Sissejuhatus

Hea lugeja!

Kui Sind huvitab, kuidas toimub Eestis arengukavade ja eelarve koostamine, siis on see käsiraamat suunatud Sulle.
Strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise käsiraamatu eesmärk on teha need mitmekihilised ja läbipõimunud protsessid arusaadavamaks.
Käsiraamatus anname ülevaate: valdkonnapoliitikate planeerimisest arengukavades, programmide, riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisest ning nendega haakuvate aruannete koostamisest.
Käsiraamat toetab strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise protsesse, mille eesmärk on saavutada riigi eesmärgid läbi võimalikult väikeste kuludega. Selleks, et avalikku raha suunata nendele valdkondadele, meetele ja tegevustele, kus sellest on inimestele kõige rohkem kasu on vaja selgust, mida soovitakse saavutada, millised tegevused selleni viivad ja kui palju on nende elluviimiseks vaja raha. Muutmaks selle pildi läbipaistvamaks nii eesti inimestele sh riigikogulastele, ministritele ja ametnikele läheb Eesti 2020. aastaks üle tegevuspõhisele riigieelarvele. Üleminekuga kaasnevad muudatused nii strateegilises planeerimises kui riigi finantsjuhtimises. Käsiraamatust leiab muudatuste elluviimist hõlbustavad juhendid, mida koostab ja haldab Rahandusministeerium.
Juhendite keskkond on ajutine ja peatselt suuname käsiraamatu ümber Rahandusministeeriumi veebiekeskkonda.

Kaie Koskaru-Nelk
Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler
Kaie.Koskaru-Nelk @ fin.ee

Eneken Lipp
Tegevuspõhise eelarve projektijuht
tel 611 3190