Educació Física‎ > ‎Programació‎ > ‎

Competències Clau

    En el Reial Decret 126/2014, de 28 de febrero, per el que s’estableixen les ensenyançes mínimes de l’Educació Primària, així com al Decret 108/2014, de 4 de juliol , del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, queda reflectit que les competències tenen un caràcter transversal, i per tant, han de desenvolupar-se des de totes les àrees d'aprenentatge. 

    Així, l’àrea d’Educació Física pot contribuir al desenvolupament de cadascuna de les diferents competències clau (CC) de la següent forma: 

1.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

    L’àrea d'Educació Física, contribueix a aconseguir aquesta competència mitjançant la percepció i interacció apropiada del propi cos, en moviment o en repòs, en un espai determinat millorant les seues possibilitats motrius. Es contribueix també per mitjà del coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física com a element indispensable per a preservar la salut. 

    Esta àrea és clau perquè xiquetes i xiquets adquirisquen estils de vida saludables i hàbits relacionats amb l’activitat física, com a factors de prevenció dels riscos derivats del sedentarisme i, també, com a alternativa d'ocupació i gaudi del temps lliure i d'oci  Les activitats físiques en medi natural afavoreixen la consecució d'aquesta competència de forma directa mitjançant les interaccions directes que es produeixen en l’entorn natural.

2.- Competència social i ciutadana. 

    Les característiques de l’Educació Física contribueixen de forma essencial a desenrotllar aquesta competència, sobretot les relatives a l’entorn en què es porta a terme i a la dinàmica de les classes, la fan propícia per a l’educació d'habilitats socials. Les activitats físiques i, en especial, les que es realitzen col·lectivament són un mitjà eficaç per a facilitar la relació, la integració, la igualtat i el respecte, al mateix temps que contribueixen al desenrotllament de la cooperació i la solidaritat. 

    L’Educació Física ens ajuda a aprendre a conviure, fonamentalment pel que fa a l’elaboració i acceptació democràtica de les regles i responsabilitats en el funcionament col·lectiu. Així es pot contribuir des del respecte fins a l’autonomia personal, la participació i la valoració de la diversitat. Les activitats dirigides a l’adquisició de les habilitats motrius requereixen la capacitat d’assumir les diferències, així com les possibilitats i limitacions pròpies i alienes. El compliment de les normes que regeixen els jocs col·labora en l’acceptació de codis de conducta per a la convivència. Les activitats físiques competitives poden generar conflictes en què és necessària la negociació, basada en el diàleg, com a mitjà per a la seua resolució.

3.- Competència cultural i artística. 

    El treball dins de l’àrea destinat a l’expressió d'idees o sentiments de manera creativa contribueix per mitjà de l’exploració i utilització de les possibilitats i recursos del cos i del moviment a l’apreciació i comprensió del fet cultural. També es realitza un treball destinat a la valoració i respecte de la diversitat cultural mitjançant el reconeixement i l’apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat humana: com ara els esports, els jocs tradicionals, les activitats expressives o la dansa i la seua consideració com a patrimoni de les diferents cultures. 

    En un altre sentit, l’àrea afavoreix un acostament al fenomen esportiu com a espectacle per mitjà de l’anàlisi i la reflexió crítica davant de la violència en l’esport o altres situacions contràries a la dignitat humana que s’hi produeixen. 

4.- Autonomia i iniciativa personal.

    L’Educació Física ajuda a la consecució d'aquesta competència en la mesura que invita l’alumnat a prendre decisions amb progressiva autonomia en situacions en les que ha de manifestar autosuperació, perseverança i actitud positiva.

Així també podem observar la seua contribució mitjançant la creativitat en les activitats expressives, en l’organització individual i col·lectiva de les activitats físiques, esportives i expressives.

5.- Competència d'aprendre a aprendre 

    L’ àrea afavoreix l’adquisició d'aquesta competència per mitjà del coneixement de si mateix, de les pròpies possibilitats i limitacions motrius, de la regulació del seu propi aprenentatge, de l’organització i estructuració de la pràctica d'activitat física en el seu temps lliure i per l’establiment de metes abastables.

    Aquest coneixement suposa el punt de partida de l’aprenentatge motor que permet a l’alumnat el desenvolupament d’un repertori d'habilitats motrius que facilite la seua transferència a tasques motrius més complexes i entorns variables, a la resolució de problemes motrius i a l’aprenentatge d’ estratègies de treball col·lectiu en les diferents activitats esportives i expressives. 

    Aquestos coneixements generaran autoconfiança en el nostre alumnat, afirmació de la identitat personal i millora de la seua autoestima.

6.- Competència sobre el tractament de la informació i la competència digital. 

    Aquesta àrea col·labora en l’adquisició d'aquesta competència mitjançant l’ús de les TIC en el desenvolupament d'algunes activitats pròpies de la matèria, o per a la recerca d'informació sobre activitats físiques i esportives. 

    També amb el tractament i valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d'informació i comunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal.

7.- Competència lingüística. 

    L’àrea també contribueix, com la resta dels aprenentatges, a l’adquisició de la competència en comunicació lingüística, al oferir gran varietat d'intercanvis comunicatius, amb l’ús de les normes que els regeixen i del vocabulari específic de l’àrea.

8.- Competència matemàtica. (CM)

    L’ àrea contribueix de diferents formes a la consecució d’aquesta competència, però principalment mitjançant la realització i anàlisi de diferents tipus de càlculs, activitats d’orientació, utilització de números, distàncies, unitats de mesura, interpretant informacions, dades i argumentacions, realitzant raonaments de lògica matemàtica: ordre, seqüència, quantitats u altres nocions matemàtiques