ประกาศ ขอให้ผู้สอบผ่านที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 1 - 6 มารายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น.
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมวัน/เดือน/ปี 
ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 
ติดต่อขอรับใบสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 1 - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5
 รับสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 8 - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง 5-105 ชั้น 1 อาคาร 5
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 สอบข้อเขียนวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์(อาคารใหม่)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ภายในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์(อาคารใหม่)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม 1 
 เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 16.30 น.     

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 (อาคารเรียนและอำนวยการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

เวลา    08.30 09.30 น.        ลงทะเบียนรายงานตัวนักศึกษา

          09.30 10.00 น.       พิธีเปิด

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)

10.00 11.00 น.       แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11.00 12.00 น.       แนวทางในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

                             โดย

                             ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                             ดร.มนตรี  เด่นดวง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

                             นางสาวศศิกัญญา  ยกย่อง  นักวิชาการศึกษา

12.00 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 15.00 น.        เสวนา เรื่องการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

                                      เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

                                      โดย

นายธีระยุทธ์ ดำชู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโพรงงู อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

นายสุพรรัตน์ เป็ดทอง ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบาโงปะแต จังหวัดนราธิวาส

          15.00 16.30 น.       พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กลุ่มเรียน

อาจารย์

กลุ่ม A

ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงใจ  ผลโภค

กลุ่ม B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ

ดร.ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์

กลุ่ม C

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา แดงสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธชาติ  ราชปรีชา

กลุ่ม D

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล

นางสาวรักษิณา  หยดย้อย

กลุ่ม E

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง

นายฐาปนวัฒน์   สุขปาละ

กลุ่ม F

ดร.พรรณี  ผุดเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญ  พาณิชย์