หลักสังเกตบาลีสันสกฤต

ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต

๑.คำไทยที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต มักมีหลายพยางค์ ส่วนมากใช้เป็นคำนาม กริยา และ วิเศษณ์ เช่น บุษบา วัตถุ สงเคราะห์ ปรีดี ประเสริฐ ฯลฯ

๒.มักมีตัวการันต์อยู่ด้วย เช่น กษัตริย์ ศาสตร์ การันต์ พราหมณ์ ฯลฯ

๓.คำที่ประสมด้วยพยัญชนะต่อไปนี้ ฆ ญ ฌ ฎ ฏ ฒ ณ ธ ศ ษ ฤ

๔.คำที่สะกดแตกต่างจากคำไทยแท้

๕.คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม้ไต่คู้ ไม่ใช่คำบาลี – สันสกฤต ยกเว้นบางคำที่ไทยมาเติมวรรณยุกต์เอกภายหลัง เช่น เล่ห์ พ่าห์ เสน่ห์

หลักทั่วไปของภาษาบาลี

๑.พยัญชนะบาลีมี ๓๒ ตัว ไม่นับ ๐ เพราะภาษาไทยไม่ใช้เป็นตัวสะกดสระมี ๘ ตัว

๒.คำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกดและตัวตามในวรรคเดียวกันเสมอ พยัญชนะตัวที่ ๑, ๓, ๕ เป็นตะวสะกด พยัญชนะตัวที่ ๑ สะกด ตัวที่ ๑ หรือ ๒ เป็นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกขะ ถ้า พยัญชนะตัวที่ ๓ สะกด ตัวที่ ๓ หรือ ๔ เป็นตัวตามที่ เช่น อัคคี วิชชา ถ้าตัวที่ ๕ สะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ เช่น องค์ สังข์ สงฆ์ องก์ ยกเว้น ง ตามตัวเองไม่ได้

พยัญชนะบาลี

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ----- ตัวสะกด

วรรคกะ ก ข ค ฆ ง

วรรคจะ จ ฉ ช ฌ ญ

วรรคฎะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

วรรคตะ ต ถ ท ธ น

วรรคปะ ป ผ พ ภ ม

เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ

๓.สังเกตจากพยัญชนะ “ ฬ” มีใช้เฉพาะบาลี เช่น จุฬา วิฬาร์ ครุฬ

๔.บาลีมีตัวสะกดและตัวตามที่ซ้ำกัน ไทยจะตัดตัวที่ซ้ำกันออกให้เหลือตัวเดียว เช่น

รัฎฐ – รัฐ ปุญญ – บุญ

นิสสิต – นิสิต กิจจ - กิจ

เขตต - เขต

ภาษาสันสกฤต

๑.สันสกฤตมีพยัญชนะ ๓๔ (เพิ่ม ศ ษ) ตัวสระสันสกฤตมี ๑๔ ตัว

๒.ตัวสะกดตัวตามของสันสกฤตจะอยู่ต่างวรรคกัน เช่น อักษร บุษบา สัปดาห์ อัศจรรย์

๓.สันสกฤตนิยมใช้ตัว “ ฑ” เช่น กรีฑา จุฑา

๔.นิยมใช้อักษรควบเป็นตัวสะกด เช่น จักร อัคร บุตร จันทร

๕.ในไทยมักจะมี “ ษ” หรือ “ รร” อยู่ในคำนั้นๆ เช่นราษฎร์ ฤษี ภรรยา

ข้อแตกต่างระหว่างภาษาบาลี กับภาษาสันสกฤต

บาลี
สันสกฤต
 • ๑.สระบาลี มี ๘ ตัว ( อะ อา อิ อี อุ อู 
 • เอ โอ )
 • ๒.พยัญชนะบาลีมี ๓๒ ตัว
 • ๓.บาลีนิยมใช้ ฬ เช่น จุฬา กีฬา อาสาฬห
 • ๔.ไม่นิยมคำควบกล้ำและอักษรนำ เช่น 
 • ปฐม มัจฉา วิชชา สามี
 • ๕.มีหลักเกณฑ์การใช้ตัวสะกดตัวตาม
 • แน่นอน
 • ๖.ใช้ ริ เช่น อริย จริย
 • ๗.บาลีใช้ อะ อุ อิ เช่น อมตะ ติณ ปุจฉา อุตุ
 • ๘.ใช้ ส ทั้งหมด เช่น สงฆ์ สามัญ สาป
 • ๑.สระสันสกฤตมี ๑๔ ตัวเพิ่ม ไอ เอา 
 • ฤ ฤา ฦ ฦา
 • ๒.พยัญชนะสันสกฤต มี๓๔ ตัว เพิ่ม 
 • ศ ษ
 • ๓.สันสกฤตใช้ ฑ ฒ เช่น จุฑา กรีฑา 
 • อาษาฒ
 • ๔.นิยมควบกล้ำ และ อักษรนำ เช่น 
 • มัตสยา ประถม วิทยา สวามี
 • ๕.หลักตัวสะกดไม่แน่นอน
 • ๖.ใช้ ร เข่น อาจารย จรยา (คำที ่มี รร ส่วนใหญ่ในภาษาไทยเป็น
 • คำที่มาจากภาษาสันสกฤต)
 • ๗.สันสกฤต ใช้ ฟ เช่น ตฤณ อมฤต ปฤจฉา ฤดู
 • ๘.ใช้ ส เมื่ตัวตามเป้นพยัญชนะวรรค
 • ต (ต ถ ธ ท น)


แบบฝึกหัดคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต

คำชี้แจง : เลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

๑. ข้อใด ไม่ใช่หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลี

ก. ภาษาบาลีไม่มีตัว ศ ษ
ข. สังเกตตัวสะกดตัวตาม
ค. ภาษาบาลีนิยมคำควบกล้ำ
ง. ภาษาบาลีไม่มี ฤ ฤๅ

๒ . ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทั้ง ๒ คำ

ก. ขจาย อรรณพ
ก. ขจาย อรรณพ
ค. อาสาฬห อัคคี
ง. กฤษณา อุตสาห์

๓ . ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต

ก. มโหฬาร ปรัชญา
ข. ปัญญา จักษุ
ค. มัธยม วิทยา
ง. เขต วิชา

๔. ข้อใด ไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต

ก. อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤๅ
ข. สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร- เจิดหล้า
ค. บุญเพรงพระหากสรรค์ ศาสน์รุ่ง- เรืองแฮ
ง. บังอบายเบิกฟ้า ฝึกฟื้นใจเมือง

๕. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ๑ คำ

ก. ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
ข. นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
ค. รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา
ง. สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน

๖ . “ เล่าปี่เป็นคนกตัญญู ไม่ยอมรับเมืองเกงจิ๋วของเล่ากี๋ เล่าปี่จึงต้องพาครอบครัวและราษฎรที่ จงรักภักดีระหกระเหินหนีกองทัพโจโฉ ” ข้อความข้างต้นมีคำบาลีสันสกฤตกี่คำ

ก. ๓ คำ
ข. ๔ คำ
ค. ๕ คำ
ง. ๖ คำ

๗. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทั้งหมด

ก. ริษยา วัตถุ กรีฑา
ข. มัธยัสถ์ เกษตร ครุฑ
ค. สตรี สัจจะ กริยา
ง. ศาสตร์ กรรม วิตถาร 

Comments