Educació Física‎ > ‎Programació‎ > ‎

Ed. Primària - 3er Cicle

1. OBJECTIUS

A.- Consolidar l´Esquema corporal i desenvolupar l´autoestima a través de la pròpia experiència motriu i de la valoració de les pròpies possibilitats i limitacions.

B.- Experimentació i exploració de les capacitats perceptives i motrius i de les diferents formes i possibilitats de moviments, en situacions motrius complexes

C.-. Reconèixer les capacitats físiques bàsiques.

D.- Dosificar l´esforç necessari per a dur a terme tasques d´exigència funcional elevada.

E.- Desenvolupar progressivament la percepció i estructuració espacio-temporal: orientació espacial, apreciació de velocitats, distancies i trajectòries en situacions motrius d´elevada dificultat discriminativa.

F.- Adoptar hàbits d´higiene personal i alimentació en relació a l’exercici físic i els efectes sobre la salut.

G.- Participar activament en la realització de jocs i activitats físiques propossades, acceptant el paper que li corresponga en cada moment.

H.- Conèixer i practicar diferents jocs populars i tradicionals, modificats ,alternatius. Així com conèixer els materials i espais necessaris per al seu desenvolupament.

I.- Practicar Balls populars , Ritmes i Coreografies.


2. CONTINGUTS

Bloc 1. El cos: imatge i percepció

Utilització, representació, interiorització i organització del propi cos: estructuració de l’esquema corporal.

Elements organicofuncionals relacionats amb el moviment.

Coordinació dinàmica general i segmentària.

Consciència, representació, utilització i control del cos en repòs i en moviment.

Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor.

Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i equilibrada.

Utilització adequada de la discriminació selectiva d’estímuls i de l’anticipació perceptiva

Execució de moviments d’una certa dificultat amb els segments corporals no dominants.

Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes.

Percepció i estructuració espaciotemporal en accions i situacions motrius complexes.

Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant una actitud crítica cap al model esteticocorporal soci alment vigent.

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea


Bloc 2. Habilitats motrius

Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a contextos de pràctica de complexitat creixent, amb eficiència i creativitat

Domini motor i corporal des d’un plantejament previ a l’acció per mitjà dels mecanismes de decisió i control.

Condicionament físic orientat a la millora de l’execució amb autonomia i confiança de les habilitats motrius.

Valoració del treball ben executat des del punt de vista motor.

Manipulació correcta i destresa en el maneig d’objectes propis de l’entorn escolar i extraescolar.

Autonomia i confiança en les pròpies habilitats motrius en situacions noves o entorns desconeguts.

Adquisició d’una major confiança i independència motriu.

Disposició favorable a participar en activitats individuals i de grup diverses, acceptant l’existència de diferències en el nivell d’habilitat.

- Valoració, gaudi i respecte conscient del medi ambient a través de la realització d’activitats en el medi natural.


- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.


Bloc 3. Activitats físiques artisticoexpressives.

El cos i el moviment. Exploració i consciència de les possibilitats i recursos del llenguatge corporal amb espontaneïtat i creativitat.

Millora de l’espontaneïtat i de la creativitat en el moviment expressiu.

Composició de moviments a partir d’estímuls rítmics i musicals. Elaboració de balls i coreografies simples.

Exploració i experimentació de les possibilitats i recursos expressius del propi cos a través de la dansa, la mímica i la dramatització.

Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través del cos, el gest i el moviment.

Representacions i improvisacions artístiques amb el llenguatge corporal i amb l’ajuda d’objectes i materials.

Valoració dels usos expressius i comunicatius del cos, propis i de les companyes i els companys.

Valoració de la iniciativa individual.

Participació i respecte davant de situacions que suposen comunicació corporal.

Desenrotllament de la capacitat de cooperació i treball en grup.

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.


Bloc 4. Activitat física i salut

Interès i gust per l’atenció del cos de manera responsable.

Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables i autono autonomia en la higiene corporal.

Reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física en la salut i identificació de les pràctiques poc saludables.

Millora de la condició física orientada a la salut.

Prevenció de lesions en l’activitat física. Calfament, dosificació de l’esforç i presa de consciència de la recuperació i la relaxació.

Reconeixement i valoració de les mesures de seguretat i de prevenció d’accidents en la pràctica de l’activitat física amb relació a l’entorn. Ús correcte i respectuós de materials i espais.

Valoració de l’esforç per a aconseguir una major autoestima i autonomia.

Autonomia en els hàbits d’higiene corporal i postural.

Valoració de les situacions de riscos que es deriven de l’activitat física.

Valoració de l’activitat física per al manteniment i la millora de la salut, i com a alternativa als hàbits nocius per a la salut.

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.


Bloc 5. Jocs i esports.

El joc i l’esport com a fenòmens socials i culturals.

Iniciació a l’esport adaptat a l’espai, el temps i els recursos.

Tipus de jocs i activitats esportives. Realització de jocs i d’ d’activitats esportives de diverses modalitats i dificultat creixent, amb espevitats especial referència a les tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, com ara la Pilota Valenciana

Ús adequat de les habilitats i estratègies bàsiques de joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició.

Acceptació i respecte cap a les normes, regles, estratègies i per persones que participen en el joc. Elaboració i compliment d’un codi de persones joc net.

Valoració de l’esforç personal i col·lectiu en els diferents tipus de jocs i activitats esportives al marge de preferències i prejuís.

Organització, participació i estima del joc i les activitats recreatives o esportives com a mitjà de gaudi, de relació i d’ocupació satisfactori del temps d’oci.

- Acceptació del paper que corresponga exercir com a jugador dins de l’equip, independentment de la seua capacitat motriu.

Identificació dels valors fonamentals del joc: l’esforç personal, la relació amb els altres i l’acceptació de resultat.

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà per a demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític amb relació a l’àrea.


3. CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Adaptar els desplaçaments i salts a diferents tipus d'entorns que puguen ser desconeguts i presenten cert grau d'incertesa.

2. Llançar, passar i rebre pilotes o altres mòbils, sense perdre el control en els jocs i activitats motrius que ho requerisquen, amb ajust correcte a la situació en el terreny de joc, a les distàncies i a les trajectòries.

3. Actuar de manera coordinada i cooperativa per a resoldre reptes o per a oposar-se a un o més adversaris en un joc col·lectiu, ja siga com a atacant o com a defensor.

4. Identificar, com a valors fonamentals dels jocs i la pràctica d’activitats esportives, l’esforç personal i les relacions que s’establixen amb el grup i actuar coherentment.

5. Opinar coherentment i críticament amb relació a les situacions conflictives sorgides en la pràctica de l’activitat física i l’esport.

6. Mostrar conductes actives per a incrementar globalment la condició física, ajustant la seua actuació al coneixement de les pròpies possibilitats i limitacions corporals i de moviment.

7. Construir composicions de grup en interacció amb les companyes i els companys, utilitzant els recursos expressius del cos i partint d'estímuls musicals, plàstics o verbals.

8. Identificar algunes de les relacions que s’establixen entre la pràctica correcta i habitual de l’exercici físic i la millora de la salut, i actuar d'acord amb estes.

9. Participar del joc i les activitats esportives, especialment les tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb coneixement de les normes i mostrant una actitud d’acceptació cap als altres.

10. Realitzar recorreguts seguint les tècniques d’orientació en el medi natural, aprendre a moure’s en ell i comprometre’s a la seua cura i conservació.

11. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma cooperativa i amb sentit crític per a obtindre informació relacionada amb l’Educació física, i per a establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents.


4. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ                                                                                                               

1er TRIMESTRE

        SET.                 Presentació i Avaluació Inicial.      2 sessions

SET-OCT.          En forma                                      6 sessions

OCT.-NOV.         Atletisme                                    12 sessions

DES                  Habilitats Gimnàstiques                8 sessions


    2on TRIMESTRE

        GEN-ABRIL        U.T. Esports col·lectius                 28 sessions


    3er TRIMESTRE

ABRIL               Patinatge                                      4 sessions

MAIG                Jocs amb raqueta                          6 sessions

MAIG-JUNY        Esports tradicionals                      4 sessions

JUNY                 Activitats a la natura                   2 sessions

JUNY                 Expressió corporal                         2 sessions