Educació Física‎ > ‎Programació‎ > ‎

Objectius Generals

L’ensenyança de l’Educació Física en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les següents capacitats:

1.- Conèixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudi de les seues possibilitats motrius, de relació amb els altres i com a recurs per a organitzar el temps lliure.

2.- Apreciar l’activitat física per al benestar, manifestant una actitud responsable cap a un mateix i les altres persones, i reconeixent els efectes de l’exercici físic, de la higiene, de l’alimentació i dels hàbits posturals sobre la salut.

3.-Utilitzar les seues capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de l’estructura i funcionament del cos per a adaptar el moviment a les circumstàncies i condicions de cada situació.

4.- Adquirir, triar i aplicar principis i regles per a resoldre problemes motors i actuar de manera eficaç i autònoma en la pràctica d’activitats físiques, esportives i artistico-expressives.

5.- Realitzar de forma autònoma activitats fisico-esportives que exigisquen un nivell d’esforç, habilitat o destresa, posant l’èmfasi en l’esforç.

6.-Regular i dosificar l’esforç, arribant a un nivell d’autoexigència d’acord amb les seues possibilitats i la naturalesa de la tasca, i desenrotllant actituds de tolerància i respecte a les possibilitats i les limitacions dels altres.

7.- Utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment, de manera estètica creativa i autònoma, comunicant sensacions, emocions i idees. 

8.- Desenrotllar la iniciativa individual i l’hàbit de treball en equip, acceptant les normes i regles que prèviament s’establisquen.

9.- Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per a aconseguir objectius comuns, resolent per mitjà del diàleg els conflictes que puguen sorgir i evitant discriminacions per característiques personals, de gènere, socials i culturals.

10.- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals, mostrant una actitud crítica tant des de la perspectiva de participant com d’espectador.

11.- Realitzar activitats en el medi natural de forma creativa i responsable, coneixent el valor del medi natural i la importància de contribuir a la seua protecció i millora.

12.- Fomentar la comprensió lectora com a mitjà de busca i intercanvi d’informació i comprensió de les normes del joc. 

13.- Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de suport a l’àrea.

14.- Conèixer i practicar jocs i esports tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb especial referència a la pilota valenciana, com a elements per a conèixer la seua història i costums.