Educació Física‎ > ‎Programació‎ > ‎

Ed. Primària - 2on Cicle

1. OBJECTIUS

A.- Prendre consciència i valorar la mobilitat dels diferents segments corporals en diverses posicions.

B.- Adoptar hàbits d’higiene personal i alimentació en relació a l’exercici físic i els efectes sobre la salut.

C.- Valorar el propi grau d’esforç necessari en la realització de les activitats físiques per damunt dels resultats obtinguts.

D.- Executar de forma global les habilitats motrius i les capacitats físiques bàsiques en la resolució de problemes motrius bàsics centrats als mecanismes de component perceptiu i decisional.

E.- Conèixer l’estructura i el funcionament dels cos en la realització d’activitat física.

F.- Participar activament en la realització de jocs i activitats físiques proposades, acceptant el paper que li corresponga en cada moment.

G.- Conèixer i practicar diferents jocs populars i tradicionals, modificats, alternatius e iniciar-se en els d’exploració i aventura, així com conèixer els materials i espais necessaris per al seu desenvolupament.

H.- Practicar ritmes i balls populars senzills dissociant els diferents segments corporals.


2. CONTINGUTS

Bloc 1. El cos: imatge i percepció.

Possibilitats perceptives. Exploració de les capacitats perceptives i la seua relació amb el moviment.

Descobriment dels elements organicofuncionals relacionats amb el moviment.

Percepció i interiorització de la independència i relació existent entre els segments corporals.

Coordinació dinàmica general i segmentària.

Consciència i control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració.

Representació del propi cos i el dels altres.

Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius.

Consolidació de la lateralitat i la seua projecció en l’espai.

Equilibri estàtic i dinàmic.

Organització i relació espaciotemporal.

Orientació espacial en relació a si mateix, als altres i als objectes orientats.

Percepció i estructuració de l’espai en relació amb el temps.

Millora de l’orientació espacial i lateralitat a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i de la dels altres, per a augmentar la confiança en les seues possibilitats: autonomia i autoestima.


Bloc 2.- Habilitats motrius

Formes i possibilitats del moviment. Ajust i consolidació dels elements fonamentals en l’execució de les habilitats motrius bàsiques.

Utilització eficaç de les habilitats bàsiques en mitjans i situacions estables i conegudes.

Control motor i domini corporal en els mecanismes d’execució.

Millora de les qualitats físiques bàsiques de forma genèrica i ori entada a l’execució motriu.

Destresa en el maneig d’objectes i en la manipulació d’instruments habituals en la vida quotidiana i en els propis de l’àrea.

Millora de la marxa, carrera, salt i gir com a elements fonamentals per a un bon desenrotllament.

Interès per millorar la competència motriu.

Autonomia i confiança en les pròpies habilitats motrius en situacions habituals amb entorns desconeguts.

Disposició favorable a participar en activitats diverses. Acceptant les diferències individuals en el nivell d’habilitat i valorar l’esforç tan personal.

Preparació i realització d’alguna activitat fora del recinte escolar, per a aprendre a conèixer, valorar, disfrutar i respectar el medi natural.


Bloc 3. Activitats físiques artistico-expressives

El cos i el moviment com a instruments d’expressió i comunicació.

Exploració i experimentació de les possibilitats i recursos expressius del propi cos, tenint en compte les seues parts, els sentits, el ritme i l’espai.

Millora de l’espontaneïtat i de la creativitat en el moviment expressiu.

Adequació del moviment a estructures espaciotemporals i execució de balls i coreografies simples.

Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

Recreació de personatges reals i ficticis i els seus contextos dramàtics.

Utilització dels objectes i materials i les seues possibilitats en l’expressió.

Gaudi per mitjà de l’expressió i comunicació a través del propi cos.

Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos, propis i de les companyes i els companys.

Participació i respecte davant de situacions que suposen comú comunicació corporal.

- Valoració i respecte en les diferències en la manera d’expressar-se


Bloc 4. Activitat física i salut.

Interès i gust per l’atenció del cos de manera responsable.

Adquisició d’hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’activitat física i el treball intel·lectual, que es realitza diàriament a l’aula, junt amb la consolidació d’hàbits d’higiene corporal.

- Relació de l’activitat física amb la salut i el benestar.

- Reconeixement dels beneficis de l’activitat física en la salut.

- Millora de forma genèrica de la condició física orientada a la salut.

Actitud favorable cap a l’activitat física i reconeixement de la importància de la pràctica habitual de l’exercici en relació a la salut.

Seguretat en la pròpia pràctica de l’activitat física. Calfament, dosificació de l’esforç

i relaxació.

Reconeixement i valoració de les mesures bàsiques de seguretat i de prevenció d’accidents en la pràctica de l’activitat física, amb relació a l’entorn. Ús correcte i respectuós de materials i espais.

Valoració de l’esforç per a aconseguir una major autoestima i autonomia.


Bloc 5.- Jocs i esports.

El joc i l’esport com a elements de la realitat social.

Participació en jocs i iniciació a la pràctica d’activitats esportives.

Aplicació de les habilitats bàsiques en les situacions de joc.

Descobriment de les estratègies bàsiques de joc relacionades amb la cooperació, l’oposició i la cooperació/oposició.

Respecte, tolerància i col·laboració cap a les persones que participen en el joc i rebuig cap als comportaments antisocials.

Comprensió, acceptació i compliment de les normes de joc i actitud responsable amb relació a les estratègies establides.

Acceptació, dins de l’equip, del paper que correspon a un com a jugador i de la necessitat d’intercanvi de papers perquè totes i tots experimenten diferents responsabilitats.

- Valoració del joc com a mitjà de gaudi, de relació i d’ocupació del temps d’oci i de l’esforç en els jocs i activitats esportives.

Participació en jocs i esports tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, especialment en les modalitats més senzilles de pilota valenciana.


3. CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Desplaçar-se i saltar, combinant ambdues habilitats de forma coordinada i equilibrada, ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions de l’activitat.

2. Llançar, passar i rebre pilotes o altres mòbils, sense perdre’n el control, adequant els moviments a les trajectòries.

3. Girar sobre l’eix longitudinal i transversal, diversificant les posicions segmentàries i millorant les respostes motrius en les pràctiques corporals que ho requerisquen.

4. Actuar de manera coordinada i cooperativa per a resoldre reptes o per a oposar-se a un o més adversaris en un joc col·lectiu.

5. Participar del joc i les activitats esportives, especialment les tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb coneixement de les normes i mostrant una actitud d’acceptació cap als altres.

6. Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o amb instruments.

7. Utilitzar els recursos expressius del cos i implicar-se en el grup per a la comunicació d’idees, sentiments i representació de personatges i històries, reals o imaginàries.

8. Mantindre conductes actives acords amb el valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès en l’atenció del cos.

9. Utilitzar les tècniques bàsiques de les activitats que es realitzen en el medi natural i adoptar una actitud d’atenció i conservació del medi.


4. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ

1er TRIMESTRE

    SET            Presentació i avaluació inicial 2 sessions
    SET            U.D. El cos, la nostra maquineta 4 sessions

    OCT           U.D. Els exploradors de l'espai 8 sessions

    NOV-DES    U.D. Com hem desplaçe i no em caic 12 sessions


2on TRIMESTRE

    GEN-FEB    U.D. Salts i Girs 6 sessions

    FEB-MAR   U.D. Les mans i peus ens serveixen 10 sessions

    MAR         Expressió Corporal

    MAR         U.D. Jocs modificats 6 sessions


3er TRIMESTRE

    ABRIL    U.D. Jocs amb raqueta 6 sessions

    MAIG     U.D. Patinatge 8 sessions

    JUNY      U.D. Iniciació als jocs alternatius 6 sessions