğu
Madde 26 - Disiplin kurulu, asil üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Asıl üyeler dışında toplantıya çağrılanlar oy kullanamazlar.
Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikayetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Kurula Sevk
Madde 27 - Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan ve gerekse ihbar veya şikayet üzerine anlaşılması halinde, rehberlik servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik servisinin en kısa zamanda vereceği rapor doğrultusunda konu onur kurulu veya disiplin kuruluna sevk edilir.
Rehberlik servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürü tarafından doğrudan onur kurulu veya disiplin kuruluna sevk edilebilir.
Disiplin kurulu, olayı kurula gelişinden en geç bir hafta içinde karara bağlar. Bu sürenin yetmediği durumlarda, ara kararlar ve okul müdürünün onayı ile bir hafta uzatılabilir.

İfadelerin Alınması ve Delillerin Toplanması
Madde 28 - Disiplin kuruluna sevk edilen Öğrencilerin ve olayla İlgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay sınıfta, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.
Kurula Çağrılma ve Savunma Alınması 
Madde 29 - Disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

Kurula Tekrar Çağrılma
Madde 30 - Disiplin kurulu gerektiğinde, disiplin kuruluna verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere kurula tekrar çağırır.
Bu öğrenciler çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadırlar. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler

Madde 31 - İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı halde gelmeyen öğrencilerin durumu bîr tutanakla tespit edilir. Bunlardan disiplin kuruluna verilenler hakkında 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı halde gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

Cezaların Takdiri
Madde 32 - Bir öğrenciye ceza verilirken; 18 İnci maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur.
Davranışların olumlu yönde olması veya öğrencinin davranışının değişeceğine kanaat getirilmesi durumunda disiplin kurullarınca bir alt gruptaki ceza verilebilir.
Gereken durumlarda varsa rehberlik servisinin kayıtlarından yararlanılır.

Kararların Yazılması
Madde 33 - Kararlar gerekçeli olarak "Disiplin Kurulu Karar Defteri"ne yazılır veya daktilo edilerek bu deftere yapıştırılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır, karara katılmayan üye veya üyeler gereksetirim yazarak imza ederler, kararlar, (Ek-1) e uygun şekilde yazılır.
Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürlüğüne sunulmasından, karar defterînin saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden disiplin kurulu başkanı sorumludur.

kararların Uygulanması
Madde 34 - Disiplin Kurulunca verilen "uyarma. Mahrumiyet, Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezalan okul müdürünün onayı İle sonuçlandırılır. Öğrenciye duyurularak yürürlüğe konur.
"Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma" cezası İlçe öğrenci disiplin kurulunun, "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezası ise üst disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.
Müdür, disiplin kurulu kararını kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulur veya yerinde görmezse gerekçesini de belirterek konunun bir daha İncelenmesini disiplin kurutundan ister.
Disiplin kurulu, müdürün itirazı ve gösterdiği nedenler doğrultusunda karan yeniden inceler ve en geç beş iş günü içinde karara bağlar. Eski kararında ısrar etmesi halinde ısrarın gerekçesin) belirtir

.
ilçe Öğrenci Disiplin Kuruluna Gönderme
Madde 35 - Müdür, disiplin kurulunun ısrar kararını uygun bulmazsa, kendi görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

Okul Disiplin Kurutu Kararma İtiraz
Madde 36 - Uyarma, mahrumiyet ve kınama cezalarına İtirazda bulunulmaz. Okul disiplin kurulunca verilen ve okul müdürünün onayı ile yürürlüğe konulan okul disiplin kurulu kararlarına karşı itiraz etmek isteyen veli veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü İçinde okul müdürlüğü kanalı ile ilçe öğrenci disiplin kuruluna itirazda bulunabilirler.

Disiplin Kurulunun Kurulamaması veya Karar Verememesi
Madde 37 - Disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu halde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda; müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, kendi görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

Davranış Notunun Düzeltilmesi
Madde 38 - Disiplin kurulu, davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin durumunu, Ders Geçme ve Kredi Uygulaması yapılan okullarda her dönem sonunda, diğer okullarda ders kesiminde inceler, sonucu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar.
Öğretmenler kurulu; davranış notları indirilen öğrencilerin durumlarını değerlendirerek davranış notlarını İade edebilir

Cezaların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi
Madde 39 - ceza alan öğrencilerin bu durumları dosyalarına İşlenir. İleriki ders yılı veya dönemlerde söz konusu davranışları bir daha tekrarlama mala n ve İyi hallerinin görülmesi durumunda, okul disiplin kurulunun değerlendirmesi ve kararıyla, bu cezalarıyla İlgili kayıtları mezuniyet dönemleri içerisinde dosyalarından silinir.


İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 40 - İlçe öğrenci disiplin kurulu; İlçe milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu başkanlarının iştirakiyle teşekkül eder.
Aynı türde birden fazla resmi ve özel okul bulunan İlçelerde, ilçe disiplin kuruluna, okul disiplin kurulu başkanlarının her tür okul için kendi aralarında seçecekleri birer üye İştirak eder.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez İlçesinde ise ilçe disiplin kurulu; milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda teşekkül ettirilir.
Bir ortaöğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe disiplin kurulu milli eğitim müdürünün görevlendireceği biri başkan olmak üzere İki şube müdürü ile okul disiplin kurulu başkanından oluşur.

İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 41 - İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu;a)  Okullardan onaylanmak üzere gönderilen oku! disiplin kurulu kararlarını inceleyerek aynen veya değiştirerek karara bağlar.
b)
Okul disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar, bu şekilde gelen dosyalan, dosyaların geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren beş iş günü içinde karara bağlar.
c)
Okul disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları incelemek suretiyle verilen kararı öğrenci lehine değiştirir ya da itirazı reddeder.
ç) Okul müdürünün okul disiplin kurulu kararlarına yaptığı İtirazı inceleyerek; itirazı reddeder veya değiştirerek karar verir.
d) Uygun bulduğu, örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere üst disiplin kuruluna gönderir.
İtiraz en incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden İtibaren beş iş günü içinde karara bağlar.

İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 42 - İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına itiraz etmek isteyen okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, ilçe disiplin kurulu kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde üst disiplin kuruluna başvururlar.
Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak İtirazlar 19 uncu maddenin (j) bendi hükümleri doğrultusunda okul müdürlüğü kanalı ile yapılır.

Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 43 - İl milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il merkezindeki ortaöğretim kurumu müdürlerinin iştirakiyle teşekkül eder.
Aynı tür okul sayısı birden fazla olan il merkezlerinde Bakanlık öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdür bu kurula iştirak eder

Üst Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 44 - Üst Disiplin Kurulu;a) Üst disiplin kurulu ilçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen kararları İnceler ve karara bağlar.
b)   İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan İtirazları İnceleyerek öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.
c)
Okul müdürlerinin, ilçe milli eğitim müdürlerinin İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına yaptığı itirazları inceleyerek karar verir.
ç) Her dönem sonunda toplanarak; okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar, gelecek yıllarda disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirir.
d) Her ders yılı sonunda il genelinde cereyan eden disiplin olaylarını "Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Toplama Formu"na doldurup doğrudan Bakanlık Araştırma, planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderir.

Üst Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 45 - Üst disiplin kurulunun onayından sonra yürürlüğe giren "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezasına itiraz etmek isteyen milli eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, üst disiplin kurulu kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün İçinde Bakanlık öğrenci disiplin kuruluna başvururlar.
Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla yapılır.


Toplantıya Çağrı
Madde 46 - Disiplin kurulları, başkanının çağrısı üzerine toplanır.
Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir9 şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.
İlçe öğrenci disiplin kurulu ve üst disiplin kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır.

Karar Süresi ve Usul İşlemleri
Madde 47 - Disiplin kurulları, disiplin dosyasının kurula İntikalinden İtibaren en kısa sürede konuyu görüşmek üzere toplanır. Kurullar dosyada eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır. Gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi İsteyebilir. Görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur. Üst disiplin kurulunun karar verme süresi 15 günü geçemez.Kararlar verildikleri tarihten İtibaren en geç bir hafta içerisinde kuruldaki görevliler tarafından gerekçeli olarak oy birliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır; başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazar ve İmzalarlar.


Yönetim Tedbiri
Madde 48 - Müdür, suç işleyen öğrenciyi, bir taraftan disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde disiplin kuruluna şevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlarla diğer faaliyetlere alınmazlar.
Disiplin kurulu, davranışın öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer faaliyetlere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca yaratacak nitelik ve derecede ağır olması halinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir, bu konuda takdir müdüre aittir.
Tedbirin alınmasını İzleyen en geç üç gün içinde öğrenci hakkında soruşturmaya başlanır ve disiplin kuruluna sevk ile en geç bir hafta içinde disiplin kurulunca durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir en çok iki kez daha yenilenebilir.
Buna rağmen disiplin İşleri sonuçlanmamışsa ilgili Öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise Bakanlıkça yeni okulu tespit edilip sonuç okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu valiliğin onayına bağlanır. Öğrencilerin sebep olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okulun ve eklentileriyle pansiyonların en çok üç gün öğretime kapatılması gerektiğini milli eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

Zararın Ödetilmesi
Madde 49 - Okul mallarına zarar verildiği takdirde meydana gelmiş olan zararların ilgililere ayrıca ödettirilmesi için okul müdürlüğünce gerekli İşlemler yapılır.Okul Dışından Bitirme Sınavları
Madde 50 - Okul dışından bitirme sınavlarına girenlerden, sınavların normal sürdürülmesine engel olanlar ve sınav komisyonu üyelerini tehdit edenler veya saldırıda bulunanlar hakkında disiplin kurulunca işlem yapılır.
"Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma" ve daha ağır ceza alanlar, o ilde okul dışından bitirme sınavlarının yapıldığı başka okul bulunmaması halinde, valiliğin onayı İle eski okullarında okul dışından bitirme sınavlarına girebilirler.

Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları
Madde 51 - Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu cezalarını çektikleri süre içinde giremedikleri sınavların yerine sınava alınırlar

Pansiyonlarda, Başka Okullarda ve İşletmelerde işlenilen Suçlar
Madde 52 - Kaldığı yurt veya pansiyonda, ders aldığı diğer okullarda veya işletmelerde meslek eğitimi görürken disiplin olaylarına karışan Öğrencilerin bu durumları İlgililerce öğrencinin kayıtlı olduğu okula disiplin işlemi yapılmak üzere bildirilir.

Cezaların Bildirilmesi ve Uygulanması
Madde 53 - "Uyarma", "mahrumiyet", "kınama" cezalan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılarından biri, diğer cezalar müdür tarafından öğrenciye bildirildikten sonra uygulanır. Bütün cezalar velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi soruşturma dosyasında saklanır.işlemden kaldırılan disiplin olaylarına ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.

Ödüllerin Verilmesi
Madde 54 - Disiplin kurulunca taltif edilen öğrencilerin adlan Özel olarak yapılacak bir toplantıda veya bayrak töreninde disiplin kurulu üyelerinin ve diğer öğretmenlerin huzurunda öğrencilere duyurulur. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri velilere ulaştırılmak üzere ilgili öğrencilere verilir.
Bir ders yılının her iki döneminde, 'Takdirname" alanlar ile bîr önceki dönemde
takdirname alıp okulu süresinden önce bitirenler, okulun yıllık iftihar listesine alınırlar. Bu liste okul idaresinin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler huzurunda müdür tarafından okunur.

Düzenlenecek Belgeler
Madde 55 - Onaylanmak için veya itiraz üzerine İlgili kurullara gönderilecek dosyada aşağıdaki belgeler bulunur.
a)   Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma İle ilgili diğer belgeler,
b) Okul disiplin kurulu karan onaylı örneği, (EK-1)
c)
Üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar İçin yukarıdakilere İlave olarak İlçe öğrenci disiplin kurulu kararının onaylı örneği, (EK-2)
ç) Bakanlık öğrenci Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca üst disiplin kurulu
kararının örneği, (EK-3)
d) itiraz edilmişse buna İlişkin yazı veya dilekçe,

e)   Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi, (posta alındısı)

Bilgi Formu
Madde 56 - Dönem ve ders yılı sonlarında okul müdürlüklerince; "öğrenci disiplin olayları bilgi formu'nun kendi okulundaki bilgileri ilgili hanesine isleyerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne, ilçe milli eğitim müdürlüklerince İlçedeki okulların toplu sonuçlarını il milli eğitim müdürlüklerine, İl milli eğitim müdürlüklerince de ildeki okul türlerine göre gelen sonuçlar birleştirilerek Bakanlık Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Gelen formlar ilgili dairece değerlendirilip, sonuçlan okulların bağlı bulundukları öğretim dairelerine bilgi İçin gönderilir.
Madde 57 - Bu Yönetmelikte sayılanlar dışında kalan diğer disiplin olayları da soruşturulur ve davranışın niteliğine göre disiplin kurulunca disiplin cezalarından biri takdir edilir.Madde 58 - Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın öğretim yılı veya dönem içinde tekrarlanması veya bu davranışın başka bir okulda yapılması halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 59 - 21.10.1978 gün ve 16441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar İle Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği ek ve değişiklikleri, bu yönetmelikle ilgili genelge ve emirler ile diğer yönetmeliklerin teşekkür ve takdirname verilmesi ile İlgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçîcî Madde 1 - İlköğretim kurumlarına ait bu konuda bir Yönetmelik çıkıncaya kadar 6, 7, 8 inci sınıf öğrencileri için bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin a, b, c bendelerindeki hükümler esas alınır.
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren disiplin kurulları bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.


Yürürlük

Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Geri dön