Avaluació

Segons el DECRET 39/2008 i l'Orde 32/2011 l'alumnat tindrà dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació, de qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyança en cada curs o període d’avaluació.

L’avaluació a l’àrea d’ Educació Física es un procés formatiu i continu que inclou tant l’avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat, com la intervenció didàctica del professorat.
 
L'avaluació de l'alumnat es basarà en les característiques individuals de cada alumne/a i es realitzarà amb la recollida i anàlisi crític d’informació al llarg de tot el procés.
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ
 
Els criteris d'avaluació propis de l'àrea d'Educació Física es centrarà en la consecució dels objectius previstos per als diferents cicles, i els podeu trobar en l'apartat Programació de la web, segons el Decret 88/2017, pel qual s’estableix el Currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.
 
Però, de forma general, volem informar-vos dels diferents aspectes que es valoren  a l’hora d’avaluar al nostre alumnat.
 
  * Assistència.- L'assistència és obligatòria per aquest motiu les reiterades faltes d'assistència no justificades afectaran a l'avaluació final.
 
  * Roba esportiva.- Serà obligatori per a desenvolupar els continguts propis de l'àrea portar roba esportiva, així es valorarà positivament la responsabilitat de l'alumnat en aquest aspecte.

  * Esforç.- S'avaluarà de forma positiva l'interès, l'esforç i la participació activa en les diferents activitats realitzades, mostrant una actitud d'autosuperació dels reptes a aconseguir.
 
 * Respecte.- Es valorarà les actituds positives que fomenten el respecte entre companys/es i el professorat i contribuïsca a millorar la convivència i les relacions interpersonals. Així també es valorarà el bon ús de materials i instal·lacions.
 
 * Higiene personal.- Serà avaluat de forma positiva l'alumnat que mostre una actitud responsable al voltant del seu cos i la salut, desenvolupant hàbits relacionats amb  l'exercici físic i d'higiene personal.
    
 * Material.- S'avaluarà de forma positiva l'alumnat que es responsabilitze i col·labore en el desenvolupament d'aquelles activitats que requereixen d'un material específic.
    
 * Treballs o proves.- L'alumnat podrà ser avaluat mitjançant diferents treballs d'investigació i/o proves teorico-pràctiques al voltant dels continguts treballats.
  
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Segons l'acord aprovat pel Consell Escolar, amb l'adaptació a les característiques de la nostra assignatura, vos deixem els percentatges que s'adoptaran als criteris de qualificació de les diferents dimensions competencials per als diferents cicles de l'etapa:

 
  1r Cicle 2n Cicle 3r Cicle
 Saber20%20% 30%
 Saber Fer40% 50%50%
 Saber Ser40% 30%20%