สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  16 - 17   กุมภาพันธ์   2559

ถ่ายภาพหมู่ ณ วัดห้วยมงคล


ถ่ายภาพหมู่ ณ อุทยานราชภักดิ์อาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกันที่
มฤคทายวัน


  

อาคารต่างๆภายในมฤคทายวัน


อาคารต่างๆภายในมฤคทายวัน

 

บรรยากาศภายในมฤคทายวัน

เข้ารับชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโขน


เข้ารับชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโขน


การจัดแสดงหน้าโขนในสีต่างๆ


            

พี่วิทยากรประจำอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโกงกางและใบแสม 

 ณ  ป่าชายเลน              
เข้ารับชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


                
เข้ารับชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เข้ารับชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


                  
เตาในรูปแบบต่างๆที่จัดทำขึ้น ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


       
บรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   (เขาวัง)       
บรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   (เขาวัง)

บรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   (เขาวัง)

บรรยากาศรอบๆอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   (เขาวัง)

         สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดนิทรรศการ

รู้เท่าทัน    ป้องกันโรคเอดส์

    ณ  ห้องประชุมชั้น 3     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  (ชิตประชาสรรค์)

                                วันที่   25   กุมภาพันธ์   2559

   โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ตั้ง  อสิพงษ์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและเดินเยี่ยมชมผลงานของแต่ละซุ้ม อาจารย์บุญรัตน์รับมอบของที่ระลึกจากท่าน ผอ.ตั้ง   อสิพงษ์


โดยบรรยากาศในการจัดนิทรรศการจะประกอบไปด้วยจำนวน 3 ซุ้ม ดังนี้

1.สาเหตุของการติดโรคเอดส์

 

             


             ภายในซุ้มจะมีการฉายวิดีโอที่เกี่ยวกับสาเหตุของโรคเอดส์   จัดแสดงสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสาเหตุของโรคเอดส์และร่วมกิจกรรมสอยดาวตอบคำถามชิงรางวัล


2.การติดต่อโรคเอดส์

            ภายในซุ้มจะมีการแสดงเนื้อหาความรู้โดยเป็นแบบอินโฟกราฟิกส์   มีโฮโลแกรมเป็นภาพ 3 มิติให้ชม   ฉายวิดีโอเรื่องการติดต่อโรคเอดส์และมีกิจกรรมเข้าห้องแลกน้ำ 


3.การป้องกันโรคเอดส์               ภายในซุ้มจะมีการฉายวิดีโอที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์   จัดแสดงบอร์ดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน  ร่วมกิจกรรมล้วงไหตอบคำถามชิงรางวัลและต่อจิ๊กซอว์ภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์