Fitxa Mèdica

    La nostra assignatura compta amb una sèrie de continguts on l’esforç i la exigència física és un fet pràctic. Aquesta característica de l'àrea d'Educació Física requereix del nostre alumnat una informació mèdica completa per poder adaptar els continguts a les característiques individuals de l’alumnat.

    Així, per al bon desenvolupament de totes les activitats i com a mesura preventiva, si l’alumne/a pateix alguna al·lèrgia, enfermetat o problema cardiovascular, respiratori o físic, així com si pren algun medicament que puga influir en el seu rendiment, s'hauria d'omplir la fitxa mèdica i comunicar-ho al professorat el més aviat possible pren a prendre les mesures adients.

    També vos recordem que l’exempció de la pràctica d’activitat física per part de l’alumnat haurà de ser justificada mitjançant un diagnòstic o certificat mèdic.