Introduction

  
     
*** ข้อแนะนำ เพื่อความสะดวกควรเข้าดูผ่านเครื่อง PC หรือ Notebook เนื่องจากมีข้อมูลมาก การเข้าดูผ่าน Mobile Phone อาจไม่สะดวกเท่าที่ควร ***   
   **ข้อตกลงเบื้อต้น**
             - ระบบรวบรวมหลักสูตรนี้ จัดทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นเพียงข้อมูลทางการศึกษาที่ผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ตลอดหลายปีจากหนังสือเวียน เพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้สนใจ โดยข้อมูลจะมีเบอร์โทรสำหรับติดต่อไว้ให้เพื่อสอบถามได้โดยตรง ทั้งนี้บางหลักสูตรก็ไม่ได้เปิดทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ้ำทุกครั้ง
             - ทางผู้พัฒนาระบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจและเพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของกองทัพอากาศ
 
       การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เครื่องมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาของชาตินั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งสาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ละสังคมจะมีแนวทาง ในการจัดการศึกษาต่างกัน เพราะระบบทั้งสามไม่เหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัดการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษาหรือปรัชญาของการศึกษาต่างกันไปตามวัตถุแระสงค์ของสังคมและสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย การจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดการศึกษาที่ถูกต้องก็ไม่มีทางที่จะทำให้ประเทศเจริญไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ปรัชญาการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ

Credit :  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค ,น.ท.หญิง สดุดี โต๊ะนาค, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด