กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
 กิจกรรมวัน/เดือน/ปี 
ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 
ติดต่อขอรับใบสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 1 - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5
 รับสมัครวันพฤหัสบดี ที่ 8 - วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง 5-105 ชั้น 1 อาคาร 5
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 สอบข้อเขียนวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์(อาคารใหม่)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ภายในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์(อาคารใหม่)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th และ http://edu.skru.ac.th
 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม 1 
 เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560