Projecte Esportiu

PROJECTE ESPORTIU
                    - EN FASE D'ELABORACIÓ -  


0.- Introducció

La Constitució espanyola (1978) fa menció expressa a l'educació física i l'esport a l'article 43.3 on reconeix que «els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Facilitaran també la utilització adequada de l'oci».

A partir d'aquí sorgeixen les diferents normatives estatals i autonòmiques que regulen la pràctica esportiva a Espanya, com la Ley del Deporte (1990) i la Llei de l’Esport i l’Activitat Física (2011), a l’àmbit nacional i autonòmic respectivament.

Aquesta legislació ha permès el disseny d'un pla nacional de promoció de l'activitat física i l'esport: «Pla integral per a l'activitat física i l'esport», un projecte per impulsar l'accés universal a una pràctica esportiva de qualitat per al conjunt de la població. 

El Pla s'articula atenent als diferents col·lectius de la població i el seu accés a la pràctica d’activitat física i l’esport, entre ells la població en edat escolar. La presència de l’activitat física i l’esport a la vida de la població escolar van a aportar uns beneficis contribuiràn al benestar de les persones a nivell motriu, físic, cognitiu i social.

Aquest Pla considera l’activitat física i l’esport en edat escolar com a la pràctica esportiva realitzada per xiquets i xiquetes i joves que estan en edat escolar, formant-se en les diferents etapes de l'actual sistema educatiu, tant dins com fora dels centres escolars i una vegada finalitzat l'horari lectiu. 

S'aposta d'aquesta manera per un sistema integrador en el qual tenen cabuda les diferents modalitats que coexisteixen en aquests moments, és a dir, l'activitat física i l'esport escolar que té lloc en els centres docents, l'esport ofertat des dels clubs i entitats esportives i altres activitats fisicoesportives que formen part dels programes de diferents entitats i associacions del teixit social.

Per tal d’aconseguir aquestos objectius generals es justifica la necessitat d'establir un marc referencial de l'activitat física i l'esport en edat escolar on s’arrepleguen les intencionalitats que s'indiquen a continuació:

  • Oferir una activitat física i esportiva inclusiva que arribi als mínims de pràctica recomanats per institucions i estudis de referència en l'àmbit de la salut per a xiquets i xiquetes. 
  • Complementar, a través de l'activitat física i esportiva, la tasca formativa desenvolupada en els centres educatius, especialment pel que fa a valors i hàbits saludables. 
  • Adaptar la pràctica de l'activitat física i de l'esport, especialment pel que fa a la competició, a les finalitats i necessitats de cada etapa educativa. 
  • Aprofitar l’activitat física i esportiva com un element que va afavorir la cohesió social i la inclusió dels diferents sectors implicats en la seua pràctica. 

El caràcter educatiu de les activitats físiques i esportives en edat escolar arreplegat al Pla integral per a l'activitat física i l'esport també ha quedat reflectit a la Llei Orgànica d’Educació (2006) on dins de les seues finalitats es troba el desenvolupament d'hàbits saludables, l'exercici físic i l'esport. 

Per aquest motiu, s’ha d’afavorir que els centres educatius, en col·laboració i coordinació amb les famílies i el municipi, es constitueixin com a Centres Promotors de l’Activitat Física i l’Esport, on l'activitat física, l'esport i els estils de vida saludables tinguen un lloc destacat en la comunitat educativa.

Per aconseguir aquest objectiu els centres educatius han de dissenyar i elaborar el seu propi Projecte Esportiu de Centre on s’establiran les directrius que han d’orientar la realització de les diferents activitat fisicoesportives que es realitzen al centre.


1.- Definició i Justificació del projecte

El Projecte Esportiu de Centre podríem definir-lo com un instrument operatiu de planificació, desenvolupament i avaluació que permet a la comunitat educativa gestionar les activitats físiques i esportives que es desenvolupen en el centre amb una finalitat educativa. 

En aquest document s'estableixen els objectius a aconseguir, els continguts de treball, els recursos necessaris i els procediments d’actuació i organització de les persones implicades (famílies, alumnes, educadors, gestors, etc) en les activitats esportives.

El Projecte Educatiu de Centre gira al voltant d’un eix principal: "l'activitat física i l’esport és una activitat més de les moltes que un xiquet o xiqueta realitza al llarg de la seva vida escolar, els beneficis que s’ aconseguisquen només seran la conseqüència de les decisions i actuacions de les persones implicades i no de les suposades possibilitats educatives que la pràctica esportiva porta inherentment”

En altres paraules, la coherència educativa en les actuacions dels diferents actors implicats (alumnat, famílies, professorat, personal contractat,...) és una condició indispensable per a la consecució dels objectius educatius. 

Aquest projecte va a permetre desenvolupar de forma integral al nostre alumnat, amb el desenvolupament de les capacitats motrius, cognitives, socials i afectives que aporta la pràctica de l’esport (esforç, coeducació, disciplina, dedicació, sacrifici, solidaritat, etc.) i al mateix temps la promoció d’ estils de vida saludable, l’utilització constructiva del temps d’oci, la recreació i la millora de la salut i el benestar social que pot aportar. 

Així, mitjançant les activitats físiques i esportives, el nostre centre es considerarà com un enclavament humà i social on s’educa en valors, es promou la vida saludable i es fomenta la participació i convivència no sols d’ estudiants, professors i pares sinó també clubs esportius, associacions veïnals, i altres col·lectius, incrementant d’aquesta manera la integració social. 

D’altra banda, considerem preocupant el nivell de sedentarisme que s’està instal·lant en els adolescents i joves, i com ja hem detectat en massa casos, utilitzen el temps lliure de les vesprades en veure la televisió, jugar amb videoconsoles o connectats a Internet. Aquest tipus d’activitats estan provocant alts nivells d’aïllament i augmentant els nivells de sedentarisme arribant en alguns casos fins al desenvolupament d’enfermetats com l’obesitat. 

El disseny, elaboració i aprovació del Projecte Esportiu de Centre ens va a permetre: 

  • Dotar la nostra Comunitat Escolar d'un marc referencial en el qual es reflecteixi la nostra pròpia personalitat com a centre. 
  • Cohesionar, vincular i comprometre uns objectius i criteris d'actuació comuns als diferents sectors implicats, que possibilitin l'aparició d'actuacions coherents i eficaços.
  • Avalar davant les famílies, educadors i alumnes la coherència educativa de les activitats esportives amb les intencions i projectes educatius. 
  • Establir una adequada coordinació que afavoreixi la comunicació entre les diferents persones implicades en l'esport escolar. 
  • Planificar les activitats esportives evitant que puguin arribar a anar en contra de les finalitats educatives del nostre centre. 
  • Garantir un major grau d'estabilitat en les línies d'actuació davant de l’activitat física i l'esport del centre, independentment de les diferents persones que puguen formar la comunitat educativa. 
En definitiva, creiem important l' elaboració del Projecte Esportiu de Centre i la seua integració dins del Projecte Educatiu de Centre ja que permetrà plasmar les decisions adoptades pels diferents sectors de la comunitat escolar referides a les finalitats educatives que han de regir les diferents activitats físiques i esportives realitzades al centre. 


2.- Dades del centre
3.- Ubicació i entorn
4.- Instal·lacions esportives
5.- Objectius del projecte
6.- Objectius específics
7.- Finalitats del projecte
8.- Competències bàsiques
9.- Metodologia
10.- Seguiment i Avaluació
11.- Pla d’activitats físiques i esportives
12.- Horari de les activitats
13.- Organització de les activitats
14.- Coordinador del projecte
15.- Monitors del projecte
16.- Famílies participants
17.- Alumnat participant
18.- Recursos materials necessaris
19.- Pla Econòmic
20.- Pla de Salut