Educació Física‎ > ‎Programació‎ > ‎

Ed. Primària - 1er Cicle

1. OBJECTIUS

  1. Conèixer de forma global diferents parts del cos.

  2. Descobrir les possibilitats de moviment dels distints segments corporals.

  3. Mantindre i controlar el cos en equilibri estàtic i dinàmic.

  4. Resoldre problemes motrius bàsics de component perceptiu, principalment.

  5. Desenvolupar globalment les CFB i les HM en situació de joc i en entorns pròxims.

  6. Sincronitzar el moviment corporal amb estructures rítmiques senzilles.

  7. Utilitzar el gest i el moviment com a recurs expressiu de forma desinhibida.

  8. Participar de forma activa i cooperativa en les activitats motrius propostes.

  9. Adoptar hàbits d’higiene personal i postural.


2. CONTINGUTS

Bloc 1.- El cos: imatge i percepció

Estructura corporal. Utilització, percepció, identificació i representació del propi cos.

Parts del cos i la seua intervenció en el moviment.

Coordinació dinàmica general i segmentària.

Possibilitats sensorials (vista, oïda, tacte). Experimentació, exploració i discriminació de les sensacions.

Presa de consciència del propi cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració.

Experimentació de postures corporals diferents.

– Afirmació de la lateralitat.

Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri estàtic i dinàmic: sense bjectes, sobre objectes estables, portant un objecte en situacions simples.

Nocions associades a relacions espacials i temporals. Percepció espacio-temporal.

Orientació en l’espai i en el temps.

Apreciació de dimensions espacials i temporals.

- Acceptació i valoració de la pròpia realitat corporal que augmenta la confiança en les seues possibilitats: autonomia i autoestima.

Bloc 2. Habilitats motrius

Formes i possibilitats del moviment. Experimentació de diferents formes d’execució i control de les habilitats motrius bàsiques.

Desenrotllament de la marxa, carrera, salt i girs d’una forma harmoniosa i natural.

Destresa i resolució de problemes motors senzills en el maneig d’objectes i en la manipulació d’instruments habituals en la vida quotidiana i en les activitats d’aprenentatge escolar.

- Desenrotllament i control de la motricitat fina i la coordinació.

Disposició favorable a participar en activitats diverses, acceptant l’existència de diferències en el nivell d’habilitat.

Autonomia i confiança en les pròpies habilitats motrius en situacions habituals.

- Preparació i realització d’alguna activitat fora del recinte escolar, per a aprendre a conèixer, valorar, gaudir i respectar el medi natural.


Bloc 3. Activitats físiques artísticoexpressives

Descobriment, exploració i experimentació de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

Millora de l’espontaneïtat i de la creativitat en el moviment expressiu.

Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles.

Exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment, amb desinhibició.

Imitació de personatges, objectes i situacions.

Utilització del teatre i la mímica com a mitjans per a desenrotllar l’expressió corporal i l’expressió no verbal.

Gaudi per mitjà de l’expressió a través del propi cos.

Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos, pròpies i dels companys/es.

Possibilitats expressives amb objectes i materials.

- Participació i respecte davant de situacions que suposen comunicació corporal.

- Reconeixement de les diferències en la manera d’expressar- se.


Bloc 4. Activitat física i salut

Interès i gust per l’atenció del cos.

Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal, alimentaris i posturals relacionats amb l’activitat física.

Relació de l’activitat física amb el benestar.

Mobilitat corporal orientada a la salut.

Respecte i valoració de les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física, per mitjà de mesures bàsiques de seguretat i prevenció d’accidents.

Valoració de l’esforç per a aconseguir una major autoestima i autonomia.

Adopció d’hàbits d’higiene corporal i postural.

- Gaudir de l’activitat física amb relació a la salut.


Bloc 5. Jocs i esports

El joc com a activitat comuna a totes les cultures. Realització de jocs lliures i organitzats en els quals s’utilitzen les habilitats bàsiques.

Descobriment de la cooperació i l’oposició amb relació a les regles de joc. Acceptació de distints rols en el joc.

Reconeixement, valoració i acceptació cap a les persones que participen en el joc.

Actitud de col·laboració, tolerància, no-discriminació i resolució de conflictes de manera pacífica en la realització dels jocs.

Comprensió i compliment de les normes de joc.

Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.

Valoració del joc com a exercici de l’activitat física, com a mitjà de gaudi, de relació amb els altres i d’ocupació del temps lliure.

- Coneixement i gaudi dels jocs tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, amb especial referència a la pilota valenciana, com a element per a conéixer els nostres costums i la nostra història.


CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reaccionar corporalment davant d’estímuls visuals, auditius i tàctils, donant respostes motrius que s’adapten a les característiques dels dits estímuls.

2. Desplaçar-se, girar i saltar de forma diversa, variant punts de suport, amplituds i freqüències, amb coordinació i bona orientació en l’espai.

3. Realitzar llançaments i recepcions i altres habilitats que impliquen maneig d’objectes, amb coordinació dels segments corporals i que situant el cos de forma apropiada.

4. Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració.

5. Participar i gaudir en jocs, especialment els tradicionals i populars de la Comunitat Valenciana, ajustant la seua actuació, tant pel que fa a aspectes motors com a aspectes de relació amb les companyes i companys.

6. Reproduir corporalment o amb instruments una estructura rítmica.

7. Simbolitzar personatges i situacions per mitjà del cos i el moviment amb desinhibició i desimboltura en l’activitat.

8. Mostrar interès per complir les normes referents a cura del cos amb relació a la higiene i a la consciència del risc en l’activitat física.

9. Comportar-se respectuosament amb el medi natural i utilitzar les tècniques de seguretat adequades en l’exercici d’activitats físiques en la naturalesa.


3. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS

1er TRIMESTRE

        SET. Presentació i avaluació inicial 4 sessions

SET-OCT U.D. Conec el meu Cos 8 sessions

OCT-NOV U.D. Percepció Estructuració Espai –Temps 8 sessions

        NOV U.D. Ens Equilibrem 6 sessions

        DES AVALUACIÓ – U.D. Jocs de fi de Trimestre 2 sessions


2ón TRIMESTRE

GEN. U.D. Explorem les nostres habilitats 8 sessions

FEB. U.D. Expressió Corporal 4 sessions

FEB-MAR. Habilitats Motrius Bàsiques 4 sessions

MAR AVALUACIÓ – U.D. Jocs de Pasqua 2 sessions


3er TRIMESTRE

ABR        Coordinació  4 sessions

MAY U.D. Jocs Populars 6 sessions

        MAY-JUN Jocs d´ Orientació 4 sessions

        JUN        Jocs Amb Material Alternatiu 4 sessions