ดาวน์โหลด

เอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆ
 


  การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ      ดาวน์โหลดไฟล์ word
      (ครูชำนาญการ,ครูชำนาญการพิเศษ)

   -  แบบประเมินด้านที่  2  คุณภาพการปฏิบัิติงาน   (ไฟล์ pdf.) 
      (ครูเชี่ยวชาญ,ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

   -  แบบประเมินด้านที่  2  คุณภาพการปฏิบัิติงาน   (ไฟล์ pdf.) 
      (ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์)
 


  
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

   -  แบบใบลา

Comments