Σχολική καινοτομία στο Ρέθυμνο

Επισκέψεις

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Ο ιστότοπος του Δημοτικού Σχολείου Άδελε
Η συμμετοχή του Ρεθύμνου στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 2009 με δύο εκπαιδευτικούς του 8ου Δημοτικού Σχολείο Ρεθύμνου.
Το 2010 προστέθηκαν στην ομάδα μας τρεις ακόμη εκπαιδευτικοί, ενώ οι δραστηριότητές μας μετακόμισαν στο Δημοτικό Σχολείο Άδελε.
    Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 ξεκινήσαμε τέσσερα διαφορετικά projects: Το project ιστορίας της τέχνης για παιδιά "Η τέχνη στο σχολείο" το οποίο συνεχίζεται, το project επαφής με την θάλασσα και κατασκευών "Σχολείο στην θάλασσα" που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010, το στήσιμο του Moodle ιστότοπου με μαθήματα κατά περιοχές και τάξεις, μαθήματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και on-line σχολή γονέων, που είναι σήμερα σε φάση ανάπτυξης και εμπλουτισμού με νέα μαθήματα και τέλος το project του εικονικού χώρου εργασίας της τάξης για την δημιουργία web-quests.
    Από τον Σεπτέμβρη του 2010 έχουμε ήδη δρομολογήσει νέα projects: Την on-line βιβλιοθήκη με πλήρη ηλεκτρονικό κατάλογο, εργαλεία διαχείρισης δανεισμού, ψηφιοποίηση βιβλίων και διοργάνωση ημερίδων ανάγνωσης. Το project "Ευφυές σχολείο" με το οποίο διερευνούμε την δυνατότητα χρήσης της συλλογικής ευφυΐας της σχολικής κοινότητας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του σχολείου και στην έξυπνη προσαρμογή του σε νέα δεδομένα. Τέλος, το πρόγραμμα "Ηλεκτρονική-ανοιχτή διακυβέρνηση" που στοχεύει στο διοικητικό άνοιγμα του σχολείου προς την κοινότητα μέσα από την κοινοποίηση της φυσιογνωμίας του, την δημοσίευση όλων των δοικητικών πράξεων, των στατιστικών στοιχείων των στοιχείων του προσωπικού και των αποφάσεων του Συλλόγου διδασκόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα "projects".